Pro­gram­ma’s uit Mac App Sto­re ste­len ge­brui­kers­ge­ge­vens

De Mac App Sto­re is toch niet de vei­li­ge ha­ven die je zou ver­wach­ten.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

De be­doe­ling van de Mac App Sto­re is dat al­le pro­gram­ma’s die je daar down­lo­adt goed wer­ken, geen schim­mi­ge din­gen doen en so­wie­so geen vi­rus­sen be­vat­ten. De­ze apps zijn im­mers ge­con­tro­leerd door Ap­ple en dat zou moe­ten voor­ko­men dat de ont­wik­ke­laars kwaad­aar­di­ge func­ties kun­nen in­bou­wen. Dit sys­teem blijkt niet he­le­maal wa­ter­dicht. Een aan­tal pro­gram­ma’s die be­gin sep­tem­ber bo­ven­aan in de hit­lijs­ten ston­den, ble­ken na­me­lijk ge­brui­kers­ge­ge­vens naar Chi­na te ver­stu­ren.

Adwa­re Doc­tor en an­de­re apps

De eer­ste app was Adwa­re Doc­tor. Het an­ti­mal­wa­re-pro­gram­ma uit de Mac App Sto­re stuur­de stie­kem je he­le brow­ser­ge­schie­de­nis van Sa­fa­ri, Chro­me en Fi­re­fox naar ser­vers in Chi­na. Daar­na do­ken nog veel meer apps op die op een soort­ge­lij­ke ma­nier werk­ten. De­ze kwa­men al­le­maal van een ont­wik­ke­laar met de naam ‘ Trend Mi­cro, Inc’. De­ze had ech­ter niets met het be­ken­de an­ti­vi­rus-merk te ma­ken, de ont­wik­ke­laar had ge­woon voor de­ze be­trouw­ba­re naam ge­ko­zen. Twee an­de­re po­pu­lai­re apps wa­ren Dr. Unar­chi­ver en Dr. Clea­ner.

Ap­ple heeft in­mid­dels al­le pro­gram­ma’s uit de Mac App Sto­re ver­wij­derd en ook zijn de Chi­ne­se ser­vers uit­ge­scha­keld. Des­al­niet­te­min ra­den wij aan dat als je een van de pro­gram­ma’s van de ont­wik­ke­laar hebt, je de­ze snel zo snel mo­ge­lijk ver­wij­dert. Ook een vi­rus­scan is dan geen over­bo­di­ge luxe.

Je he­le brow­ser­ge­schie­de­nis werd naar Chi­na ge­stuurd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.