iOS 12 is bij­zon­der po­pu­lair

En in­mid­dels is iOS 12.1 ook al uit, met een nieu­we func­tie die al voor de eer­ste re­lea­se ge­pland was.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

iOS 12 ver­scheen me­dio sep­tem­ber en draai­de een maand la­ter al op de helft van al­le iOS­ap­pa­ra­ten die er­voor ge­schikt zijn. Het be­stu­rings­sys­teem gaat daar­mee stuk­ken be­ter van start dan iOS 11. Be­grij­pe­lijk ook, want met de­ze nieu­we ver­sie fo­cust Ap­ple op snel­heid, sta­bi­li­teit en kwa­li­teit. Bo­ven­dien draait iOS 12 op ál­le toe­stel­len die ge­schikt wa­ren voor iOS 11 – door­gaans vie­len er wat toe­stel­len af. Zelfs de iPho­ne 5s kan nog een jaar­tje mee en is veel snel­ler.

Heb je nog niet ge­üp­da­tet? Ga dat dan voor­al doen. Wan­neer je dit leest, is iOS 12.1 waar­schijn­lijk ook al uit. Be­hal­ve nieu­we emo­ji’s hoopt Ap­ple hier ook Fa­ceTi­me- groeps­ge­sprek­ken te in­tro­du­ce­ren. De func­tie was voor iOS 12 ge­pland, maar Ap­ple had nog wat meer ont­wik­kel­tijd no­dig.

Bin­nen een maand al op de helft van al­le iOS-ap­pa­ra­ten we­reld­wijd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.