No. 1 Ap­ple’s laat­ste key­no­te van 2018

Op 30 ok­to­ber hield Ap­ple een event met de ti­tel: ‘ The­re’s mo­re in the ma­king’.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws Top 10 -

Wan­neer je dit leest, is de laat­ste key­no­te van Ap­ple in 2018 ach­ter de rug. Op 30 ok­to­ber hield het be­drijf na­me­lijk een event in de Brook­lyn Aca­de­my of Mu­sic in New York. Dat er een key­no­te in het ver­schiet lag, was al een tijd­je dui­de­lijk: er wa­ren zeer con­cre­te ge­ruch­ten over di­ver­se nieu­we Ap­ple-pro­duc­ten. We we­ten het op het mo­ment van schrij­ven nog niet hon­derd pro­cent ze­ker, maar dit is wat we van Ap­ple ver­wach­ten.

Nieu­we iPad Pro’s

Een pro­duct dat Ap­ple waar­schijn­lijk heeft aan­ge­kon­digd, is de iPad Pro 2018. Het kan haast niet an­ders of de­ze is com­pleet ver­nieuwd en lijkt enigs­zins op de iPho­ne X-fa­mi­lie. Dat wil zeg­gen, een groot scherm met een smal­le rand er­om­heen en zon­der thuis­knop. Ont­gren­de­len doe je met Fa­ce ID. Ook zou de iPad Pro voor het eerst geen kop­te­le­foon­aan­slui­ting meer heb­ben. De in­tro­duc­tie van een nieu­we Ap­ple Pen­cil zou ons ook niet ver­ba­zen.

Nieu­we Macs

Het event van Ap­ple stond daar­naast waar­schijn­lijk in het te­ken van de Mac. In­si­ders heb­ben het over een nieu­we MacBook Air die ein­de­lijk voor­zien wordt van een Re­ti­na-scherm en een ver­nieuwd de­sign heeft. En mis­schien is er na vier jaar ein­de­lijk weer nieuws over de Mac mi­ni, Ap­ple’s in­stap­mo­del Mac waar­op je je ei­gen dis­play, toet­sen­bord en muis kunt aan­slui­ten. Ook de MacBook wordt mis­schien ver­nieuwd, maar min­der dras­tisch. Die krijgt wel­licht een nieu­we pro­ces­sor – iets der­ge­lijks geldt ook voor de iMac (hoe­wel wij graag een iMac met min­der dik­ke ran­den rond­om het scherm zien). Ten slot­te heeft Ap­ple voor 2019 nog meer nieuws over de Mac Pro be­loofd.

Al het nieuws

In het vol­gen­de num­mer van iCre­a­te zul­len we ui­ter­aard al­le nieu­we pro­duc­ten en nieuw­tjes uit­ge­breid be­spre­ken. Kun je niet zo lang wach­ten (en dat snap­pen we he­le­maal), ga dan voor­al naar on­ze web­si­te www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl. Daar lees je over al het nieuws van het Ap­ple- event.

Een nieu­we iPad Pro? Nieu­we Macs? Nog meer?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.