DOE MEE WIN

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Pro­duct­ver­lo­ting Ar­lo Se­cu­ri­ty Light

In iCre­a­te 102 heb­ben we de Ar­lo Se­cu­ri­ty Light getest. Dit weer­be­sten­di­ge lamp­je voor bui­ten be­dien je met een app en kun je ge­brui­ken als be­vei­li­ging te­gen in­bre­kers. Dank­zij een be­we­gings­sen­sor gaat hij au­to­ma­tisch aan zo­dra ie­mand in de buurt van de Ar­lo komt en krijg jij een no­ti ca­tie. Bo­ven­dien kun je de kleur van de lamp in­stel­len en hem bij­voor­beeld der­tig se­con­den in het rood la­ten it­sen. Klinkt han­dig? Je kunt on­ze Ar­lo win­nen. Ga hier­voor naar www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl/win­nen en be­ant­woord daar de vol­gen­de vraag: wat zou je met de Ar­lo Se­cu­ri­ty Light wil­len be­vei­li­gen?

Win­naar Ne­tat­mo Wel­co­me

Af­ge­lo­pen maand kon­den jul­lie de Ne­tat­mo Wel­co­me win­nen – een slim­me be­wa­kings­ca­me­ra met ge­zichts­her­ken­ning. On­ze vraag was wel­ke ca­me­ra­beel­den van de Ne­tat­mo Wel­co­me je nooit zou wil­len zien. Na­tuur­lijk wa­ren er veel men­sen die voor­al geen in­bre­kers wil­den zien die hun Macs, iPho­nes of iPads jat­ten. Be­grij­pe­lijk, maar niet zo cre­a­tief. De leuk­ste in­zen­ding kwam van Johan Bae­le – en past ook uit­ste­kend bij de tijd van het jaar. Hij wil nooit zien dat Sin­ter­klaas niet echt be­staat en dat ca­deau­tjes ge­woon van Bol.com af­ko­men. Ho­pe­lijk stel­len de beel­den van je ge­won­nen Wel­co­me je niet te­leur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.