Ho­mePod in Ne­der­land?

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Ge­ach­te re­dac­tie, het is al heel lang stil rond de in­tro­duc­tie van de Ho­mePod in Ne­der­land. Wat is ei­gen­lijk het groot­ste pro­bleem en is er al zicht op een da­tum waar­op de Ho­mePod in Ne­der­land te koop is? Har­te­lij­ke groet, On­no Adolfs

Goe­de vraag, maar he­laas heb­ben we er geen goed ant­woord op. De Ho­mePod is in­mid­dels ook ver­sche­nen in en­ke­le lan­den waar geen En­gels ge­spro­ken wordt, maar er is nog steeds geen sig­naal over een Ne­der­land­se re­lea­se. Si­ri spreekt in­mid­dels op al­ler­lei Ap­ple-ap­pa­ra­ten fat­soen­lijk Ne­der­lands, dus wij zien hie­rin ei­gen­lijk ook wei­nig be­lem­me­rin­gen. Mis­schien wil­len ze de pro­duc­tie klein op­star­ten en dan lang­zaam uit­brei­den, maar dan duurt het wel erg lang. We heb­ben nog een tijd ge­dacht dat er een goed­ko­pe­re Ho­mePod mi­ni zou ko­men (on­der de naam Be­ats) en daar­mee on­der­steu­ning voor in een gro­te­re groep lan­den. Maar ook die schit­ter­de tij­dens de key­no­te in sep­tem­ber door af­we­zig­heid.

Kort­om: we wach­ten het maar weer af ... Het is wel mo­ge­lijk om in het bui­ten­land een Ho­mePod te ko­pen, bij­voor­beeld in Duits­land. Die is dan ech­ter nog niet in het Ne­der­lands te be­die­nen. Als het Ne­der­lands ooit als taal wordt toe­ge­voegd, dan kun je de Ho­mePod hier­voor up­da­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.