1. Kies fo­to

iCreate (Netherlands) - - Workshop Fotos -

Kies een fo­to voor de ma­ke-over. Ou­de ge­bou­wen doen het al­tijd goed, al kan een fo­to van een mo­dern ob­ject ook juist een gei­nig e ect ge­ven. Klik rechts­bo­ven op ‘Be­werk’.

2. Stel an­ker­punt in

Klik op het drie­hoek­je voor Cur­ven, se­lec­teer bij ‘RGB’ de kleur rood en klik op de rech­ter knop naast de pi­pet­jes. Klik ver­vol­gens er­gens op de fo­to om een an­ker­punt in te stel­len.

3. Pas kleur aan

Er ver­schijnt een an­ker­punt in de kleur­gra ek. Sleep de­ze iets om­hoog om de fo­to een war­me­re, nos­tal­gi­sche uit­stra­ling te ge­ven. Al­le kleu­ren wor­den hier­door aan­ge­past.

4. Tur­quoi­se waas

Ga ver­vol­gens naar Se­lec­tie­ve kleur en se­lec­teer het tur­quoi­se knop­je. Zet Tint rond -30, Ver­za­di­ging rond 35 en Be­reik rond 1,50 voor een ver­ou­der­de ge­li­ge gloed.

5. Ver­hoog ver­za­di­ging

Ga naar Kleur en klik de op­ties open door op het drie­hoek­je voor ‘Op­ties’ te klik­ken. Ver­hoog Ver­za­di­ging naar 0,15 en Kleur­tem­pe­ra­tuur naar 0,25. Dit maakt de fo­to nog net wat war­mer.

6. Ver­licht de scha­du­wen

Om je fo­to er­uit te la­ten zien als­of hij al ja­ren aan het ver­va­gen is, maak je de scha­du­wen min­der hard. Ga naar ‘Licht>Op­ties’ en zet Zwart­punt op on­ge­veer -0,50.

7. Vig­net toe­voe­gen

De echt ou­de ca­me­ra’s kon­den wel eens pro­ble­men heb­ben met be­lich­ting, waar­door de hoek­jes don­ker­der wa­ren. He­le­maal on­der­in vind je de op­tie Vig­net­te­ring. Vink de­ze aan.

8. Vig­net aan­pas­sen

Pas het vig­net naar wens aan. Wij zet­ten Sterk­te op 0,10, Ra­di­us op 0,70 en Zacht­heid op 0,15 voor een mooie over­gang tus­sen het mid­den van de fo­to en de don­ke­re hoe­ken.

9. Ver­ou­der nog meer fo­to’s

Te­vre­den met je re­tro-look? Ctrl-klik en kies ‘Ko­pi­eer aan­pas­sin­gen’. Ga naar een an­de­re fo­to, klik rechts­bo­ven op ‘Be­werk’, Ctrl-klik en kies ‘Plak aan­pas­sin­gen’. En voilà: kant-en-kla­re nos­tal­gie!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.