Na­zi-kop­stuk­ken

Katholiek Nieuwsblad - - KN STACCATO -

Hoe­wel Hit­ler een ra­cis­ti­sche min­ach­ting voor Ara­bie­ren had (“glad­de half­apen”) be­won­der­de hij het is­la­mi­ti­sche fa­na­tis­me. Daar kon hij wat mee. Om­ge­keerd be­won­der­den de Ara­bie­ren Hit­ler en doen dat vaak nog steeds. Het ver­haal van de re­la­tie tus­sen Duits­land en het Mid­den-Oos­ten, dat al be­gint in de ne­gen­tien­de eeuw, is be­kend. De re­le­vant­ste boe­ken hier­over heb­ben we in KN be­spro­ken. Ook de be­trok­ken­heid van de Pa­les­tijn­se groet­moef­ti AlHus­sei­ni bij de Ho­lo­caust is be­kend, even­als de ver­sprei­ding van na­zi-kop­stuk­ken over het Mid­den-Oos­ten na de oor­log, waar­door de ver­stren­ge­ling van Ara­bisch na­ti­o­na­lis­me en na­zis­me zich nog ver­dicht heeft. Geen won­der dat Mein Kampf in het Mid­denOos­ten nog al­tijd her­druk­ken be­leeft. In de­ze be­knop­te mo­no­gra­fie zet Emer­son Ver­maat het al­le­maal op een rij­tje, aan­ge­vuld met nieu­wig­he­den en bo­ven­dien van­uit het ac­tu­e­le per­spec­tief van de vluch­te­lin­gen­cri­sis en de be­we­zen aan­we­zig­heid van IS-ter­ro­ris­ten in Eu­ro­pa. Wist u dat zij den­ken dat bij een nu­cle­ai­re aan­val op Is­ra­ël of Eu­ro­pa – hun har­ten­wens – mos­lims ge­spaard blij­ven? Zo gek was zelfs Hit­ler niet, maar voor het ove­ri­ge mag men vol­gens Ver­maat “ra­di­ca­le mos­lims zien als de na­zi’s van nu”. In­clu­sief hun vi­ru­len­te an­ti­se­mi­tis­me. (HR) Emer­son Ver­maat, Hit­ler en de Ara­bie­ren. Uitg. Aspekt, 190 pp., pb., € 19,95, ISBN 978 94 6153 878 9

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.