Een vro­me vrij­bui­ter in de Sy­ri­sche hel

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Jan Peeters

Pa­ter Da­ni­ël Maes ken­nen we van de ve­le mails die hij van­uit het door oor­log ge­teis­ter­de Sy­rië stuurt. Hoe is de Vlaam­se nor­ber­tijn daar ver­zeild ge­raakt? En waar­om wil hij per se te­rug? “Ik ben al­tijd een stre­ber ge­weest”, ver­telt de 78-ja­ri­ge pa­ter in een van de sta­ti­ge spreek­ka­mers van de eer­bied­waar­di­ge ab­dij van Pos­tel. “Ik ben al­tijd uit ge­weest op ver­nieu­wing van het ge­loof, het religieuze le­ven, de oe­cu­me­ne. Maar daar is niet veel van te­recht ge­ko­men. Ik heb ja­ren mo­raal­the­o­lo­gie ge­ge­ven aan pries­ter­stu­den­ten in on­ze ab­dij­en, maar ook in Den Bosch. Daar­naast ben ik ook gas­ten­pa­ter ge­weest.” In de loop der ja­ren raak­te hij ge­ïn­te­res­seerd in de we­reld­wij­de oe­cu­me­ni­sche be­we­ging die streeft naar het her­stel van de een­heid van de eer­ste chris­te­nen, waar­in ook mes­si­as­be­lij­den­de Jo­den een ei­gen plaats heb­ben.

‘Geen kik’

Bij een van de zo­ge­he­ten TJCII -con­gres­sen ont­moet­te hij Moe­der Ag­nes Ma­ri­am van het Kruis, stich­te­res en ab­dis van de or­de van de een­heid van An­ti­o­chië, ge­ves­tigd in het zes­de-eeuw­se kloos­ter Mar Yak­ub in Qa­ra, Sy­rië. “Een he­le bij­zon­de­re vrouw die ooit als hip­pie over de he­le we­reld had rond­ge­zwor­ven en al­les wel had ge­zien. Zij kwam op een kan­tel­mo­ment in haar le­ven van of­wel er een eind aan ma­ken of een ra­di­ca­le om­me­keer: ze werd kar­me­lie­tes.” Pa­ter Da­ni­ël was “ge­trof­fen door haar au­then­tie­ke be­zie­ling” en haar in­tu­ï­tie dat het her­stel van­uit het vroe­ge­re An­ti­o­chië zou moe­ten be­gin­nen. Sint-Pet­rus is er een aan­tal ja­ren bis­schop ge­weest en het is ook de plek waar hij Pau­lus en Bar­na­bas ont­moet­te. In 2010 kreeg hij de uit­no­di­ging eens in Qa­ra te ko­men kij­ken. “Ik was nog nooit in een Ara­bisch land ge­weest. Het was een enor­me cul­tuur­schok, voor­al de la­ï­ci­teit.” Ver­ge­le­ken daar­mee “heb­ben de Fran­sen daar he­le­maal geen kaas van ge­ge­ten. Dat is kramp­ach­tig­heid, maar in Sy­rië is dat een har­mo­nisch ge­heel. Je kunt een meis­je in New York-sty­le zien zit­ten naast een mos­lim­meis­je, he­le­maal ne­tjes in­ge­pakt, maar ze zul­len geen kik ge­ven. Je kunt ka­tho­liek zijn of soen­niet, bo­ven al­les geldt: wij zijn één Sy­ri­sche fa­mi­lie”. Ook de re­la­tief ho­ge le­vens­stan­daard ver­baas­de hem. “Zie­ken­hui­zen wa­ren gra­tis. Al­leen me­di­ca­men­ten moest je be­ta­len. 90% daar­van werd trou­wens in Alep­po ge­pro­du­ceerd en naar 53 lan­den ge­ëx­por­teerd.”

Gek­ken­werk

“Ik ben er twee maan­den ge­ble­ven en stond ver­steld van de mas­sa jon­ge men­sen die naar Qa­ra kwa­men en voor­al van de in­spi­ra­tie die zij mee­brach­ten.” Met sa­men wer­ken, wat stil­te en woes­tijn­toch­ten wor­den jon­ge­ren zich be­wust “van Ie­mand die er al was lang voor­dat zij zelf be­ston­den” en ko­men zo hun roe­ping op het spoor. “Dat heb­ben wij in het Wes­ten ook no­dig.” Kort voor dat hij te­rug zou ke­ren naar Bel­gië kreeg hij de vraag of hij een voor­be­rei­dend jaar voor pries­ter­stu­den­ten wil­de op­zet­ten. “Let wel: als voor­be­rei­ding van het eer­ste ka­tho­lie­ke se­mi­na­rie in de ge­schie­de­nis van Sy­rië!” Er­gens was het gek­ken­werk, om­dat zelfs vóór de bur­ger­oor­log slechts 10% van de be­vol­king chris­ten was. Om die re­den “zou geen bis­schop een se­mi­na­rie op­zet­ten in af­wach­ting of er ie­mand kwam”. Wie een kwar­tier met pa­ter Da­ni­ël ge­spro­ken heeft, be­grijpt dat hij ‘dus’ ja zei.

‘Ge­zond ge­loof’

Hij be­gon met een Vla­ming en een Ame­ri­kaan en toen brak de oor­log uit. Trots ver­telt hij dat de twee bij een be­zoek aan Co­lo­ra­do een test af­leg­den en veel be­ter ge­vormd ble­ken dan hun jaar­ge­no­ten in de VS. “Via in­ter­net kun je al­les vin­den”, zegt hij er droog­jes ach­ter­aan. “En je moet vi­sie heb­ben.” “Wat je voor­al no­dig hebt, is een ge­zon­de spi­ri­tu­a­li­teit en een ge­zond ge­loof in plaats van die in­tel­lec­tu­e­le bol­le­bo­zen die al­les we­ten van de laat­ste trends. Daar ben ik niet te­gen, je moet een open geest heb­ben, maar soms is die zo ruim dat het ver­stand er­uit ge­val­len is. Dan zit er geen vuur, geen ge­loof, geen ba­sis meer in. Een ge­zon­de spi­ri­tu­a­li­teit vind je als je in con­tact blijft met de woes­tijn­mon­ni­ken. Sy­rië is hun ba­ker­mat. Daar­naast moet er een hech­te band met het le­ven zijn. Ik ken se­mi­na­ries waar al­les voor je ge­daan wordt. Maar dat is het le­ven niet. Die man­nen moe­ten wer­ken, net als ie­der­een. Wij doen on­ze ei­gen was en on­der­hou­den on­ze ei­gen ge­bou­wen. En nu wer­ken wij al ve­le maan­den bij­na dag en nacht heel hard voor de lij­den­de be­vol­king van Alep­po.” Je kunt van al­les stu­ren, ver­telt hij, maar het komt voor­al aan op de juis­te spul­len op de juis­te plaats te krij­gen.

‘Geen tijd’ om bang te zijn

De twee zijn klaar met hun the­o­lo­gie­stu­die en kun­nen in prin­ci­pe aan de rest van hun op­lei­ding be­gin­nen, “maar het moet eerst vre­de wor­den”, al­dus de nor­ber­tijn. Hij wil geen ri­si­co’s ne­men. “Door heel de ge­schie­de­nis van het kloos­ter zijn de mon­ni­ken ver­moord. Dat ge­beur­de in no­vem­ber 2013 ook bij­na. Qa­ra heeft twin­tig­dui­zend in­wo­ners, van wie ruim twee­hon­derd chris­te­nen. Maar eind 2013 stre­ken hier 60.000 be­baar­de en zwaar­be­wa­pen­de ter­ro­ris­ten neer om hun strijd in Da­mas­cus, Alep­po en Homs te voe- ren.” Ze hiel­den zich rus­tig, me­de on­der druk van de soen­ni­ti­sche be­vol­king. Er brak een strijd los om het be­zit van de ou­de Ro­mein­se kloos­ter­to­ren, die uit­mun­tend zicht bood op de wij­de om­ge­ving. Uit­ein­de­lijk zocht de kloos­ter­ge­meen­schap sa­men met wan­ho­pi­ge dorps­be­wo­ners haar toe­vlucht in de cryp­te. Of de pa­ter niet bang was? Nou, ver­telt hij, ze wa­ren zo druk met het zoe­ken van eten en drin­ken, met het af­lei­den van de kin­de­ren en het troos­ten dat hij daar “geen tijd” voor had. “Je had je han­den vol.” Voor­al als er na de zo­veel­ste na­bije gra­naat­in­slag pa­niek uit­brak. Hij heeft het als een won­der er­va­ren dat de “ter­ro­ris­ten”, zo­als hij ze noemt, ze met rust ge­la­ten heb­ben. “Ze za­ten bij ons tot in de tuin. We ga­ven geen kik, we luid­den al­leen de klok voor de Eu­cha­ris­tie­vie­ring. Het kan zijn dat ze ons uit een soort bij­ge­loof niet heb­ben dur­ven aan­ra­ken. Zelf zeg­gen ze dat wij door en­ge­len zijn be­schermd. In ie­der ge­val is het men­se­lijk on­ver­klaar­baar dat wij er on­ge­schon­den uit­ge­ko­men zijn en door Hez­bol­lah en het Sy­ri­sche le­ger zijn be­vrijd. Het was zwaar, er is veel scha­de, maar wij zijn al­le­maal ge­spaard ge­ble­ven.” Hij spreekt over “heel goe­de her­in­ne­rin­gen, voor­al ook hoe de mos­lims voor el­kaar ge­zorgd heb­ben en hoe wij dat sa­men ge­dra­gen heb­ben. Het was een hel waar toch een he­mel in zit”.

‘Fan­tas­tisch ge­daan’

In­mid­dels heb­ben de pa­ter, zijn twee ‘se­mi­na­ris­ten’ en drie Ni­ge­ri­a­nen een an­der pand be­trok­ken. Bij de her­stich­ting van Mar Yak­ub was een man­ne­lij­ke tak voor­zien en pa­ter Da­ni­ël is de eer­ste. “Tja, ei­gen­lijk ben ik al­les: over­ste, eco­noom, al­les.” Hij hoopt dat zo­dra het vre­de is, het ver­lan­gen bij de jon­ge ge­ne­ra­ties, dat hij in 2010 zag, weer te­rug­keert. “Ze heb­ben al­les, al­leen geen idee over de zin van het le­ven. Dat is een ziek­te van de­ze tijd. Daar is wel iets aan te doen. Moe­der Ag­nes Ma­ri­am heeft dat­zelf­de door­ge­maakt, die exis­ten­ti­ë­le zoek­tocht.” Hij ver­telt over haar in­tre­de in de kar­mel in Li­ba­non, waar ze tien jaar wor­stel­de om zich he­le­maal aan Chris­tus over te ge­ven. Hoe ze la­ter op ver­zoek van de over­ste de re­gel her­schreef en op zoek ging naar een plek om een nieu­we kar­mel te stich­ten. Per toe­val kwam ze in Qa­ra te­recht, waar niets was dan een ru­ï­ne van het ooit ver­maar­de kloos­ter Mar Yak­ub. “Toen zij de bis­schop van Homs, Ibra­him Nehmé (89), vroeg van wie die hoop ste­nen was en of zij die mocht heb­ben be­gon hij te wenen. Zo­lang hij er bis­schop (1986-2006) was, had nooit ie­mand er naar ge­vraagd. Nu wil­de de­ze zus­ter het her­bou­wen en ze heeft dat fan­tas­tisch ge­daan.” Het nieu­we on­der­ko­men van de man­ne­lij­ke tak is tij­dens de oor­log flink be­scha­digd. “Het is er ij­se­lijk koud”, maar het pi­o­nie­ren en be­hel­pen rond een vuur­tje heeft ook wel weer wat, ver­telt hij. Het is goed voor het ge­meen­schaps­ge­voel en de so­li­da­ri­teit met de be­vol­king.

Over de oor­log wil hij niet veel kwijt, maar, ver­telt hij, als je meer over de ach­ter­gron­den weet ga je er heel an­ders te­gen aan­kij­ken. “As­sad heeft nau­we­lijks nog greep op het land, zijn le­ger is ge­de­ci­meerd. Toch zie ik over­al foto’s van slechts twee man­nen: As­sad en Poe­tin. Dat zegt iets over waar het hart van de be­vol­king ligt. Ver­der zeg ik er niets over. Maar laat u niet in de lu­ren leg­gen.”

Hoe komt een “stre­ber” als de Bel­gi­sche nor­ber­tijn Da­ni­ël Maes (78) mid­den in de Sy­ri­sche bur­ger­oor­log te­recht? En­thou­si­ast ver­telt hij over een ‘straal­tje he­mel in de hel’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.