‘Zie, ik ga iets nieuws be­gin­nen...’

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Jon­ge do­mi­ni­ca­ner broe­ders Au­gus­ti­nus Aers­sens (voor­grond) en Ri­chard Steen­voor­de (ach­ter­grond) ont­van­gen de vre­des­wens door broe­ders en zus­ters van de do­mi­ni­caan­se fa­mi­lie. In de Rot­ter­dam­se Sint-Do­mi­ni­cus­kerk (‘Het Stei­ger’) deed Aers­sens af­ge­lo­pen zon­dag zijn tij­de­lij­ke pro­fes­sie, en Steen­voor­de zijn eeu­wi­ge pro­fes­sie in de Or­de der Pre­di­kers. Het was de eer­ste eeu­wi­ge pro­fes­sie in de Ne­der­land­se pro­vin­cie sinds 1998. Het aan­tal roe­pin­gen trekt na de­cen­nia van stag­na­tie weer aan. Van­af eind vol­gend jaar zul­len de jon­ge do­mi­ni­ca­nen – na hun vor­ming in het bui­ten­land – een nieu­we ge­meen­schap gaan vor­men in hart­je Rot­ter­dam.

De se­mi­na­ries in het Ne­der­lands taal­ge­bied zijn het stu­die­jaar met min­stens 113 stu­den­ten be­gon­nen. Der­tien van hen zijn nieuw. De­ze aan­tal­len zijn nog niet com­pleet, om­dat bij het ter per­se gaan van de­ze krant de cij­fers van het Jo­han­nes XXIII-se­mi­na­rie in Leu­ven on­be­kend wa­ren.

Pries­ter- en dia­ken­op­lei­ding Bo­vendonk in het bis­dom Bre­da is het stu­die­jaar met zes­tien stu­den­ten be­gon­nen, van wie er vier nieuw zijn. Een van die vier is een zij-in­stro­mer. De stu­den­ten ko­men van het bis­dom Ant­wer­pen (twee pries­ter­stu­den­ten), bis­dom Bre­da (een dia­ken­kan­di­daat), bis- dom Gro­nin­gen- Leeu­war­den (een pries­ter­stu­dent en een dia­ken­kan­di­aat), aarts­bis­dom Me­che­len-Brus­sel (een pries­ter­stu­dent), bis­dom Rot­ter­dam (twee pries­ter­stu­den­ten en zes dia­ken­kan­di­da­ten) en aarts­bis­dom Utrecht (een pries­ter­stu­dent). Een van de pries­ter­stu­den­ten is be­stemd voor de Chal­deeuws-ka­tho­lie­ke Kerk. Voor het bis­dom Bre­da stu­deert een pries­ter­kan­di­daat aan de Fon­tys Ho­ge­school. De pries­ter­op­lei­ding van het aarts­bis­dom Utrecht heeft een nieu­we stu­dent van het bis­dom Gro­nin­gen- Leeu­war­den. Het aarts­bis­dom heeft tien pries­ter­kan­di­da­ten, van wie er een op Bo­vendonk stu­deert. Mau­ri­cio Me­ne­ses San­tia­go en Ro­nald den Har­tog wor­den op 11 no­vem­ber tot pries­ter ge­wijd. Het Sint-Jans­cen­trum, het se­mi­na­rie van het bis­dom Den Bosch, is het stu­die­jaar ge­start met vijf stu­den­ten, on­der wie een nieu­we. Een se­mi­na­rist, wordt in no­vem­ber tot tran­seunt dia­ken ge­wijd. Het se­mi­na­rie van het bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam start met acht se­mi­na­ris­ten, on­der wie een nieu­we stu­dent. Ver­der doet een per­soon het ori­ën­ta­tie­jaar en is er nog een per­soon die bij het ter per­se gaan van de­ze krant nog niet de be­slis­sing had ge­no­men de stu­die aan het se­mi­na­rie te gaan vol­gen. Het even­eens in het bis­dom ge­ves­tig­de se­mi­na­rie Re­demp­to­ris Ma­ter van het Neo­ca­te­chu­me­naat telt mo­men­teel vijf­tien se­mi­na­ris­ten. Daar ko­men er nog twee of drie bij. Vor­mings­cen­trum Vro­ne­s­teyn van het bis­dom Rot­ter­dam be­gint het stu­die­jaar met zes stu­den­ten on­der wie een nieu­we. Daar­naast heeft het bis­dom zes per­ma­nent dia­ken­kan­di­da­ten die op Bo­vendonk stu­de­ren. Se­mi­na­rie Rol­duc van het bis­dom Roer­mond start het stu­die­jaar met 45 stu­den­ten, van wie er vier nieuw zijn. De­ze vier le­ren eerst Ne­der­lands. 28 stu­den­ten wo­nen op Rol­duc, ze­ven­tien in het Re­demp­to­ris Ma­ter-se­mi­na­rie in Ca­dier en Keer. Het se­mi­na­rie van het bis­dom Brug­ge start het stu­die­jaar met acht stu­den­ten van wie er een nieuw is. (PB)

Het Groo­se­mi­na­rie van bis­dom Haar­lem-Am­ster­dam start met 8 se­mi­na­ris­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.