Paus­reis

Paus Fran­cis­cus’ ver­zoe­nen­de stem weer­klonk in Co­lom­bia.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Fran­ce­s­co Pa­loni

Hoe­wel paus Fran­cis­cus met zijn be­zoek slechts “een bij­dra­ge en een aan­spo­ring” wil­de le­ve­ren aan het moei­za­me vre­des­pro­ces in het land, leg­de zijn ne­gen­tien­de apos­to­li­sche reis een be­lang­rij­ke ba­sis voor vre­de en ver­zoe­ning in Co­lom­bia. Na vijf­tig jaar bur­ger­oor­log snakt het land naar vre­de en wor­den er stap­pen ge­zet in de rich­ting van na­ti­o­na­le ver­zoe­ning. Maar het on­langs ge­slo­ten vre­des­ak­koord met gu­er­ril­la­be­we­ging FARC heeft niet tot de ge­hoop­te eens­ge­zind­heid ge­leid. Voor veel Co­lom­bi­a­nen zijn de won­den van de oor­log nog niet ge­heeld. Het ge­mak waar­mee oud-gu­er­ril­las-trij­ders door het ak­koord aan de rechts­gang zou­den ont­ko­men, vormt voor hen een be­lang­rijk strui­kel­blok. Bo­ven­dien is het land ook in po­li­tiek op­zicht ver­deeld over de te ne­men rou­te naar duur­za­me vre­de. De ver­zoe­nen­de toon van de paus werd met­een bij aan­komst al ge­zet, tij­dens een ont­moe­ting met de au­to­ri­tei­ten. Naast pre­si­dent San­tos woon­den po­li­tie­ke, maat­schap­pe­lij­ke en re­li­gi­eu­ze pro­mi­nen­ten de bij­een­komst bij. Paus Fran­cis­cus er­ken­de in zijn toe­spraak dat in het laat­ste jaar voor­uit­gang is ge­boekt in het vre­des­pro­ces, maar waar­schuw­de dat “de zoek­tocht naar vre­de een on­op­hou­de­lij­ke taak is, die de in­zet van al­le be­trok­ke­nen ver­eist”. Hij sprak over het be­lang van “het mij­den van wraak” en on­der­streep­te de nood­zaak van “recht­vaar­di­ge wet­ten, die de con­flic­ten hel­pen te over­win­nen die de­ze na­tie sinds de­cen­nia heb­ben ver­scheurd”.

Evan­ge­li­sche prin­ci­pes

Fran­cis­cus stak de rol die bin­nen het vre­des­pro­ces is weg­ge­legd voor de Kerk niet on­der stoe­len of ban­ken. Evan­ge­li­sche prin­ci­pes vor­men een be­te­ke­nis­vol­le di­men­sie van de Co­lom­bi­aan­se maat­schap­pij, stel­de hij, en bie­den een “we­zen­lij­ke bij­dra­ge aan de groei van dit land”. De paus sprak tij­dens zijn ne­gen­tien­de apos­to­li­sche reis op­val­lend vaak over het be­lang van de be­scherm­waar­dig­heid van het men­se­lijk le­ven, “voor­al het meest kwets­ba­re en hul­pe­lo­ze”, dat vol­gens hem “hoek­steen is voor de op­bouw van een ge­weld­lo­ze maat­schap­pij”. Ook het “luis­te­ren naar de ar­men” en het be­lang van het chris­te­lijk ge­zin als “de plaats waar men leert sa­men­le­ven met ver­schil­len” wer­den door de paus voor­ge­steld als een be­lang­rij­ke voe­dings­bron voor vre­de. De kern van zijn bood­schap vat­te hij sa­men in drie woor­den die hij we­zen­lijk noem­de om tot vre­de te ko­men: “waar­heid, ge­rech­tig­heid en barm­har­tig­heid”.

Sym­bool van het con­flict

Ze weer­klon­ken tij­dens de meest be­la­den bij­een­komst van de reis, waar de paus bij­zon­der naar had uit­ge­ke­ken. Op vrij­dag 8 sep­tem­ber ston­den in Vil­la­vi­cen­cio zo­wel slacht­of­fers als da­ders van het ja­ren­lan­ge ge­weld in Co­lom­bia naast Fran­cis­cus, ter­wijl hij de Co­lom­bi­a­nen tij­dens de ge­beds­bij­een­komst in krach­ti­ge be­woor­din­gen op­riep vre­de met el­kaar te slui­ten. De bij­een­komst om­vat­te tref­fen­de ge­tui­ge­nis­sen van vier men­sen die per­soon­lijk had­den ge­le­den on­der de ver­schrik­kin­gen van de oor­log. Zij spra­ken voor de res­tan­ten van een kruis­beeld uit een kerk in de stad Bo- jayá, waar in het jaar 2002 FARC-re­bel­len een zelf­ge­maak­te mor­tier­gra­naat naar bin­nen wier­pen. Hoe­wel er nooit dui­de­lijk­heid kwam over het exac­te aan­tal slacht­of­fers, va­ri­ë­ren schat­tin­gen van de VN van 79 tot 119 do­den. Door de ont­plof­fing wer­den de ar­men en be­nen van Je­zus’ li­chaam op het kruis ver­nie­tigd, wat dit kruis­beeld tot een be­lang­rijk sym­bool maak­te van het Co­lom­bi­aan­se con­flict. “Dit kruis­beeld heeft een ster­ke sym­bo­li­sche en spi­ri­tu­e­le waar­de”, be­ves­tig­de Fran­cis­cus. “Als wij er­naar kij­ken, zien we veel lij­den, veel dood, ve­le ge­bro­ken le­vens, veel bloed dat heeft ge­vloeid in het Co­lom­bia van de laat­ste de­cen­nia.” On­danks de er­ken­ning van het lij­den, riep hij op “de on­ont­koom­ba­re ket­ting van ge­weld te bre­ken, wat al­leen mo­ge­lijk is door con­cre­te ver­gif­fe­nis en ver­zoe­ning”. De paus wees hier­bij op “de hulp van Chris­tus om de haat te over­win­nen, op­nieuw te be­gin­nen en een nieu­we Co­lom­bia aan het licht te bren­gen”. “De con­cre­te ver­zoe­ning met de waar­heid, ge­rech­tig- heid en barm­har­tig­heid, kan al­leen door God tot stand ko­men”, sprak hij op de­zelf­de avond in de nun­ti­a­tuur van Bo­gotá. “Laat Hém dit doen. God ver­geeft in mij.”

Ronduit een suc­ces

Vol­gens jour­na­list en Va­ti­caan-cor­res­pon­dent Ál­va­ro de Ju­a­na (33) was dit paus­be­zoek “ronduit een suc­ces”. Hij reis­de als een van de 73 jour­na­lis­ten mee met de paus. De Ju­a­na werkt voor de ka­tho­lie­ke nieuws­si­te Aci­pren­sa en de ka­tho­lie­ke ra­dio- en te­le­vi­sie­zen­der EWTN. Hij maak­te de reis van dicht­bij mee en ver­telt on­der an­de­re dat de Co­lom­bi­aan­se bis­schop­pen ver­baasd wa­ren over de mas­sa­le op­komst tij­dens het be­zoek, “voor­al in Vil­la­vi­cen­cio dat ge­le­gen is in een ar­me re­gio. Zo­wel in Bo­gotá als Me­del­lin wa­ren meer dan een mil­joen men­sen aan­we­zig. Bij de ge­beds­bij­een­komst van Vil­la­vi­cen­cio was dat een half mil­joen. On­danks de re­gen en de mod­der wer­den de bij­een­kom­sten bij­ge­woond door een uit­zin­ni­ge me­nig­te. Ie-

der­een had een glim­lach op het ge­zicht. Men­sen klom­men zelfs in bo­men om de paus te kun­nen zien die voor­bij­kwam”.

Woor­den van be­moe­di­ging

De paus heeft vol­gens De Ju­a­na “ge­spro­ken over vre­de, ver­zoe­ning en het la­ten he­len van de won­den. Ook over het af­zien van wraak, hoe­wel het erg moei­lijk is om te ver­ge­ven wan­neer ons kwaad is aan­ge­daan. De paus zei dat het mo­ge­lijk is om op­nieuw te be­gin­nen, dat er een cul­tuur­om­slag mo­ge­lijk is in Co­lom­bia”. Een an­de­re re­den waar­om De Ju­a­na het paus­be­zoek als suc­ces­vol be­schouwt, is “het feit dat de paus er­in is ge­slaagd om tij­dens de ge­beds­bij­een­komst in Vil­la­vi­cen­cio zo­wel slacht­of­fers van de gu­er­ril­la, als oud-gu­er­ril­la­strij­ders sa­men te bren­gen. Ik in­ter­view­de daar ver­schil­len­de men­sen en ve­len van hen bra­ken tij­dens ons ge­sprek in tra­nen uit. Een van hen ver­tel­de hoe zijn broer werd weg­ge­voerd en nog steeds ver­mist wordt, eene an­der ver­tel­de mis­bruikt te zijn. Weer an­de­ren wa­renr op ge­weld­da­di­ge wij­ze door gu­er­ril­la­strij­ders uit hunh hui­zen ver­jaagd. Je kon hun leed voe­len. De paus gafg hen woor­den van be­moe­di­ging en no­dig­de hen uit te ver­ge­ven”.

Erg kwets­baar

Wat De Ju­a­na trof, was de “bo­ven­na­tuur­lijk ener­gie die de paus uit­straal­de. Al­leen al hem en­ke­le se­con­den voor­bij zien ko­men in de paus­mo­biel, leek voor de men­sen ge­noeg te zijn. Ze ston­den uren­lang te wach­ten om een glimp van hem op te van­gen. Zijn glim­lach was als een zalf die hen ge­nas”. Bij­zon­der emo­ti­o­neel vond De Ju­a­na de ont­moe­ting, op don­der­dag, van de paus met drie ge­han­di­cap­te kin­de­ren. “Ze stel­den zich voor en een meis­je ver­tel­de dat zij zich kwets­baar voel­de. De paus be­gon hier­op te im­pro­vi­se­ren en zei zich ook erg kwets­baar te voe­len. Hij haal­de dit in een la­te­re ont­moe­ting weer aan. Het meis­je was ont­roerd, maar ook de paus stond op het punt te hui­len. Het was heel mooi om te zien hoe ze el­kaar om­hels­den en hoe hij haar troost­te.”

Ve­ne­zu­e­la

De laat­ste dag van het paus­be­zoek was vol­gens de mee­rei­zen­de jour­na­list de meest po­li­tie­ke. Tij­dens het an­ge­lus­ge­bed riep de paus buur­land Ve­ne­zu­e­la op “ie­de­re vorm van ge­weld in het po­li­tiek le­ven te ver­wer­pen” en sprak hij zijn steun uit voor “een op­los­sing voor de er­ge cri­sis die mo­men­teel aan de gang is”. In de Mis op zon­dag 10 sep­tem­ber uit­te Fran­cis­cus for­se kri­tiek op de “pros­ti­tu­tie, men­sen­han­del en de drugs­han­del” in Zuid-Ame­ri­ka en stip­pel­de hij de weg uit om te ko­men tot vre­de door mid­del van “de cul­tuur van het le­ven en de ont­moe­ting”. Ver­wij­zend naar het mot­to van de paus­reis (‘La­ten wij de eer­ste stap zet­ten’ - fp), sloot Fran­cis­cus zijn be­zoek af met be­te­ke­nis­vol­le woor­den: “La­ten wij niet blij­ven ste­ken bij de eer­ste stap. Als Co­lom­bia een sta­bie­le en duur­za­me vre­de wil, moet het drin­gend ver­de­re stap­pen zet­ten in de­ze rich­ting.”

Paus Fran­cis­cus plant een boom als te­ken van ver­zoe­ning in het park Las Ma­lo­cas in de stad Vil­la­vi­cen­cio.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.