Ho­ge prijs

Een Ne­der­lands-Koer­disch echt­paar evan­ge­li­seert on­der mos­lims.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Ri­chard Groe­nen­boom Ri­chard Groe­nen­boom is me­de­wer­ker van SDOK (Stich­ting de On­der­grond­se Kerk). Een uit­ge­brei­de­re ver­sie ver­scheen in het SDOK-ma­ga­zi­ne Stem.

Fa­rai­doen en Wes­se­lien Fa­oud run­nen de or­ga­ni­sa­tie Ho­me for Kurds. Het Koer­disch-Ne­der­land­se echt­paar wil een thuis bie­den aan Koer­den en hen in aan­ra­king bren­gen met het Evan­ge­lie. “Dit doen we door Koer­den bij ons thuis uit te no­di­gen en hen te be­zoe­ken”, ver­telt Wes­se­lien. ”El­ke dag ko­men er men­sen bij ons eten. Ex-mos­lims, maar ook Koer­den die in­te­res­se heb­ben in het chris­te­lijk ge­loof. Twee keer per maand heb­ben we een week­end waar­in we bij­bel­on­der­wijs ge­ven.” Wes­se­lien toont beel­den van een Koer­di­sche kerk­dienst in Rot­ter­dam. “We zen­den li­ve uit via Fa­ce­book. Door de­ze uit­zen­din­gen ko­men er we­reld­wijd we­ke­lijks men­sen tot be­ke­ring.”

Ver­ne­de­rin­gen

Vol­gens Fa­rai­doun zijn Koer­den te­leur­ge­steld in de is­lam en groeit de be­lang­stel­ling voor het Evan­ge­lie. Dat heeft de no­di­ge ge­vol­gen: “El­ke Koerd die bij ons naar de kerk komt, krijgt met ver­vol­ging te ma­ken. Een jon­ge­re wordt door zijn broer met zijn ei­gen Bij­bel op zijn hoofd ge­sla­gen om­dat hij naar de kerk gaat. In de mees­te ge­val­len is de ver­vol­ging ech­ter ver­baal: ‘Je bent ver­vloekt’ of: ‘Ik hoop dat je ge­trof­fen wordt door een bom als je naar de kerk gaat.’ Voor Koer­den is dit vaak zwaar­der dan fy­sie­ke be­drei­gin­gen.” Wes­se­lien vult aan: “De fa­mi­lie is voor een Koerd veel be­lang­rij­ker dan voor de mees­te Ne­der­lan­ders. Ver­zet van de fa­mi­lie is voor ve­len ook een re­den om weer te­rug te ke­ren tot de is­lam. Een jon­gen die tot ge­loof kwam, bel­de vol en­thou­si­as­me zijn va­der. On­langs hoor­den we dat hij hem fo­to’s had ge­stuurd waar­op te zien is dat hij een mos­kee be­zocht. Hij was zo ver­ne­derd en be­dreigd, dat hij zo zijn fa­mi­lie weer gun­stig wil­de stem­men.” Fa­rai­doun en Wes­se­lien le­ren jon­ge Koer­den om hun fa­mi­lie niet met­een over hun be­ke­ring te ver­tel­len. Wes­se­lien: “Ze moe­ten vast staan in het ge­loof om be­stand te zijn te­gen het ver­zet. De kans is an­ders te groot dat ze het ge­loof weer kwijt­ra­ken of het op een on­ver­stan­di­ge ma­nier met hun fa­mi­lie de­len. Een man ver­weet zijn fa­mi­lie: ‘Jul­lie heb­ben een dom ge­loof en moe­ten chris­ten wor­den.’ Dit soort op­mer­kin­gen doet meer kwaad dan goed. Dat ge­zin is in­mid­dels te­rug naar Koer­dis­tan en heeft met veel ver­vol­ging te ma­ken, met na­me door­dat ze zelf op een ver­keer­de ma­nier ge­spro­ken heb­ben over hun chris­ten-zijn.”

Be­drei­gin­gen

Fa­rai­doun en Wes­se­lien krij­gen zelf ook met te­gen­wer­king te ma­ken. “In ons vo­ri­ge huis zijn de rui­ten in­ge­gooid”, ver­telt Wes­se­lien. “Ook heb­ben ze on­ze au­to be­werkt met een mes en is ge­pro­beerd on­ze com­pu­ter te hac­ken.” Daar­naast wor­den ze fy­siek be­dreigd. Fa­rai­doun: “Een aan­tal ja­ren ge­le­den werd er op mij ge­scho­ten. De ko­gel ging dwars door de ruit, ra­ke­lings langs mijn hoofd. Hij mis­te me op een haar na. Aan­van­ke­lijk dach­ten we dat het om een ver- dwaal­de ko­gel ging, er zijn hier va­ker schiet­in­ci­den­ten. La­ter werd dui­de­lijk dat het een ge­rich­te ac­tie was van mos­lims.” Om vei­lig­heids­re­de­nen wil het echt­paar niet te veel kwijt over de rol van de po­li­tie als het gaat over hun be­scher­ming. “De po­li­tie houdt ons in de ga­ten”, zegt Fa­rai­doun. Dat is niet over­bo­dig. “Ie­mand heeft ge­pro­beerd mij te ver­moor­den”, zegt Wes­se­lien. “Hij had no­ta be­ne bij ons ge­lo­geerd. Op de dag dat hij de moord wil­de ple­gen, had hij eerst met Fa­rai­doun ge­beld om er ze­ker van te zijn dat die niet thuis was. Fa­rai­doun was er niet toen de man bel­de. Gods Geest maak­te hem ech­ter dui­de­lijk dat hij naar huis moest gaan. Kort daar­na bel­de die man aan. Toen Fa­rai­doun open deed, keek hij ver­baasd en ver­trok met­een weer. La­ter ver­tel­de hij te­le­fo­nisch aan Fa­rai­doun dat hij het plan had om me met een mes te ver­moor­den. Ik was erg van slag. Het ge­beur­de op een mo­ment dat we er be­hoor­lijk door­heen za­ten. Ook door al­ler­lei rod­dels die er­op ge­richt wa­ren ons werk ka­pot te ma­ken.” Hun vier jon­ge kin­de­ren we­ten veel din­gen niet. “Dat is ook be­ter. Er zijn pe­ri­o­den ge­weest dat ze niet al­leen de straat op moch­ten. We vin­den het ook be­lang­rijk dat ze al­tijd hun mo­bie­le te­le­foon bij zich heb­ben, zo­dat ze ons kun­nen be­rei­ken in nood­si­tu­a­ties.”

Roe­ping

Hoe­wel de be­drei­gin­gen toe­ne­men, is stop­pen geen op­tie. Fa­rai­doun was over­tuigd mos­lim, maar werd in 2002 chris­ten. Kort hier­na er­voer hij de roe­ping om an­de­re Koer­den te ver­tel­len over Je­zus. “Als God mij niet ge­roe­pen had, was ik iets an­ders gaan doen. Dit werk is niet leuk. Soms wordt ge­dacht dat wer­ken in Gods Ko­nink­rijk leuk moet zijn, maar dat lees ik ner­gens in de Bij­bel. Je­zus en zijn dis­ci­pe­len had­den ook geen ‘leu­ke’ op­dracht. Ze heb­ben veel ge­le­den.” Wes­se­lien: “Al die be­drei­gin­gen ge­ven een psy­chi- sche druk. We pra­ten er mis­schien nuch­ter over, maar de zwaar­te is er al­tijd. Ik heb ook de over­tui­ging dat God ons ge­roe­pen heeft voor dit werk, maar dat wil niet zeg­gen dat het al­tijd goed met je gaat. God is mijn be­scher­mer en Hij is goed, wat er ook ge­beurt, maar dat wil niet zeg­gen dat ons niets over­komt. Als dat het ge­loof is, zou je het kwijt kun­nen ra­ken als er wel wat ge­beurt.”

Blij

On­danks de te­leur­stel­lin­gen en de gro­te druk, be­schouwt Fa­rai­doun het werk niet als zaai­en op rot­sen. “Je kunt dat ge­voel krij­gen, als je ziet dat veel Koer­den vast blij­ven zit­ten in de is­lam of weer te­rug­val­len. Er is ook heel veel te­gen­wer­king van mos­lims die mij als een be­drei­ging zien. In mos­kee­ën word ik een ka­fir ge­noemd, ie­mand die vo­gel­vrij is en met wie je al­les mag doen. Nog niet zo lang ge­le­den stond ik bij het open raam en riep ie­mand: ‘Kom naar bui­ten, dan zal ik je ont­hoof­den!’ Als je hier te veel op fo­cust, kun je ont­moe­digd ra­ken. Maar als ik zie hoe God ons werk de af­ge­lo­pen ja­ren heeft ge­ze­gend, dan word ik heel blij.”

Fa­rai­doen en Wes­se­lien Fa­oud wil­len Koer­den in aan­ra­king bren­gen met het Evan­ge­lie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.