Nieu­we be­stem­ming voor Achel­se Kluis

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Er ves­tigt zich een nieu­we ka­tho­lie­ke ge­meen­schap in de Sint-Be­ne­dic­tus­ab­dij van Achel, be­ter be­kend als de Achel­se Kluis. Bis­schop Pa­trick Hoog­mar­tens van het Vlaam­se Has­selt heeft toe­stem­ming ge­ge­ven voor de komst van de leef­ge­meen­schap Fa­zen­da da Espe­ran­ça, ‘Boer­de­rij van de Hoop’. Die ves­tigt zich er als al­les mee­zit be­gin 2018. Dat meldt het bis­dom. Er wo­nen op dit mo­ment nog twee trap­pis­ten in de ab­dij, die sinds 2011 wordt be­stuurd van­uit de ab­dij van West­mal­le. De twee mon­ni­ken ver­hui­zen naar een an­der deel van het com­plex. De brou­we­rij, ca­fe­ta­ria en win­kels blij­ven open, even­als de ab­dij­kerk. Een Fa­zen­da da Espe­ran­ça is een ge­slo­ten leef­ge­meen­schap van men­sen die een ver­sla­ving te bo­ven zijn ge­ko­men en hun le­ven van­uit het Evan­ge­lie weer op de rit pro­be­ren te krij­gen. Het ini­ti­a­tief ont­stond der­tig jaar ge­le­den in Bra­zi­lië (op de fo­to één van de Fa­zen­da’s in het land). We­reld­wijd zijn er nu 130 Fa­zen­da’s. (Bis­dom Has­selt)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.