Pe­ti­tie te­gen She De­ci­des aan­ge­bo­den

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Bur­ger­plat­form Ci­ti­zenGO heeft haar pe­ti­tie te­gen het She De­ci­des-ini­ti­a­tief aan­ge­bo­den aan een ho­ge amb­te­naar van mi­nis­ter Plou­men (Ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king) die het ini­ti­a­tief nam. Zij deed dit na­dat de Ver­e­nig­de Sta­ten sub­si­dies schrap­ten aan or­ga­ni­sa­ties die on­der meer abor­tus aan­bie­den in ont­wik­ke­lings­lan­den. De pe­ti­tie #Abor­tus­fonds: niet na­mens ons! werd door 50.000 Ne­der­lan­ders en bij­na 125.000 men­sen we­reld­wijd on­der­te­kend. Vol­gens Ci­ti­zenGO stak Ne­der­land tot nog toe 25 mil­joen eu­ro be­las­ting­geld in het ini­ti­a­tief. In een voor­af­gaand ge­sprek werd vol­gens het plat­form dui­de­lijk dat men het er­over eens is dat er hulp moet zijn die ge­richt is op het voor­ko­men van de vraag naar abor­tus en het on­der­steu­nen van ver­krach­te vrou­wen. Over abor­tus op zich blij­ven de me­nin­gen ech­ter uit­een­lo­pen. (Ci­ti­zenGO/nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.