Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

“De Blij­de Bood­schap is dat wij nog niet ‘af’ zijn, we zit­ten nog in ‘het pro­duc­tie­pro­ces’ en als goe­de leer­lin­gen zijn we on­der­weg. En op wel­ke ma­nier snijdt Je­zus de in­vloe­den van de dood weg die zich wor­te­len in ons le­ven en on­ze roe­ping ver­vor­men? Door ons uit te no­di­gen in Hem te blij­ven; dat be­te­kent niet al­leen blij­ven staan, maar wijst op het on­der­hou­den van een le­ven­de, exis­ten­ti­ë­le re­la­tie met Hem die ab­so­luut nood­za­ke­lijk is; het be­te­kent le­ven en groei­en in een vrucht­ba­re ver­bin­ding met Je­zus, de bron van eeu­wig le­ven.”

Tij­dens de ont­moe­ting met Co­lom­bi­aan­se re­li­gi­eu­zen op 9 sep­tem­ber

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.