Poll

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Op Prins­jes­dag pre­sen­teert het ka­bi­net de Mil­joe­nen­no­ta. Welk mi­nis­te­rie zou meer geld moe­ten krij­gen?

Naar De­fen­sie, want vei­lig­heid is nu ab­so­luut de be­lang­rijk­ste pri­o­ri­teit. (32,14%)

Naar Volks­ge­zond­heid, om on­der meer het ei­gen ri­si­co in de zorg af te schaf­fen. (26,79%)

Naar Vei­lig­heid en Jus­ti­tie, want im­mi­gra­tie en in­te­gra­tie zijn de be­lang­rijk­ste pri­o­ri­tei­ten. (19,64%)

Naar In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu, want het kli­maat is nu de be­lang­rijk­ste pri­o­ri­teit. (17,86%)

Naar Eco­no­mi­sche Za­ken, want de eco­no­mie dient voort­du­rend ge­sti­mu­leerd te wor­den. (3,57%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.