Nieuw le­ven

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Af­ge­lo­pen zon­dag leg­de mijn goe­de vriend Ri­chard Steen­voor­de in Rot­ter­dam zijn eeu­wi­ge ge­lof­ten af in de do­mi­ni­ca­nen­or­de. Te­ge­lij­ker­tijd leg­de zijn jon­ge­re or­de­ge­noot Au­gus­ti­nus Aers­sens de tij­de­lij­ke ge­lof­ten af. De li­tur­gie was een mooie en goed ver­zorg­de men­ge­ling van oud en nieuw, tra­di­ti­o­neel en mo­dern; er klonk Ne­der­lands, En­gels, La­tijn; de lo­ka­le ge­meen­schap en de he­le we­reld­kerk vier­de mee. On­der de ve­le aan­we­zi­gen wa­ren ook over­sten van de or­de uit om­rin­gen­de lan­den, als­ook de bis­schop van Rot­ter­dam, mgr. Van den Hen­de. Zulk ‘hoog be­zoek’ schijnt een uni­cum te zijn bij der­ge­lij­ke pro­fes­sies. In al­les was voel­baar: hier is méér aan de hand. De eer­ste eeu­wi­ge pro­fes­sie voor de Ne­der­land­se pro­vin­cie in de­ze eeuw… Dat is nog­al wat. Nieuw le­ven, on­ver­wacht, of ten­min­ste an­ders dan ver­wacht. Als nieu­we re­li­gi­eus kies je voor een ge­meen­schap waar­van je de le­den niet kent, zo zei pro­vin­ci­aal over­ste Re­né Din­klo o.p. tij­dens zijn ho­mi­lie, en meer nog, “je kiest ook voor een toe­kom­stig le­ven sa­men met men­sen die pas in de toe­komst do­mi­ni­caan wor­den”. Over de hoof­den van de twee jon­ge broe­ders leek hij zich voor­al ook te rich­ten tot de ou­de gar­de do­mi­ni­ca­nen ach­ter­in de Stei­ger­kerk, die de waar­heid van dit in­zicht mo­men­teel aan den lij­ve on­der­vin­den. Vo­ri­ge week plaat­sten wij een in­ter­view met een van hen, pa­ter Ernst Ma­rij­nis­sen o.p. (91). We ont­vin­gen aar­dig wat ver­baas­de en kri­ti­sche re­ac­ties van le­zers (zie ook de brie­ven­ru­briek op p. 22): waar­om plaatst KN een in­ter­view met ie­mand die ge­loofs­waar­he­den op de hel­ling wil zet­ten en de Kerk wil de­mo­cra­ti­se­ren? Ik geef ogen­blik­ke­lijk toe: die din­gen zie ik zelf ook als een dood­lo­pen­de weg. Maar de man heeft meer te ver­tel­len. En wat mij voor­al boei­de was hoe pa­ter Ma­rij­nis­sen hor­tend en sto­tend pro­beert te be­grij­pen waar­om jon­ge broe­ders als Aers­sens en Steen­voor­de weer een be­dui­dend or­tho­doxer ge­luid la­ten klin­ken. Dat doen zij ove­ri­gens zon­der zich af te zet­ten te­gen de ou­de­re or­de­ge­no­ten – ook zij had­den een na­druk­ke­lij­ke plek in de li­tur­gie af­ge­lo­pen zon­dag. Ik denk dat dit een hoop­vol voor­beeld kan zijn voor heel de Kerk. Het is de gro­te uit­da­ging voor jon­ge­re ge­ne­ra­ties om de keu­zes van de ou­de­re ge­ne­ra­ties in het licht van hun tijd te be­grij­pen, wel­wil­lend en mild, en toch zelf­ver­ze­kerd voor ei­gen ac­cen­ten te kie­zen. Op hun beurt zul­len die ou­de­re ge­ne­ra­ties moe­ten ac­cep­te­ren dat het ge­loof door jon­ge­ren be­leefd wordt op een wij­ze, die zij niet had­den kun­nen voor­zien. De Geest die nieuw le­ven brengt, doet dat door­gaans op een ma­nier die ons al­le­maal ver­steld doet staan.

An­ton de Wit, hoofd­re­dac­teur a.de­wit@ka­tho­lieknieuws­blad.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.