Pa­ter Tom na 18 maan­den vrij

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De in Je­men ont­voer­de In­di­a­se pries­ter Tom Uz­hun­na­lil is na acht­tien maan­den vrij­ge­ko­men. Dat meld­de de Ca­tho­lic Herald dins­dag. De pa­ter sa­le­si­aan is na zijn vrij­la­ting over­ge­bracht naar Oman, maak­te de re­ge­ring van dat land be­kend. Pa­ter Tom werd in maart 2016 ont­voerd bij een aan­val van ter­ro­ris­ten op een be­jaar­den­huis in de stad Aden. Daar­bij wer­den vijf­tien men­sen ver­moord, on­der wie vier zus­ters van Moe­der Te­re­sa en acht ou­de­re be­wo­ners van het huis. Tij­dens zijn pe­ri­o­de van ge­van­gen­schap wer­den ver­schil­len­de film­pjes op in­ter­net ge­plaatst waar­in de pries­ter om hulp vroeg. Zijn ge­zond­heid was zicht­baar ach­ter­uit ge­gaan. De re­ge­ring van Oman heeft la­ten we­ten de pries­ter te heb­ben ge- von­den en be­vrijd. In een ver­kla­ring stelt de re­ge­ring op or­ders van de sul­tan en op ver­zoek van het Va­ti­caan te heb­ben ge­hol­pen “bij het red­den van een Va­ti­caan­se werk­ne­mer”. In sa­men­wer­king met de Je­me­ni­ti­sche au­to­ri­tei­ten zou men hem heb­ben te­rug­ge­von­den. In af­wach­ting van zijn te­rug­reis naar zijn va­der­land In­dia is pa­ter Uz­hun­na­lil dins­dag over­ge­bracht naar de Omaan­se stad Mus­cat. (Ca­tho­lic Herald)

Pa­ter Tom komt aan in de Omaan­se stad Mus­cat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.