‘Be­moe­di­gend voor Co­lom­bi­aan­se Kerk’

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

“Co­lom­bia heeft jul­lie blik no­dig, om het land te on­der­steu­nen op de weg naar de­fi­ni­tie­ve vre­de en ver­zoe­ning.” Met de­ze woor­den no­dig­de paus Fran­cis­cus de Co­lom­bi­aan­se Kerk uit om zich te be­ge­ven in de voor­ste li­nie van het vre­des­pro­ces van het land. “Jul­lie zijn geen tech­ni­ci of po­li­ti­ci, maar her­ders. Ver­kon­dig met vrij­heid het Woord van ver­zoe­ning en barm­har­tig­heid”, zei hij op 7 sep­tem­ber te­gen de Co­lom­bi­aan­se bis­schop­pen. Naast een ont­moe­ting met ver­te­gen­woor­di­gers van de La­tijns-Ame­ri­kaan­se bis­schop­pen­con­fe­ren­tie CELAM, trof de paus ook pries­ters, re­li­gi­eu­zen en se­mi­na­ris­ten. “Kom niet met het ver­haal dat er te­gen­woor­dig door de cri­sis geen roe­pin­gen meer zijn, want dit is non­sens”, stel­de Fran­cis­cus. “Te mid­den van de­ze cri­sis blijft God roe­pen.” Mau­ri­cio Ur­bi­na (34) ver­telt dat de woor­den van de paus door de Co­lom­bi­aan­se Kerk “als be­moe­di­gend zijn ont­van­gen”. Hij is pries­ter van het aarts­bis­dom Bo­gotá en se­cre­ta­ris van de aarts­bis­schop, kar­di­naal Ru­ben Sa­la­zar. “Zo­als we van hem ge­wend zijn, pleit de paus voor een Kerk die naar bui­ten treedt, weg van ge­mak­ken en sche­ma’s. Hij heeft ons be­moe­digd om ons in te blij­ven zet­ten voor de evan­ge­li­sa­tie.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.