‘ Steun­tje in de rug voor een goed ge­sprek’

Iets we­zen­lijks be­spre­ken met je ver­geet­ach­ti­ge va­der of moe­der. Dat is wat Ha­de­wey Bui­ten­werf voor ogen had toen ze het bij­bel­se ge­spreks­boek Dwa­len door ver­ha­len maak­te.

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Lin­da Stel­ma

“Kijk, het eer­ste ver­haal gaat over Ge­ne­sis 1. De ti­tel is: ‘Het wordt licht’. En dan volgt er een Bij­bel­tekst: ‘Toen zei God: “Er moet licht ko­men.” En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheid­de het licht en het don­ker. Het licht noem­de hij “dag” en het don­ker noem­de hij “nacht”.” Ha­de­wey Bui­ten­werf leest vol en­thou­si­as­me voor uit

Dwa­len door ver­ha­len, waar ze ruim een jaar aan werk­te. “Als je het boek open­slaat zie je op de ene pa­gi­na een il­lu­stra­tie – in dit ge­val van de zon – en aan de an­de­re kant een mooie gro­te ti­tel, een stuk­je bij­bel­tekst, een klei­ne ca­sus die in de nu-tijd staat of die ap­pel­leert aan vroe­ger en dan nog een of twee vraag­jes er­on­der. De vra­gen die hier­bij staan zijn: ‘Hoe ging het vroe­ger na het op­staan?’ en ‘Wat voor weer is het van­daag?’. Het is al­le­maal heel be­perkt, maar het roept wel iets op.”

Ba­ga­ge

Het idee voor een boek voor de­men­te­ren­den komt bij gees­te­lijk ver­zor­ger An­ja Bruij­kers – een oud-col­le­ga van Bui­ten­werf – van­daan. Zij werkt da­ge­lijks met ver­geet­ach­ti­ge men­sen en zag op een ge­ge­ven mo­ment een gat. Er wordt veel ge­schre­ven over hoe om te gaan met de­men­te­ren­den, maar voor de men­sen zelf is er wei­nig tot niets. “Ja”, zegt Bui­ten­werf, “ze krij­gen bij­bel­se dag­boek­jes met heel dun pa­pier dat ze niet kun­nen om­slaan en met let­ters die te klein zijn om te kun­nen le­zen.” Bui­ten­werf hap­te niet ge­lijk toe toen Bruij­kers met het idee kwam, al­hoe­wel ze de no­di­ge ba­ga­ge heeft om zo’n boek te kun­nen ma­ken. “Bij­bel­ver­ha­len zit­ten in mijn ‘bo­dem’. Je kunt er­uit blij­ven put­ten voor het le­ven van al­le­dag.” Bui­ten­werf werk­te ze­ven­tien jaar als pro­fes­si­o­nal in de Pro­tes­tant­se Kerk in Ne­der­land als vor­mer en toe­rus­ter. Aan de hand van bij­bel­se ver- ha­len gaf ze pas­to­ra­le cur­sus­sen. Ook is ze il­lu­stra­tri­ce en schreef ze twee pren­ten­boe­ken. “Ik moest er even over den­ken wat ik kon met het idee van An­ja. Maar toen ging ik te­rug in mijn hoofd naar mem, mijn moe­der. Zij werd ook ver­geet­ach­tig en de ge­sprek­jes wer­den steeds moei­lij­ker. Dan kom je met een stuk on­macht en ver­driet te zit­ten. En als het om je moe­der gaat, dan gaat dat diep in je zit­ten. Toen dacht ik: ‘An­ja heeft ge­lijk.’ Er is een fa­se waar­in je nog po­gin­gen kunt on­der­ne­men om te com­mu­ni­ce­ren. Maar er is niets wat je er dan zo even bij kunt pak­ken, een mooie plaat of een stuk­je tekst. Je moet het als fa­mi­lie al­le­maal zelf uit­zoe­ken.”

‘Op God ver­trou­wen’

De bij­bel­tek­sten in Dwa­len door ver­ha­len zijn in de ver­ta­ling van de Bij­bel in Ge­wo­ne Taal van het Ne­der­lands Bij­bel­ge­noot­schap. Bui­ten­werf: “Die ver­ta­ling is ac­tu­eel, dui­de­lijk en fris.” Er zit­ten twin­tig ver­ha­len in de uit­ga­ve. The­ma’s zijn on­der meer be­scher­ming, lief­de, ver­driet, iets kwijt zijn, een­zaam­heid en hou­vast. En angst, dat is in dit ge­val ook een be­lang­rijk on­der­werp, meent Bui­ten­werf. “Als je je­zelf kwijt­raakt, word je bang. Je ver­liest al­le con­tro­le. Bij dit the­ma heb ik ge­ko­zen voor het ver­haal van de storm op het meer. Door Je­zus wor­den de dis­ci­pe­len weer rus­tig; Hij was hun an­ker. Een an­ker is een con­creet beeld voor de men­sen. God helpt ons als we in nood zijn. De vraag is dan: ‘Is Hij ook een an­ker voor u?’” Het boek heeft ef­fect, zo ont­dek­te Bui­ten­werf. “An­ja heeft het boek ge­test met de men­sen in het ver­zor­gings­huis waar ze werkt. Er ko­men ge­loofs­ge­sprek­ken op gang. Een me­vrouw zei: ‘Nou heb­ben we toch echt goed met el­kaar ge­praat.’ En soms merk je dat men­sen en pas­sant zeg­gen dat ze op God ver­trou­wen. Daar­na gaan ze dan weer door met hun al­le­daag­se ver­haal. Dit boek is een steun­tje in de rug, een op­stap­je om een keer een an­der ge­sprek te heb­ben. Ik hoop dat het men­sen helpt om even het ge­voel te krij­gen dat ze iets we­zen­lijks heb­ben be­spro­ken met hun va­der en moe­der. Dat er even goed con­tact is en dat dat zorgt voor een vreug­deo­gen­blik.”

Ha­de­wey Bui­ten­werf, Dwa­len door Ver­ha­len. Bij­bel­se the­ma’s, al­le­daag­se her­in­ne­rin­gen. Uitg. NBG (Jong­bloed), hc., 48 pp., € 14,95, ISBN 978 90 8912 127 1

Ha­de­wey Bui­ten­werf: “Uit bij­bel­ver­ha­len kun je blij­ven put­ten voor het le­ven van al­le­dag.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.