Pa­ter Hu­go

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - Pa­ter Hu­go Zie www.be­slo­ten­tuin.nl.

Er gaat iets fun­da­men­teel ver­keerd in on­ze pries­ter­op­lei­ding, en dat al lan­ge­re tijd. Voor de ver­an­de­ring is het eens niet de schuld van het Twee­de Va­ti­caans Con­ci­lie, maar van dat van Tren­te. Wat leert men zo­al op een se­mi­na­rie? Men leert er een beet­je fi­lo­so­fie, en dat is aar­dig han­dig om de dog­ma­tiek te snap­pen die daar­op volgt. Ook leert men een beet­je ethiek, en dat is nooit weg. Men leert ob­scu­re bij­bel­ver­zen uit el­kaar te peu­te­ren, en zo hoort het ook. Waar men ech­ter op geen en­ke­le ma­nier in ge­traind wordt, is een man Gods wor­den. Het vak spi­ri­tu­a­li­teit krijgt hoog­stens een uur­tje of twee in de week, en daar­mee kan de ar­me do­cent die er­mee be­last wordt niet veel be­gin­nen. Waar­schijn­lijk komt hij niet veel ver­der dan het vluch­tig noe­men van de gro­te schrij­vers van de gees­te­lij­ke li­te­ra­tuur, zon­der dat de stu­den­ten ge­dwon­gen wor­den met ook maar één van hen diep­gra­vend ken­nis te ma­ken. Ook prak­ti­sche trai­ning wordt nau­we­lijks ge­bo­den. Met een beet­je maz­zel wordt wel ge­za­men­lijk het bre­vier ge­be­den, en op som­mi­ge se­mi­na­ries is er sa­cra­ments­uit­stel­ling, maar al­tijd fa­cul­ta­tief (wat de in­druk wekt dat het een bij­zaak is). Wie er niet van houdt, kan ge­mak­ke­lijk een pries­ter­op­lei­ding door­ko­men zon­der de con­fron­ta­tie met de stil­te en zich­zelf daad­wer­ke­lijk te zijn aan­ge­gaan. En dáár is het dat men leert met God te ver­ke­ren. Zo kan het dat er he­le volks­stam­men pries­ters ge­wijd wor­den die vol zit­ten met het ge­schre­ven woord, maar geen weet heb­ben van het on­ge­schre­ven Woord. Geen won­der dat ve­len zich ont­wik­ke­len tot zoet­sap­pig ze­ve­ren­de gei­ten­brei­ers en som­mi­ge an­de­ren tot be­ton­nen scherp­rech­ters (om van de ‘ma­na­gers’ nog maar even te zwij­gen). “Maar pa­ter,” wordt er al­tijd ge­roe­pen als ik hier­over mop­per, “we­reld­he­ren zijn toch geen mon­ni­ken?” Mis­schien niet, nee. En mis­schien is het fe­no­meen ‘we­reld­heer’ daar­om wel ge­woon over de da­tum. Zijn rol is na­me­lijk ver­an­derd, en zal de ko­men­de vijf­tien jaar nog ver­der ver­an­de­ren. Dorps­op­per­hoofd is hij al­lang niet meer, en voor het luis­te­rend oor bij al­ge­me­ne za­ken gaat men te­gen­woor­dig naar vrien­den of naar een psy­cho­loog. Ook de pas­toor als ma­na­ger zal het niet lang meer ma­ken: waar moet je over ver­ga­de­ren als de plaat­se­lij­ke ne­o­go­ti­sche steen­bult aan de Jum­bo is ver­kocht en er geen dui­zend werk­groe­pen meer zijn, om­dat men­sen daar ge­woon niet meer in wil­len zit­ten? Back to co­re bu­si­ness, wordt het. Ge­tui­gen van God die ons schept en be­mint, en zijn Zoon die ons redt en ons Ge­zicht geeft en zijn Geest die ons draagt en één maakt. Dan is het al­leen wel han­dig als je die ook wer­ke­lijk ont­moet hebt, en er niet al­leen een boek­je over ge­le­zen hebt. Op de knie­ën. Lang­du­rig. Vech­ten aan de Jab­bok. Mis­schien dat ie­mand je dan gaat ge­lo­ven, als je een­maal op die preek­stoel staat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.