We­gen van vre­de

In Mün­ster en Osna­brück wer­den af­ge­lo­pen week ‘we­gen van vre­de’ ge­baand door de lei­ders van ’s we­relds re­li­gi­eu­ze tra­di­ties. De ge­meen­schap van Sant’Egidio brengt hen zo­als elk jaar sa­men. Zon­dag was ook bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel aan­we­zig.

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK - Benoit Lan­noo, Mün­ster

Sinds de his­to­ri­sche ge­beds­dag voor de vre­de van al­le we­reld­gods­dien­sten van 27 ok­to­ber 1986 in As­si­si, houdt de Ge­meen­schap van Sant’Egidio op uit­druk­ke­lijk ver­zoek van de toen­ma­li­ge paus Jo­han­nes Pau­lus II de ‘geest van As­si­si’ le­vend door elk jaar een soort­ge­lij­ke bij­een­komst te or­ga­ni­se­ren, tel­kens in een an­de­re Eu­ro­pe­se stad. De edi­tie van 2017 ging za­ter­dag van start met een Mis in de Dom van Mün­ster en werd dins­dag af­ge­slo­ten in Osna­brück. In bei­de ste­den werd in 1648 im­mers een reeks ver­dra­gen af­ge­slo­ten die als de Vre­de van West­fa­len de ge­schie­de­nis in gin­gen. Ze maak­ten een eind aan de Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log in de Ne­der­lan­den en de Der­tig­ja­ri­ge Oor­log in het toen­ma­li­ge Hei­li­ge Room­se Rijk. Maar het spe­ci­fie­ke van het “West­faal­se sys­teem”, zei bur­ge­mees­ter Mar­kus Le­we van Mün­ster tij­dens de ope­nings­plech­tig­heid van We­gen des Frie­dens, is dat het niet lan­ger om win­naars en ver­lie­zers ging. In plaats daar­van ging het om een on­der­han­deld ak­koord op ba­sis van prin­ci­pes als soe­ve­rei­ni- teit, ter­ri­to­ri­a­li­teit en ge­lijk­be­rech­ti­ging van sta­ten, “in­mid­dels de ba­sis­re­gels van het vol­ke­ren­recht”.

Voor­zich­ti­ge Mer­kel

Hoe­wel in de laat­ste rech­te lijn naar de ver­kie­zin­gen van 24 sep­tem­ber, had de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel er­op ge­staan om de uit­no­di­ging voor de ope­nings­plech­tig­heid te aan­vaar­den. Er werd door meer dan twee­dui­zend aan­we­zi­gen in de Hal­le Mün­ster­land dan ook reik­hal­zend naar haar toe­spraak uit­ge­zien. Maar Mer­kel is en blijft real­po­li­ti­ca; hoe­wel ze voor dit in­ter­na­ti­o­na­le en vre­de­min­nend pu­bliek een thuis­wed­strijd speel­de, bleef ze voor­zich­tig. Mer­kel kreeg ech­ter wel een voor­zet van de bis­schop van Mün­ster, mgr. Felix Genn, die haar be­wie­rook­te om­dat ze “in het moei­lij­ke jaar 2015” ge­zocht had naar ‘we­gen naar vre­de’, die had ge­von­den en ook be­wan­deld. “U bent niet van uw over­tui­ging af­ge­we­ken dat wie op de vlucht is voor oor­log en ter­reur, voor hon­ger of an­de­re nood, tij­de­lijk of per­ma­nent op­ge­van­gen moet wor­den. Wij zijn er trots op dat ons land zo zo­wel een Eu­ro­pe­se als een in­ter­na­ti­o­na­le stan­daard heeft ge­zet.” De bonds­kan­se­lier ging in een voor haar doen vrij be­vlo­gen toe­spraak pas heel laat op de pro­ble­ma­tiek van de mi­gra­tie in, maar haar stand­punt was zon­ne­klaar. “De men­sen­han­del die men­sen­le­vens kost op de Mid­del­land­se Zee, moet ge­stopt wor­den zo­als we die des­tijds in de Ege­ï­sche Zee ook ge­stopt heb­ben. Dat be­te­kent con­creet dat we, net als met Tur­kije des­tijds, nu met Li­bië en zijn buur­lan­den op­los­sin- gen moe­ten vin­den om de op­vang van vluch­te­lin­gen al­daar men­se­lij­ker te ma­ken en de men­sen­han­de­laars te stop­pen.”

Hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors

Maar ter­wijl de il­le­ga­le im­mi­gra­tie wordt aan­ge­pakt, wil de bonds­kan­se­lier ook ruim­te blij­ven ma­ken voor le­ga­le mi­gra­tie naar het Eu­ro­pe­se con­ti­nent. Daar­bij noem­de ze uit­druk­ke­lijk de zo­ge­naam­de ‘hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors’ van Sant’Egidio: een oe­cu­me­nisch ver­band van Ker­ken en kerk­ge­meen­schap­pen dat, in sa­men­spraak met de au­to­ri­tei­ten van het gast­land, kwets­ba­re mi­gran­ten op vei­li­ge wij­ze van­uit vluch­te­lin­gen­kam­pen van bij­voor­beeld Li­ba­non naar Ita­lië en Frank­rijk be­ge­leidt om hen al­daar door or­ga­ni­sa­ties uit het mid­den­veld te la­ten op­van­gen. An­de­re lan­den staan op het punt te vol­gen.

In­ves­te­ren in Afri­ka

En ten slot­te moet er ge­ïn­ves­teerd wor­den in de ont­wik­ke­ling van Afri­ka, “veel meer dan we tot nog toe ge­daan heb­ben”, zei Mer­kel, “want in de­ze ge­glo­ba­li­seer­de we­reld zijn duur­za­me op­los­sin­gen niet lan­ger mo­ge­lijk als niet ie­der­een er­van kan ge­nie­ten”. De bonds­kan­se­lier brak uit­druk­ke­lijk een lans voor mas­sa­le steun aan het on­der­wijs – “ook voor meis­jes!” – op het de­mo­gra­fisch zo jon­ge Afri­kaan­se con­ti­nent. Daar­mee zat ze op de­zelf­de lijn als Eu­ro­pees par­le­ments­voor­zit­ter An­to­nio Ta­ja­ni, die het tij­dens de ope­nings­plech­tig­heid van We­gen des Frie­dens had over een Marshall­plan voor Afri­ka, “niet met 4 maar met 40 mil­jard eu­ro”.

Bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel tus­sen voor­zit­ter Mar­co Im­pag­li­az­zo van Sant’Egidio en grooti­mam Ah­med al-Tayy­eb van de in soen­ni­ti­sche kring be­lang­rij­ke Egyp­ti­sche Al-Az­har uni­ver­si­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.