Iraak­se min­der­heid bij­na uit­ge­stor­ven

Katholiek Nieuwsblad - - KNWERELDKERK - Mar­tin Jans­sen, Am­man

Naast chris­te­nen wor­den an­de­re, on­be­ken­de min­der­he­den in Irak be­dreigd. Preg­nant voor­beeld zijn de Man­dae­ërs, die bij­na ver­dwe­nen zijn.

Door de gru­wel­da­den van Isla­mi­ti­sche Staat (IS), haal­den sinds 2014 tot dan toe vrij­wel on­be­ken­de re­li­gi­eu­ze groe­pen in­eens de voor­pa­gi­na’s van wes­ter­se kran­ten. Het meest in het oog sprin­gend wa­ren de Ye­zi­di’s, met wier tries­te lot we­reld­wijd werd mee­ge­leefd. On­be­kend maakt ech­ter on­be­mind, luidt het ge­zeg­de. Die wijs­heid lijkt van toe­pas­sing op een re­li­gi­eu­ze ge­meen­schap in Irak die haar wor­tels tra­ceert tot de pe­ri­o­de van voor de komst van de is­lam: de Sa­bi­ërs, ook Man­dae­ërs ge­noemd. Ze wor­den in Irak let­ter­lijk met uit­ster­ven be­dreigd.

Op één lijn

In de isla­mi­ti­sche vi­sie werd de Ko­ran tus­sen 610 en 632 ge­o­pen­baard aan Mo­ham­med op het Ara­bi­sche schier­ei­land. Uit de Ko­ran blijkt dat de Sa­bi­ërs be­kend wa­ren. In ko­ran­vers 2,62 wor­den ze op één lijn ge­steld met de Jo­den en chris­te­nen als een volk dat “ge­looft in God en diens laat­ste dag”. Dit wordt her­haald in vers 5,69, waar staat dat ook de ge­lo­vi­ge Sa­bi­ërs van God niets te vre­zen heb­ben. Tra­di­ti­o­neel woon­den de­ze Sa­biers in zui­de­lijk Irak, in een moe­ras­ach­tig ge­bied tus­sen de Eu­fraat en de Ti­gris. Hun keu­ze voor re­gio’s dicht bij ri­vie­ren wordt ver­klaard door het gro­te be­lang dat ze hech­ten aan het doop­sel. Van­we­ge het be­lang dat doop­ri­tu­e­len in hun vie­rin­gen in­ne­men, staan ze ook wel be­kend als de vol­ge­lin­gen van Jo­han­nes de Do­per. Daar­naast leef­de er een klei­ne maar bloei­en­de com­mu­ni­teit van Man­dae­ërs in Bag­dad, die voor­al werk­zaam was als zil­ve­ren goud­sme­den. Van­we­ge dat werk wer­den ze bui­ten­pro­por­ti­o­neel vaak slacht­of­fer van ont­voe­rin­gen en roof­moor­den. Het ver­snel­de hun uit­ster­ven. De Man­dae­ërs heb­ben het nooit ge­mak­ke­lijk ge­had. Tij­dens de Iraans-Iraak­se oor­log (1980-1988) kwa­men ze let­ter­lijk in de vuur­li­nie te­recht om­dat de IraansIraak­se grens gro­ten­deels sa­men­viel met hun woon­ge­bied. Schat­tin­gen van hun aan­tal­len zijn moei­lijk te krij­gen en lo­pen uit­een. Vol­gens Mi­no­ri­ty Rights leef­den er rond het jaar 2000 zo’n 30.000 Man­dae­ërs in Irak. Het Midd­le East Re­search In­sti­tu­te ( MERI) gaat er daar­en­te­gen van­uit dat er in 2003 nog 70.000 Man­dae­ërs in Irak wa­ren. Er be­staat ech­ter con­sen­sus dat hun hui­di­ge aan­tal min­der dan 5000 be­draagt. In 2006 waar­schuw­de UNESCO dat hun taal zou kun­nen ver­dwij­nen.

Ont­voerd of ver­moord

Sinds 2003 zijn hon­der­den Man­dae­ërs in Irak ont­voerd of ver­moord. Ze wa­ren weer­loos om­dat hun ge­loof het hun ver­biedt wa­pens te dra­gen ter zelf­ver­de­di­ging. De Ye­zi­di’s wer­den er door ra­di­ca­le is­la­mis­ten van be­schul­digd de dui­vel te aan­bid­den. De Man­dae­ërs le­ven ten on­rech­te on­der de ver­den­king hek­se­rij te be­oe­fe­nen. De Iraak­se jour­na­list Ad­nan Abu Zeed wees er on­langs op dat er tal­lo­ze vi­deo’s en ge­ruch­ten cir­cu­leer­den over de ver­meen­de ma­gi­sche prak­tij­ken van de Man­da­ëers. Hun hoofd, sjeik Sa­tar Ja­bar, zag zich op 16 au­gus­tus ge­nood­zaakt om de­ze voor de Man­dae­ërs do­de­lij­ke ge­ruch­ten of­fi­ci­ëel te ont­ken­nen. Veel Irake­zen lij­ken ech­ter de me­ning toe­ge­daan dat waar rook is, ook vuur moet zijn. Het lot van de Iraak­se Man­dae­ërs werd be­ze­geld met de komst van IS in 2014. Die be­schouwt hen in te­gen­stel­ling tot de chris­te­nen niet als ‘Lie­den van het Boek’. Ze kre­gen daar­om niet de op­tie van het be­ta­len van de yi­zja, de re­li­gi­eu­ze be­las­ting, aan­ge­bo­den, maar en­kel de keus tus­sen be­ke­ring tot de is­lam of de dood. Wat er nog over is van de­ze ooit bloei­en­de ge­meen­schap be­vindt zich nu voor­al in Iraaks Koer­dis­tan. Het MERI pu­bli­ceer­de ju­li 2017 een rap­port over hun ha­che­lij­ke si­tu­a­tie. Het pleit­te on­der meer voor een ruim­har­tig wes­ters vi­sa­be­leid voor Man­dae­ërs. Niet zo­zeer om hen aan te moe­di­gen om te emi­gre­ren, maar om hen in staat te stel­len ge­loofs­ge­no­ten in het Wes­ten te be­zoe­ken ter ver­ster­king van hun cul­tu­re­le en re­li­gi­eu­ze iden­ti­teit.

Hei­lig boek

IS is ove­ri­gens niet de enig ver­ant­woor­de­lij­ke voor de cri­sis van de Man­dae­ërs. Ook de Iraak­se au­to­ri­tei­te­na dra­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid.d Al- Su­ma­ria News meld­dem op 23 ju­li dat de au­to­ri­tei­tent in Bas­ra een ver­zoek van Man­dae­ërsd had af­ge­we­zen om er een huish voor hun ere­dienst te mo­gen bou­wen.b In die ere­dienst speelt eene hei­lig boek, Gin­za Rba, ge­noemdg een be­lang­rij­ke rol. En­ke­leE maan­den ge­le­den nam de Iraak­seI dou­a­ne exem­pla­ren er­van in be­slag. DeD Man­dae­ërs zijn in Irak dur­ven hunh ge­loof niet lan­ger open­lijk te prak­ti­se­ren. Niets wijst er­op dat er in de na­bije toe­komst hoop voor hen gloort.

De doop speelt een be­lang­rij­ke rol in de re­li­gi­eu­ze ri­tu­e­len van de Man­dae­ërs. De toe­komst voor de groep ziet er niet goed uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.