‘ Ik ben trots op mijn ge­loof’

De jaar­lijk­se Wil­li­brord- pro­ces­sie trok op 10 sep- tem­ber door de bin­nen- stad van Utrecht.

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - Ro­land Ent­ho­ven

Aco­lie­ten en stu­den­ten van de e Utrecht­se pries­ter­op­lei­ding,g, het Ari­ën­sin­sti­tuut, droe­gen n de re­liek­schrijn van de hei­li­ge e Wil­li­brord mee. De­ze is af- kom­stig uit de St.-Cat­ha­ri­na­kathe­draal, eind­punt van de pro­ces­sie.

‘Oprech­te ui­ting’

Pas­toor Ton Hui­tink van de or­ga­ni­se­ren­de Sal­va­tor­pa­ro­chie zegt: “Als ge­lo­vi­gen staan we op de schou­ders van Wil­li­brord, we eren met de pro­ces­sie de­ze apos­tel van de La­ge Lan­den. En we la­ten de vreug­de van ons ge­loof zien. We to­nen zo aan dat wij geen ge­meen­schap vor­men die in zich­zelf op­ge­slo­ten is, maar dat wij le­ven van­uit een ge­loof dat let­ter­lijk de straat op durft te gaan, op­dat ve­len Je­zus Chris­tus en zijn Evan­ge­lie mo­gen ken­nen. Dit on­der het mot­to ‘Ge­loof mag ge­zien wor­den’.” De Utrecht­se hulp­bis­schop mgr. Woorts, pries­ters, dia­kens en ge­lo­vi­gen ga­ven zin­gend en bid­dend ui­ting aan dat mot­to. Bij de ka­the­draal wer­den ze op­ge­wacht door kar­di­naal Eijk, die de aan­slui­ten­de Wil­li­bror­d­ves­pers leid­de. Pas­toor Hui­tink kijkt te­vre­den te­rug op de­ze vijf­tien­de edi­tie: “Wat me op­valt, is dat de men­sen die mee­lo­pen de pro­ces­sie er­va­ren als een oprech­te ui­ting van hun ge­loof. Ze heb­ben een ster­ke in­ner­lij­ke over­tui­ging van waar­uit ze deel­ne­men. Dat is mooi om te er­va­ren. En het was goed dat en­ke­le col­le­ga- pries­ters uit het bis­dom Gro­nin­gen-Leeu­war­den mee­lie­pen.”

Slan­gen­be­ten

In zijn preek ver­wees kar­di­naal Eijk naar som­mi­ge pink­ster­ge­meen­ten in het zui­den van de Ver­e­nig­de Sta­ten, die in hun re­li­gi­eu­ze bij­een­kom­sten slan­gen ge­brui­ken. De le­den ge­lo­ven op ba­sis van en­ke­le bij­bel­tek­sten dat God hen be­schermt te­gen slan­gen­be­ten, al loopt dat ge­re­geld ver­keerd af. De woor­den van Chris­tus waar­op zij zich ba­se­ren, zijn ech­ter ge­richt op de apos­te­len en daar­mee de Kerk als ge­heel, en niet tot in­di­vi­du­e­le ge­lo­vi­gen, al­dus kar­di­naal Eijk: “En de Kerk is uit­ge­gaan over de he­le we­reld en heeft het Evan­ge­lie ver­kon­digd aan de he­le schep­ping. Ze heeft daar­bij steeds nieu­we ta­len ge­spro­ken. Ge­be­ten door slan­gen is zij in de loop der eeu­wen van al­le kan­ten. Ve­len heb­ben ge­pro­beerd haar te on­der­druk­ken, te ver­vol­gen en uit te roei­en. Dat ge­beurt in som­mi­ge de­len van de we­reld nog steeds, waar chris­te­nen wor­den ver­volgd en met de dood wor­den be­dreigd als zij Chris­tus trouw blij­ven.”

‘Schuch­ter en be­deesd’

“Ne­der­land­se ka­tho­lie­ken zou­den er goed aan doen zich Wil­li­brord en zijn met­ge­zel­len voor ogen te hou­den. Ik wil Ne­der­land­se ka­tho­lie­ken niet be­le­di­gen, maar ze zijn in het al­ge­meen nog­al schuch­ter en be­deesd uit­ge­val­len als het er­op aan­komt voor hun ge­loof in Chris­tus uit te ko­men. Men ver­klaart dit wel door de eeu­wen­lan­ge on­der­druk­king van ka­tho­lie­ken sinds de Re­for­ma­tie. De snel­le en dras­ti­sche se­cu­la­ri­se­ring die daar in de laat­ste hal­ve eeuw over­heen is ge­gaan, heeft ka­tho­lie­ken in ons land nog ver­der ein­ge­schüch­tert. Die slan­gen kun­nen we be­ter in hun na­tuur­lij­ke ha­bi­tat la­ten en net als Wil­li­brord en zijn met­ge­zel­len doen wat Je­zus fei­te­lijk be­doelt: met lef open­lijk voor ons ge­loof in Hem uit­ko­men.”

‘Trots op mijn ge­loof’

Niet al­leen ge­lo­vi­gen uit t Utrecht lie­pen mee, ook pa­ro- chi­a­nen van el­ders had­den n zich aan­ge­slo­ten. Cor­ry van n der Schoor uit Zut­phen wass er voor het eerst bij. Ze vroeg g om Wil­li­bror­ds voor­spraakk voor de Kerk, voor het land d en voor haar ge­zin. “Ik vond het in­druk­wek­kend d om mee te ma­ken. Wil­li­brord d is een hei­li­ge en dat er­vaar r je tij­dens zo’n pro­ces­sie wer- ke­lijk. Hij was echt in ons s mid­den.” En­ke­le an­de­ren lie­pen voor­al l mee om het ge­loof zicht­baar r te ma­ken. “Ik ben trots op p mijn ge­loof,” ver­telt een n vrouw na af­loop. “Ge­loof zet t ons in be­we­ging.” Er is vol- gens haar nog maar wei­nig g van het chris­te­lijk ge­loof in de e stad Utrecht te zien, ook daar- om is zo’n pro­ces­sie be­lang- rijk. “Als ik zie hoe groot de e stad Utrecht is en hoe wei­nig g men­sen mee­lo­pen, heb ik wel l het ge­voel dat we Je­zus in de e steek la­ten. Dat moet Hem m ver­driet doen.”

Voor de vijf­tien­de keer werd zon­dag in Utrecht de Wil­li­bror­d­pro­ces­sie ge­hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.