Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Walk of Pea­ce

Leeu­war­den, do 21 sep Op de In­ter­na­ti­o­na­le Dag van de Vre­de is er in Leeu­war­den een Walk of Pea­ce. The­ma: ‘Jij ziet mij’. Start om 15.00 uur bij De Scha­kel (Ha­vingasta­te 7). Om 18.00 uur is er een maal­tijd in het Ti­tus Brands­ma­huis. Af­slui­ting om 19.30 uur met een mul­ti­re­li­gi­eu­ze vie­ring. In­fo/op­ga­ve: bis­dom­gl.nl, in­fo@so­li­dair­fries­land.nl

Ab­dij­week­end Doe­tin­chem, vr 22 t/m zo 24 sep

Ab­dij­week­end ‘Li­tur­gisch le­ven – Be­ne­dic­tijn­se im­pul­sen’ in de St.-Wil­li­bror­d­s­ab­dij (Ab­dij­laan 1). Het week­end staat on­der lei­ding van prof. dr. Tho­mas Qu­ar­tier o.s.b. en abt Hen­ry Ves­seur o.s.b. Tij­dens het week­end wordt de Re­gel van St.-Be­ne­dic­tus ver­kend. Er wordt ge­spro­ken over wat het be­te­kent om te le­ven vol­gens de Be­ne­dic­tijn­se spi­ri­tu­a­li­teit. Kos­ten van het week­end: 150 eu­ro. In­fo/op­ga­ve: www.wil­li­bror­d­s­ab­dij.nl, stil­te­cen­trum@wil­li­bror­ds-ab­bey.nl

Fa­mi­lie­feest Utrecht, zo 24 sep

Fa­mi­lie­feest Broe­ders van Sint-Jan, waar­bij ie­der­een van har­te wel­kom is. Aan­vang om 10.00 uur met een H. Mis in de H. Gerar­dus Ma­jel­la­kerk (Vleu­ten­se­weg 517). Aan­slui­tend kof­fie en vol­was­se­nen-, kin­der- en tie­ner­pro­gram­ma met work­shops, ac­ti­vi­tei­ten en spel­len in het Leer­huis ach­ter de kerk. Voor lunch wordt ge­zorgd. The­ma: 100 jaar Ma­ria van Fa­ti­ma. Af­slui­ting met een ge­zins­ze­gen en ver­nieu­wing van de hu­we­lijks­ge­lof­ten in de kerk. In­fo/op­ga­ve: (030) 29 31 474, lvw@stjan. org

Week­end Thé­rè­se van Li­sieux

Thy-le-Cha­teau en Brus­sel, vr 29 sep t/m zo 1 okt Week­end Thé­rè­se van Li­sieux bij de Ge­meen­schap van Za­lig­spre­kin­gen (Rue de Four­neau 10) o.l.v. Pas­cal Mail­lard c.b. The­ma: ‘Sa­men met H. Thé­rè­se ge­ne­zen van je fou­te Gods­beel­den’. Op za­ter­dag­avond is er om 20.00 uur de ge­beds­avond ‘Re­gen van ro­zen­blaad­jes’. Op 1 ok­to­ber is er in de Brus­sel­se ba­si­liek De Koe­kel­berg om 18.30

uur een ge­beds­avond rond­om de H. Thé­rè­se ge­or­ga­ni­seerd door de ge­meen­schap (Ne­der­land­se ver­ta­ling aan­we­zig). In­fo/op­ga­ve: 056/60.01.09, pau­lis­sen­veer­le1@gmail.com

Ves­pers Ro­zen­krans­zon­dag Zut­phen, zo 1 okt

Gre­go­ri­aan­se ves­pers van de Ro­zen­krans­zon­dag door het Gre­go­ri­aans Ge­tij­den­koor St.-Jan Zut­phen in de SintJans­kerk (Nieuw­stads­kerk­steeg 2). Aan­vang: 17.00 uur. Er zijn tekst­boek­jes aan­we­zig. In­fo: www.ge­tij­den­koorst­jan­zut­phen.nl, (0575) 51 77 73

RKJ Zaal­voet­bal­toer­nooi Den Haag & Leid­schen­dam, zo 1 okt

Lan­de­lijk RKJ Zaal­voet­bal­toer­nooi. Aan­vang om 10.00 uur met een H. Mis in de Haag­se Em­maus­kerk (Ley­weg 930). Ver­vol­gens om 12.00 uur ver­za­me­len bij Sport­hal De Fluit (Fluit­pol­der­plein 3) in Leid­schen­dam. Kos­ten: 5 eu­ro p.p. Teams op­ge­ven t/m 24 sep­tem­ber. In­fo/op­ga­ve: rk­jin­si­deout.com, rk­j­toer­nooi­en@hot­mail.nl

Boek­pre­sen­ta­tie Til­burg, do 5 okt

Boek­pre­sen­ta­tie De li­qui­da­tie van de

Kerk in Es­pla­na­de Buil­ding 219 van Uni­ver­si­teit Til­burg (Wa­ran­de­laan 2). Au­teur Kees de Groot reikt het eer­ste exem­plaar uit aan mgr. De Kor­te. Paul van Geest geeft een in­tro­duc­tie. Het boek werpt on­der meer een fris­se blik op pa­ro­chies, ker­ke­lij­ke be­we­gin­gen, me­dia­pas­to­raat, spi­ri­tu­e­le cen­tra en gees­te­lij­ke ver­zor­ging. Aan­vang: 15.00 uur. Na af­loop is er een bor­rel. Aan­we­zi­gen kun­nen het boek met kor­ting aan­schaf­fen. In­fo/op­ga­ve: (013) 46 69 111, www.til­bur­g­uni­ver­si­ty.edu/nl,

Kunst en spi­ri­tu­a­li­teit Nij­me­gen, do 5 okt

Be­zin­nings­mid­dag over kunst en spi­ri­tu­a­li­teit in het Cen­trum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tu­a­li­teit (Heij­en­daal­se­weg 300). Kun­ste­na­res­sen Caro­li­ne Walt­man en Car­la Velt­man ge­ven pre­sen­ta­ties en gaan in ge­sprek met de aan­we­zi­gen. De mid­dag be­gint om 14.00 uur. Kos­ten: € 5. In­fo/op­ga­ve: (024) 35 58 029, cps.nij­me­gen@kloos­ter­brak­ken­stein.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.