In­di­a­se pries­ter thuis in Schijn­del

Hij H mis­si­o­neer­de in zijn va­der­land v In­dia, en doet nu n het­zelf­de in het Bra­bant­se b Schijn­del. Een he­le h om­slag, maar, zegt pa­ter p Joe, “het ge­loof ver­an­dert v niet. Over­al is de d Mis het­zelf­de en dan ben b je over­al thuis”.

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - San­neS Ger­rits

DoorD de ho­ge glas-in-lood­ra­menm van de pas­to­rie van Schijn­delS schijnt een och­tend­zon­ne­tjez als de huis­houd­ster open­doet.o Het be­zoek is voor pa­terp Joe, de In­di­a­se pries­ter died het mo­nu­men­ta­le pand al enig­ee ja­ren be­woont. In sep­tem­ber­te wordt hij pas­toor van ded he­le pa­ro­chie, die be­staat ui­tu een fiks aan­tal dor­pen. MetM een men­ge­ling van gê­ne ene trots laat hij de Mooi Schijn

del­krantd zien, waar­in hij pa­gin na 2 vult. Ook het Bra­bants

Dag­bladD is al langs ge­weest. V Voor pa­ter Joe hoeft dat al­lem maal niet zo. “Ik wil een eenv vou­di­ge per­soon zijn.” Toch g geeft de­ze In­di­a­se pa­ter een v ver­fris­sen­de im­puls aan het k ka­tho­lie­ke plat­te­lands­le­ven.

‘Dorps­mens’‘D

“Zelf ben ik ook een echt dorps­mens”,d ver­telt pa­ter Joe al­sa we aan ta­fel aan­ge­scho­ven zijn.z “Ik kom uit een klein dorp­jed in Ta­mil Na­du. Al­le vijf­tien­hon­derdv fa­mi­lies in datd dorp wa­ren ka­tho­liek. De bandb met het dorp is er zo sterk,s dat ie­der­een die er­uit ver­huist,v er toch be­gra­ven wil wor­den.w Het is het land van hunh voor­ou­ders.” ZelfZ ver­huis­de hij als kind sa­menm met zijn ou­ders en twee zus­senz naar de gro­te stad Sa­thy­a­man­ga­lam,th waar zijn va-

der hoofd van een staats­school werd. Van jongs af aan was de klei­ne Joe in de kerk in de weer als mis­die­naar en lec­tor, met zijn acht jaar de jong­ste van de pa­ro­chie. Om vijf uur ‘s och­tends was hij al in de kerk te vin­den. “Men­sen her­in­ner­den zich la­ter nog dat ik al­tijd op de kerk­deur aan het bon­zen was om hen wak­ker te ma­ken en mij bin­nen te la­ten,” zegt pa­ter Joe met een lach. Op school blonk hij uit in wis­kun­de, en het was dan ook geen ver­ras­sing dat hij dat ging stu­de­ren. Daar voeg­de hij la­ter nog tech­ni­sche stu­dies en een MBA in Hu­man Re­sour­ce Ma­na­ge­ment aan toe. Daar­na trad hij in bij de kar­me­lie­ten en werd pries­ter.

Ver­hit­te ge­moe­de­ren

Een avon­tuur­lijk le­ven be­gon. Pa­ter Joe werd di­rect naar de pro­vin­cie Chat­tis­garh ge­stuurd, een pro­vin­cie met veel ex­tre­mis­ti­sche hin­does, die het niet zo heb­ben op rond­trek­ken­de pries­ters die het Evan­ge­lie ko­men ver­kon­di­gen. De jon­ge pa­ter maak­te op de mo­tor heel wat ki­lo­me­ters om de men­sen in de dor­pen bij te staan en de sa­cra­men­ten te vie­ren. “Op een dag raak­ten de ge­moe­de­ren ver­hit”, ver­telt hij, “en brand­den ex­tre­mis­ti­sche hin­does de na­bu­ri­ge pa­ro­chie­kerk plat. Twee zus­ters wer­den ver­moord, twee pries­ters voor dood ach­ter­ge­la­ten. Toen de uit­ge­la­ten me­nig­te voor mijn deur stond, kwam God­zij­dank de po­li­tie ein­de- lijk tus­sen­bei­de. Hoe­wel zij j aan de kant van de ex­tre­mis- ten ston­den, von­den de agen- ten het toch hun plicht om mij ij te be­scher­men en de or­de tee her­stel­len.” Zo maar een dag g uit het le­ven van een ka­tho­lie­ke pries­ter in In­dia...

‘Ja’, ‘mooi’, ‘lek­ker’

Pa­ter Joe richt­te een am­bachts­school op om jon­ge­ren een kans te bie­den zich te ont­wik­ke­len. Ja­ren­lang leid­de hij de school. “Op een be­paald mo­ment ging het me te­gen­staan al­tijd het stren­ge school­hoofd te moe­ten zijn. Ik wil­de meer her­der­lij­ke ta­ken uit­voe­ren. Toen ik een pries­ter te­gen­kwam die in Ne­der­land werk­te, no­dig­de hij mij uit ook te ko­men, en dat heb ik ge­daan.” Vers aan­ge­ko­men in Schijn­del kwam hij met­een in con­tact met de pa­ro­chi­a­nen. “Ik kon al­leen maar glim­la­chen naar de men­sen. Ik ken­de drie Ne­der­land­se woor­den: ‘ Ja’, ‘mooi’ en ‘lek­ker’. Een rou­wen­de vrouw sprak mij aan over haar ver­driet en ik zei al­leen: ‘Mooi, mooi’. Nu kun­nen we er­om la­chen, maar wat heb ik die vrouw aan­ge­daan!” Aan de Ne­der­land­se Kerk moest hij wel even wen­nen. “In In­dia doet de pries­ter al­les, hij staat bo­ven het volk. Hier zijn men­sen veel on­af­han­ke­lij­ker en dra­gen de Kerk mee. Ik heb er van bin­nen in moe­ten groei­en om dat te ac­cep­te­ren. Maar het ge­loof is over­al het­zelf­de en men­sen zijn over­al het­zelf­de in hun hart, denk ik. Mijn mis­sie is ge­wor­den: Je­zus on­der ons her­ken­nen. Ik haal dat uit 1 Jo­han­nes 4,20: “Maar als ie­mand zegt dat hij God lief­heeft, ter­wijl hij zijn broe­der haat, is hij een leu­ge­naar. Want als hij zijn broe­der die hij ziet niet lief­heeft, kan hij God niet lief­heb­ben die hij nooit heeft ge­zien.”

Mi­gran­ten­dag

De avon­tuur­lij­ke pries­ter be­gon di­rect met het vie­ren van de sa­cra­men­ten in de pa­ro­chie, ging bij ie­der­een op be­zoek en richt­te een ge­beds­groep op. “Daar­in le­zen we in de Bij­bel en bid­den we voor el­kaar. Dit doen we tel­kens bij ie­mand van de le­den thuis.” Ook or­ga­ni­seert hij eens per jaar een dag voor al­le mi­gran­ten in Schijn­del. “Als je zo­als ik in een an­der land gaat wo­nen, is al­les an­ders. Dat kan moei­lijk zijn. Het ge­loof ver­an­dert ech­ter niet. Over­al is de Mis het­zelf­de en dan ben je over­al ‘thuis’.” In de Bos­sche Sint- Jans­ka­the­draal wordt jaar­lijks een dag ge­hou­den voor al­le mi­gran­ten in het bis­dom (zie ka­der). Na­tuur­lijk is pa­ter Joe daar pre­sent. “Dat is een he­le mooie dag, 24 sep­tem­ber aan­staan­de. Kom je ook? Mooi.” Met ge­loof, een glim­lach, een avon­tuur­lij­ke geest en een paar uit­no­di­gen­de woor­den kun je ver ko­men als pas­toor.

‘ Ik kon al­leen maar glim­la­chen naar de men­sen. Ik ken­de drie Ne­der­land­se woor­den’

Pa­ter Joe ver­liet In­dia om in Bra­bant te mis­si­o­ne­ren. “Mijn mis­sie is: Je­zus on­der ons her­ken­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.