Ge­lo­ven maakt an­ders

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Wat ge­beur­de pre­cies en wan­neer? Daar­over gaat het in on­ze his­to­rie. We zoe­ken naar ver­ban­den en ver­kla­rin­gen; we kij­ken naar de Um­welt, naar per­so­nen en ge­beur­te­nis­sen die op de fei­ten van in­vloed kun­nen zijn ge­weest. Bij chris­te­lij­ke spi­ri­tu­a­li­teit gaat het om de per­soon­lij­ke le­vens­stijl die ie­mand er op na houdt van­uit zijn ge­loof. Het gaat om keu­zes die men be­wust maakt – be­ke­ring, be­ho­ren bij een Kerk – en die men me­tho­disch be­leeft – de we­ke­lijk­se Mis, mor­gen- en avond­ge­bed als ge­lo­vi­ge aan­vang en af­slui­ting van on­ze dag. “Het per­soon­lijk cha­ris­ma van ie­mand die ge­tui­ge­nis af­legt van de lief­de van God voor de men­sen, is over­draag­baar ge­ble­ken. De vor­men van chris­te­lij­ke spi­ri­tu­a­li­teit ne­men deel aan de le­ven­de tra­di­tie van het ge­bed en zijn on­ont­beer­lij­ke lei­dra­den voor de ge­lo­vi­gen. In hun rij­ke ver­schei­den­heid bre­ken ze als in een pris­ma het zui­ve­re en eni­ge licht van de Hei­li­ge Geest”, le­zen wij in de Ca­te­chis­mus van de Ka­tho­lie­ke Kerk (CKK 2684). Stich­ters en kloos­ter­re­gels vor­men vaak de bed­ding van gro­te en ka­rak­te­ris­tie­ke stro­min­gen, wel­ke de eeu­wen heb­ben over­leefd en ook van­daag nog in­vloed­rijk blij­ken te zijn: Be­ne­dic­tus – bid­den en wer­ken, Au­gus­ti­nus – ge­meen­schap, Fran­cis­cus – ar­moe­de, kar­mel – in­keer en uit­stra­ling, Ig­na­ti­us – on­der­schei­ding. Ster­ke per­soon­lijk­he­den, vaak te­vens au­teur van – min­stens tij­de­lijk – ver­nieu­wen­de spi­ri­tu­e­le boe­ken uit de ach­ter ons lig­gen­de hon­derd jaar mo­gen we daar­aan toe­voe­gen: Char­les de Fou­cauld, Co­lom­ba Mar­mi­on, Die­trich Bon­hoef­fer, Ro­ma­no Gu­ar­di­ni, Es­cri­va de Be­la­gu­er, Mart­he Ro­bin, Ma­rie-Eu­gè­ne van het Kind Je­zus, Adri­en­ne von Speyr, Ro­ger Schutz, Hen­ri Nou­wen als­me­de de ini­ti­a­tief­ne­mers van di­ver­se zo­ge­naam­de ‘nieu­we be­we­gin­gen’. De be­le­ving van de li­tur­gie, ge­beds­me­tho­den en -le­ven, de aan­dacht voor eu­cha­ris­ti­sche aan­bid­ding en voor chris­te­lij­ke ca­ri­tas, ve­le an­de­re fa­cet­ten van ons chris­te­lijk be­staan ont­vin­gen door de­ze men­sen nieu­we in­spi­ra­tie en wis­ten, soms bij rand­ker­ke­lij­ken, voor het eerst of op­nieuw, en­thou­si­as­me te wek­ken, waar­door hun kijk op de Kerk soms een we­zen­lij­ke wij­zi­ging on­der­ging. Ou­de ge­brui­ken wer­den af­ge­stoft of op­nieuw ge­waar­deerd. Het mis­schien wat sta­ti­sche ge­tij­den­ge­bed kan tij­dens een ab­dij­week plot­se­ling op­lich­ten als een nieu­we uit­da­ging voor thuis. De kruis­weg is soms een her­ont­dek­king voor men­sen die een re­trai­te mee­ma­ken in een Foy­er de Cha­ri­té. Aan­bid­ding en biecht krij­gen tij­dens een be­de­vaart vaak pas echt re­li­ëf. Wie As­si­si, Li­sieux of Avi­la be­zoekt, ont­dekt vaak dan pas hoe ac­tu­eel be­paal­de hei­li­gen voor ons zijn. “De Kerk van Chris­tus is de his­to­ri­sche draag­ster van de vol­le blik van Chris­tus op de we­reld”, schrijft Gu­ar­di­ni heel te­recht (LF 22). Bij spi­ri­tu­a­li­teit – zie bo­ven – gaat het om de per­soon­lij­ke be­le­ving van de re­la­tie tus­sen God en de­ze con­cre­te mens. Twee­dui­zend jaar er­va­ring van vrou­wen en man­nen die ach­ter Je­zus aan zijn ge­gaan – na­vol­ging – en die be­kend zijn als za­li­gen, hei­li­gen of an­ders­zins als gro­te chris­te­lij­ke ge­stal­ten biedt ons een rij­ke schat aan er­va­ring. Dat al­les is ‘le­vend chris­te­lijk ge­loof’ wat zijn neer­slag heeft ge­kre­gen in ker­ke­lij­ke fees­ten, boe­ken, ge­denk­da­gen, richt­lij­nen, ge­meen­schap­pen, de­vo­ties, spi­ri­tu­e­le be­we­gin­gen die school heb­ben ge­maakt. Zo weer­spie­gelt de le­ven­de Heer zich­zelf op tal­lo­ze wij­zen en mo­gen wij de wer­king van de Hei­li­ge Geest van­daag blij­ven er­va­ren.

Mgr. Jo­ris Schrö­der

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.