Ani­ma

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Ze kwam een bloe­men­gift bren­gen aan de Hei­li­ge Maagd en vroeg me of het goed was. Ze had tra­nen in haar ogen en ik vroeg of ik iets voor haar kon doen. Mo­ther, can you gi­ve me a hug?, ‘Moe­der, wil je me om­ar­men?’. En zo huil­de ze uit op mijn schou­der, een jong meis­je uit In­dia, hin­doe, dat ge­nees­kun­de stu­deert in Ka­zan. Ze kwam va­ker te­rug, schuch­ter, maar vast­be­ra­den haar le­ven een an­de­re wen­ding te ge­ven. Tij­dens de zo­mer­maan­den ging ze naar In­dia en bel­de me een paar keer, zo­dat haar ou­ders en broer me ook kon­den zien via de What­sApp ca­me­ra-call. Toen we bei­den weer in Ka­zan wa­ren, kwam er al gauw een be­richt­je: “Moe­der, ben je er?” Daar kwam ze. “Ik ben bang in het hos­tel waar ik ver­blijf. Er zijn maar een paar men­sen in dit huis, mijn ka­mer kan niet op slot en ik vind het eng om daar te sla­pen.” Aan­ge­zien on­ze ei­gen In­di­aan­se stu­den­te nog niet te­rug was, had ik nog een bed vrij. Ik bood haar aan een paar da­gen bij ons te ko­men, in de hoop dat ze snel in aan­mer­king zou ko­men voor een stu­den­ten­flat. Na de Mis gin­gen we met Nai­a­na naar haar hos­tel om haar spul­len op te ha­len. Nieuws­gie­rig als ik was, gin­gen we sa­men naar bin­nen. Al bij de in­gang slin­ge­ren­de rom­mel rond. We kon­den zo door­lo­pen, nie­mand con­tro­leer­de wie er in- of uit­ging. Het trap­pen­huis was vies, de gang be­dekt met vie­ze sok­ken en an­de­re kle­ding­stuk­ken, kast­jes waar de deur­tjes los aan­hin­gen of af­ge­rukt wa­ren, etens­wa­ren, vuil van maan­den. In de slaap­ka­mer twee sta­pel­bed­den en over­al rom­mel. Een boe­ken­kast­je on­der­steun­de het ma­tras van het bo­ven­ste bed. Een paar la­kens op de on­op­ge­maak­te bed­den. Geen de­kens.Tot de keu­ken en bad­ka­mers op de on­der­ste ver­die­ping heb ik het niet ge­red, want het liefst wil­de ik zo snel mo­ge­lijk, mét Nai­a­na, weg van de­ze ake­li­ge plek. Geen won­der dat ze bang was. Wel­ke moe­der zou haar doch­ter op zo’n plaats ach­ter­la­ten? “Nai­a­na, geen zor­gen, hier hoef jij niet meer te­rug te ko­men.” En ge­luk­kig was mijn me­de­zus­ter het he­le­maal met mij eens dat ze voor­lo­pig bij ons kon blij­ven. Hoop­vol ging ik de vol­gen­de och­tend met haar mee naar de uni­ver­si­teit, om met haar de­caan te spre­ken. Een vrien­de­lij­ke vrouw stond ons te woord. Ik leg­de de si­tu­a­tie uit en sig­na­leer­de dat het hos­tel erg vies was. “Vies?”, ant­woord­de ze, “dan heb je de stu­den­ten­flats nog niet ge­zien!” Ter­wijl de da­me een te­le­foon­tje be­ant­woord­de, zei Nai­a­na me snel geen kri­tiek te ui­ten op het hos­tel, want dat zou ne­ga­tief voor haar kun­nen uit­pak­ken. De vrouw kwam te­rug en zei dat een or­ga­ni­sa­tie uit In­dia jaar­lijks zo’n 250 stu­den­ten naar Ka­zan brengt en dat de uni­ver­si­teit slechts ze­ven­tig bed­den in stu­den­ten­flats heeft. Ie­de­re dag ko­men er stu­den­ten met het­zelf­de pro­bleem en zij kan er niets aan doen. Ein­de ver­haal… Ik nam Nai­a­na weer mee naar huis. Ik ging even in on­ze ka­pel bid­den bij de re­liek van de hei­li­ge Moe­der Te­re­sa van Cal­cut­ta. On­langs vier­den we haar feest… en dit was haar ge­schenk voor mij!

Mad­re Ani­ma Chris­ti

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.