Chi­ne­se zus­ters zor­gen voor ‘ga­ve van God’

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE - Me­la­nie Lid­man, CNS

Le­ven met een han­di­cap is in Chi­na niet een­vou­dig. Veel ou­ders kun­nen de ex­tra zorg voor een ge­han­di­capt kind niet be­ta­len en de maat­schap­pij laat hen vaak links lig­gen. Een groep­je zus­ters sloeg de hand aan de ploeg, en heeft in twin­tig jaar al acht­tien­hon­derd kin­de­ren ge­hol­pen.

De eer­ste zus­ters wa­ren nog maar net ver­huisd naar het plat­te­land vlak­bij Pe­king, toen de eer­ste ba­by’s ar­ri­veer­den. Kind­jes met een zwa­re han­di­cap, slechts een paar maan­den oud, wer­den bij hen ach­ter­ge­la­ten. Chi­na’s een­kind­po­li­tiek geldt niet op het plat­te­land, zo­als hier in de pro­vin­cie He­bei waar ge­zin­nen ge­mid­deld be­staan uit zo’n drie of vier kin­de­ren. “Het gaat om heel ar­me ge­zin­nen en de­ze ou­ders gaan ge­bukt on­der zor­gen, niet al­leen voor hun ge­han­di­cap­te kin­de­ren, maar ook voor hun ve­le an­de­re kin­de­ren”, ver­telt zus­ter Niu Chun Mi, di­rec­tri­ce van het cen­trum in Ga­oyi. Het is een on­der­deel van de Li­ming Fa­mi­ly, drie in­stel­lin­gen van de Zus­ters van Sint-The­re­sia van het Kind Je­zus. Daar zor­gen ze voor kin­de­ren en vol­was­sen met ern­sti­ge ver­stan­de­lij­ke en li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen.

‘Steen voor steen’

“Ou­ders be­gon­nen de­ze kin­de­ren voor de deur van de kerk ach­ter te la­ten en de bis­schop vroeg de zus­ters om voor ze te zor­gen”, zo her­in­nert zus­ter Xeu­fen Zhang zich. Zij was een van de tien zus­ters die in 1988 de con­gre­ga­tie op­richt­ten. “In het be­gin vin­gen we de we- zen op in ons ei­gen huis, we slie­pen sa­men en aten sa­men”, ver­telt ze. “Voor­dat ik in­trad bij de ge­meen­schap dacht ik dat zus­ters in een huis woon­den met een gro­te muur er­om­heen en de he­le dag aan het bid­den wa­ren. Toen ik in­trad, be­sef­te ik dat het le­ven van een zus­ter heel an­ders is. We moesten het huis zelf op­bou­wen, steen voor steen. We moesten voor de we­zen en de stu­den­ten zor­gen. Ik heb er nooit voor ge­ko­zen om moe­der te wor­den, maar op­eens moest ik va­der en moe­der te­ge­lijk zijn.”

‘Veel the­ra­pie’

Pas in 1998 open­den de zus­ters of­fi­ci­eel een wees­huis, in een apart ge­bouw. Nu be­staat de Li­ming Fa­mi­ly uit drie in­stel­lin­gen. In het op­vang­cen­trum in Bi­an­cun wo­nen de jong­ste kin­de­ren die geen ra­pie, maar dat is erg duur”, zegt zus­ter Ma. “Ze heb­ben lan­ge­re tijd, soms ja­ren­lang, heel veel the­ra­pie no­dig.”

Do­na­ties

De zorg die de zus­ters ge­ven is ge­sub­si­di­eerd. Een ses­sie van veer­tig mi­nu­ten kost 25 yu­an (on­ge­veer € 3,20), in het zie­ken­huis is dat meer dan het dub­be­le. Fa­mi­lies krij­gen de mo­ge­lijk­heid om naar ver­mo­gen te be­ta­len, maar zus­ter Ma ver­telt dat slechts een der­de van al­le ge­zin­nen de be­han­de­ling kan be­ta­len. De rest wordt ge­dekt door do­na­ties, die on­der meer ge­daan wor­den door ka­tho­lie­ken uit heel Chi­na. “We bie­den ook trai­ning aan voor de ou­ders en ze ko­men vaak met de kin­de­ren mee naar the­ra­pie”, legt zus­ter Zhang Cun Cun uit, de vi­ce­di­rec­teur van het cen­trum in Ga­oyi. “De do­cen­ten le­ren de kin­de­ren om voor zich­zelf te zor­gen. Daar­door kun­nen de kos­ten voor hun fa­mi­lies te­rug­ge­dron­gen wor­den. Ze krij­gen the­ra­pie en krij­gen ook les in per­soon­lij­ke hy­gi­ë­ne. Ze le­ren hoe ze hun ei­gen eet­kom­men moe­ten was­sen en hun schoen­ve­ters moe­ten strik­ken.”

‘Ga­ve van God’

Hun aan­pak ver­schilt ra­di­caal van die van an­de­re in­stel­lin­gen in Chi­na en van de ma­nier waar­op de sa­men­le­ving met ge­han­di­cap­ten om­gaat. Men­sen ver­wach­ten vaak dat die he­le­maal niets zelf kun­nen, zo ver­tel­len de zus­ters. Er wo­nen hon­derd­der­tig kin­de­ren en jong­vol­was­sen in de drie cen­tra. Sinds de op­rich­ting er­van zijn al meer dan acht­tien­hon­derd men­sen ge­hol­pen. Daar­naast pro­be­ren de zus­ters ook de ma­nier waar­op de Chi­ne­se sa­men­le­ving om­gaat met ge­han­di­cap­ten te ver­an­de­ren. Zo gaan jong­vol­was­se­nen die in de cen­tra wo­nen naar on­der meer uni­ver­si­tei­ten toe om over hun le­ven te ver­tel­len. “Met hun ver­ha­len in­spi­re­ren ze tal­lo­ze men­sen”, zegt zus­ter Mi Li­hong. De cen­tra or­ga­ni­se­ren ook ta­len­ten­jach­ten waar be­wo­ners kun­nen la­ten zien hoe goed ze pi­a­no kun­nen spe­len, zin­gen, ge­dich­ten kun­nen schrij­ven door hun te­nen in plaats van hun han­den te ge­brui­ken of kun­nen schil­de­ren met hun mond. Een van de be­wo­ners, Ti­an Her­bal, stu­deert nu aan een ge­wo­ne uni­ver­si­teit in Pe­king. Ze kan haar be­nen en ar­men niet ge­brui­ken en schil­dert aqua­rel­len door een pen­seel tus­sen haar tan­den te klem­men. “Door mid­del van de­ze ac­ti­vi­tei­ten, wil­len we de sa­men­le­ving iets ver­tel­len over de waar­de van het le­ven; dat we een le­ven zo­als dit res­pec­te­ren”, al­dus zus­ter Mi. Ti­an, of­wel ‘ga­ve van God’, is de ach­ter­naam die de zus­ters aan al­le we­zen ge­ven. Ti­an Hua Hua (23) is een van de be­wo­ners die le­zin­gen geeft en is daar­naast pro­fes­si­o­neel fo­to­graaf. Zijn werk hangt in een ga­le­rie in Pe­king en ver­schijnt in in­ter­na­ti­o­na­le me­dia.

‘Adop­tie­ou­ders’

De zus­ters be­vor­de­ren ook ac­tief het con­tact tus­sen de sa­men­le­ving en hun cen­tra. Zo wer­ven ze in de om­ge­ving ‘adop­tie­ou­ders’; voor 300 yu­an (iets meer dan 38 eu­ro) ‘adop­teert’ een ge­zin een van de be­wo­ners. “Soms ko­men ze op be­zoek, soms ne­men ze de be­wo­ners mee naar huis”, ver­telt zus­ter Mi. “We wil­len hun een ge­zin ge­ven dat hun van­uit emo­ti­o­neel op­zicht on­der­steunt.” Ook de ei­gen fa­mi­lies van de kin­de­ren wor­den ge­kop­peld aan ‘adop­tie­ou­ders’ die ze ex­tra steun kun­nen ge­ven en die er­voor kun­nen zor­gen dat de kin­de­ren thuis kun­nen blij­ven wo­nen. De cen­tra wer­den ooit he­le­maal door de zus­ters zelf ge­rund, maar ze kwa­men tot de con­clu­sie dat de or­ga­ni­sa­tie ef­fi­ci­ën­ter loopt door er­va­ren le­ken aan te ne­men voor het ad­mi­ni­stra­tie­ve werk. Zus­ter Mi ver­telt dat er in het be­gin wel­eens on­e­nig­heid be­stond tus­sen de zus­ters en de le­ken, van wie een aan­tal niet ka­tho­liek is, over de ma­nier van lei­ding ge­ven. “We zoe­ken nog steeds naar de bes­te ma­nier om dat te doen.” (Vert. SvdB)

V.l.n.r. de zus­ters Nieu Chun Mi, Ma Su­ling, Qi Zhiz­hen en Zhang Cun Cun.

Een meis­je maakt een schil­de­rij in het cen­trum van de zus­ters in Ga­oyi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.