‘ Veel ou­ders wil­len hun kin­de­ren niet in de steek la­ten, maar de re­a­li­teit dwingt hun er­toe’

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

fa­mi­lie meer heb­ben. Het cen­trum in Ga­oyi biedt spe­ci­aal on­der­wijs aan en ver­schil­len­de vor­men van the­ra­pie voor kin­de­ren met zo­wel ver­stan­de­lij­ke als li­cha­me­lij­ke be­per­kin­gen. In het cen­trum in Ning­jin wor­den jong­vol­was­se­nen op­ge­van­gen. “Het be­gon met een wees­huis, maar er kwa­men meer en meer we­zen en on­ze voor­ma­lig over­ste zei dat we het aan­tal moesten te­rug­drin­gen”, zo ver­telt zus­ter Ma Su­ling, de hui­di­ge al­ge­meen over­ste. “Veel ou­ders wil­len hun kin­de­ren niet in de steek la­ten, maar de re­a­li­teit dwingt hun er­toe”, zo weet ze. De zus­ters be­gon­nen daar­om in 2006 met een cen­trum waar ze ver­schil­len­de the­ra­pie­ën aan­bie­den. Daar­mee wor­den ou­ders on­der­steund, zo­dat die hun kin­de­ren niet weg hoe­ven te ge­ven. “Som­mi­ge zie­ken­hui­zen wil­len de­ze kin­de­ren wel op­ne­men voor the-

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.