Film Ke­di

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Ke­di (Turks voor ‘kat’) is een do­cu­men­tai­re over de naar schat­ting hon­derd­dui­zend zwerf­kat­ten die in de druk­ke stra­ten en voor­al straat­jes van Istan­boel le­ven. Met een dro­ne en met een spe­ci­aal ont­wik­kel­de ca­me­ra die de beest­jes op oog­hoog­te volgt, weet Ke­di zo’n vijf­tien van die hon­derd­dui­zend kat­ten van dicht­bij te vol­gen. We zien ze doen wat kat­ten over­al ter we­reld doen: be­de­len om voed­sel, voor de jon­gen zor­gen, aan­ge­haald wor­den en vech­ten om ter­ri­to­ri­um­be­houd. Toch is Ke­di veel meer dan een kat­ten­do­cu­men­tai­re, qua suc­ces mee­lif­tend op de ein­de­lo­ze stroom aan kat­ten­film­pjes op in­ter­net. “Kat­ten za­gen Istan­boel krim­pen en groei­en. Kat­ten la­ten de cha­os van de stad zien. Wan­neer je kunt ge­nie­ten van het ge­zel­schap van een kat, dan kun je de he­le we­reld aan. Wan­neer een kat naar je mi­auwt, be­te­kent dit dat het le­ven je toe­lacht”, zo stelt de voi­ce-over in de film. Re­gis­seur Cey­da Tou­rin - zelf ui­ter­aard groot lief­heb­ster - ge­bruikt de kat­ten om ons als kij­ker een spie­gel voor te hou­den en wat le­vens­les­sen mee te ge­ven. Ze in­ter­viewt veel­al ge­wo­ne men­sen: een vis­ser, een markt­koop­man, een bak­ker. Van al­le­maal wordt het le­ven ver­rijkt door de kat­ten. Een man ver­telt dat toen hij to­taal aan de grond zat, er een kat naar hem toe kwam lo­pen met een por­te­mon­nee in zijn bek, waar pre­cies ge­noeg geld voor een maal­tijd in zat. “Een ge­schenk van God”, zo zegt hij meer­de­re ma­len. We zien hem een nest jon­ge kat­jes met een spuit­je van melk voor­zien. In de kat­ten­ver­zor­ging heeft hij dag­be- ste­ding ge­von­den en met de klei­ne beest­jes weet hij echt con­tact te ma­ken. Daar waar het kat­min­nen­de deel van de we­reld Ke­di be­ju­belt, heeft het deel met een min­der ont­wik­keld kat­ten­hart ook kri­tiek op de film. Ui­ter­aard zor­gen de kat­ten in Istan­boel ook voor veel over­last en wor­den ze vaak weg­ge­jaagd, ge­ne­geerd, aan­ge­re­den of mis­han­deld. Hier­over rept Ke­di met geen woord. Tou­rin trekt voor­al graag pa­ral­lel­len tus­sen kat en mens. “Je be­gint een ge­sprek over een kat en al snel heb je het over fa­mi­lie, po­li­tiek, God en het le­ven. Wan­neer men­sen pra­ten over een kat, heb­ben ze het ei­gen­lijk over zich­zelf.” Ke­di poogt een les te zijn in sa­men­le­ven, waar­in mens en kat cen­traal staan. Boei­end, ook als niet-kat­ten­lief­heb­ber. (Het­tie van der Ven)

Do­cu­men­tai­re: Ke­di (2016), Tur­kije, 79 mi­nu­ten. Een film van Cey­da Tou­rin, met de zwerf­kat­ten van Istan­boel in de hoofd­rol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.