kn­re­ac­ties

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN - Pa­ter Ma­rij­nis­sen

Met De Wa­ter­drup­pel - Weg van God (KN 36) richt pa­ter Ma­rij­nis­sen zich op “de zoe­ken­de ge­lo­vi­gen en men­sen die in de Kerk te­leur­ge­steld zijn ge­raakt”. Hij­zelf zegt dat hij de Kerk lie­ver als een de­mo­cra­ti­sche in­stel­ling ziet en zelfs dat hij zich niet meer kan vin­den in de trans­sub­stan­ti­a­tie­leer. Hier­mee plaatst de pa­ter zich bui­ten de Kerk. Het is im­mers juist het ge­lo­ven in de­ze leer dat ons ka­tho­liek maakt. Zo­als we in het evan­ge­lie van Jo­han­nes (hoofd­stuk 6) zo dui­de­lijk le­zen, maakt God zich­zelf tot eet­ba­re ma­te­rie, brood en wijn tot li­chaam en bloed, om zich zo in lief­de met ons te ver­e­ni­gen en ons toe­gang te ge­ven tot het eeu­wig le­ven. Hoe be­ge­leidt pa­ter Ma­rij­nis­sen men­sen (te­rug) naar de Kerk als hij het meest we­zen­lij­ke van haar naar de prul­len­mand ver­wijst? De pa­ter lijkt in de loop der ja­ren pro­tes­tants ge­wor­den te zijn (mis­schien niet ver­won­der­lijk voor een do­mi­ni­caan). Dat moet hij zelf we­ten, maar het er­gert me toch dat er voor de twee­de keer een ar­ti­kel in KN staat over ie­mand die o zo chris­te­lijk be­zig maar tus­sen neus en lip­pen door even de trans­sub­tan­ti­a­tie­leer ba­ga­tel­li­seert. Als­of het maar een de­tail is en ei­gen­lijk niet zo veel uit­maakt. Ik kan me voor­stel­len dat er heel wat ka­tho­lie­ke­re schrij­vers zijn die de aan­dacht in KN iets meer waard zijn. Bart Cloos­ter­man, Kum­tich (B)

Pa­ter Ma­rij­nis­sen (2)

Van Ka­tho­liek Nieuws­blad ver­wacht ik dat het ar­ti­ke­len plaatst die stro­ken met de ka­tho­lie­ke Kerk van Ro­me. Daar­om ver­baast het mij het ar­ti­kel van Es­ther Raaij­ma­kers in KN 36, dat to­taal niet over­een­komt met de leer van on­ze Kerk, en on­der­aan wordt er zelfs re­cla­me ge­maakt voor het boek van Ma­rij­nis­sen. Het meest es­sen­ti­ë­le van ons ka­tho­liek ge­loof is de Eucha­ris­tie, en daar­mee de trans­sub­stan­ti­a­tie. Ik vraag me af of je je­zelf nog wel ka­tho­liek mag noe­men als je daar niet meer in ge­looft. Het is te ho­pen, en daar­voor moe­ten wij bid­den, dat de­ze do­mi­ni­caan op zijn ho­ge leef­tijd op tijd tot in­keer komt, want hij heeft veel te ver­ant­woor­den. Ben Ba­rend­se, Don­gen

Pa­ter Ma­rij­nis­sen (3)

Groot was mijn ver­ba­zing toen ik de ai­ma­be­le pa­ter Ma­rij­nis­sen in KN 36 hoor­de ver­kon­di­gen dat hij de trans­sub­stan­ti­a­tie ach­ter zich heeft ge­la­ten. Ik vind dat ei­gen­lijk een on­aan­vaard­ba­re uit­spraak voor een ka­tho­liek pries­ter. De pa­ter zegt dus ei­gen­lijk dat hij niet ge­looft in de wer­ke­lij­ke aan­we­zig­heid van Je­zus Chris­tus in de Eucha­ris­tie. Men kan on­ge­twij­feld een deug­de­lijk chris­te­lijk le­ven lei­den met bid­den en barm­har­tig­heid. Maar de vraag is: ben je ka­tho­liek of ben je het niet? Als ie­der­een de re­gels en de ge­loofs­leer van de hei­li­ge ka­tho­lie­ke Kerk naar ei­gen goed­dun­ken toe­past, is wer­ke­lijk het hek van de dam. In­der­daad, zal men nu zeg­gen, er is de on­voor­waar­de­lij­ke barm­har­tig­heid van de ver­re­zen Heer. Men kan on­der het mom van barm­har­tig­heid ech­ter niet doen waar men zin in heeft om een ver­keer­de voor­stel­ling van za­ken qua ge­loofs­leer van de Kerk goed te pra­ten. Con­clu­sie: of­wel ben je be­lij­dend ka­tho­liek en schik je je naar de rij­ke tra­di­tie van de Kerk, of­wel be­wan­del je de weg van het pro­tes­tan­tis­me, en dan heeft het ver­blijf in die éne hei­li­ge ka­tho­lie­ke Kerk echt geen zin meer. Luc Ver­rey­c­ken, Aar­schot (B)

Pa­ter Ma­rij­nis­sen (4)

De ba­lans die Ernst Ma­rij­nis­sen op­maakt, toont in­der­daad de cri­sis van de Ne­der­land­se Kerk ten vol­le uit, waar­bij een do­mi­ni­caan, me­de­broe­der van Ed­ward Schil­le­beeckx, ten prooi valt aan de ‘geest van het con­ci­lie’. In het ar­ti­kel wor­den en­ke­le van die gees­ten – en niet de min­ste – aan­ge­haald: be­paal­de voor­stel­lin­gen van God en het ver­la­ten van som­mi­ge ‘kerk­prak­tij­ken’, met na­me de trans­sub­stan­ti­a­tie, en de Kerk als de­mo­cra­ti­sche in­stel­ling. Dat de Ne­der­land­se kerk­pro­vin­cie zich in een ui­ter­ste cri­sis be­vindt, heeft hij niet ge­zien, wel dat er me­de­broe­ders zijn die het ge­ha­ven­de schip van de do­mi­ni­ca­nen te­rug op koers trach­ten te bren­gen. In­der­daad, zij zet­ten zich af te­gen het al even ziel­to­gend an­gli­ca­nis­me en grij­pen te­rug naar de vie­ring van de hei­li­ge Eucha­ris­tie zo­als de hei­li­ge li­tur­gie voor­schrijft. Dit be­te­kent: het rots­vast ge­loof in de trans­sub­stan­ti­a­tie, de wer­ke­lij­ke aan­we­zig­heid van Chris­tus in brood en wijn door de woor­den van de ge­wij­de pries­ter in de ‘per­soon van Chris­tus’, als of­fer­ga­ve, het Lam Gods dat de zon­den van de we­reld draagt. Ui­ter­aard kun­nen de­ze zich niet vin­den in de ex­pe­ri­men­ten. Dr. Luc Kie­booms

Ari­ëns

Ik was nog niet uit­ge­la­chen over het be­richt in KN 36 dat een an­gli­caan­se pa­ro­chie een ca­fé heeft ge­kocht ten­ein­de te be­vor­de­ren dat men­sen “op een an­de­re ma­nier naar de Kerk kij­ken” (dat over­komt mij ook wel eens na een be­zoek aan de kroeg), toen mijn oog viel op het be­richt over de re­lie­ken van de HH. Ou­ders van The­re­sia van Li­sieux. Tot mijn ver­ba­zing werd er niet bij ver­teld waar­op die hei­lig­ver­kla­ring is ge­stoeld. Ik heb His­toi­re d’une Ame ge­le­zen en ook The Hid­den Fa­ce van Gör­res maar heb daar­in op dit punt niets an­ders ge­le­zen dan dat la pe­ti­te Thé­rè­se de l’En­fant Jé­sus et de la Sain­te Fa­ce lie­ve en vro­me ou­ders had die niet uit­re­zen bo­ven an­de­re lie­ve en vro­me ou­ders. Blijk­baar komt een zus­je (“de moei­lij­ke doch­ter van Louis en Zé­lie”, Léo­nie) op ter­mijn ook aan de beurt; voor haar loopt een za­lig­ver­kla­rings­pro­ces, zo lees ik. Ik heb dit al­les toch met enig hoofd­schud­den ge­le­zen. Wan­neer komt mijn oud­oom Alfons Ari­ëns, noes­te wer­ker in Gods wijn­gaard, nou eens in aan­mer­king voor een co­me­back (zie KN van 4 au­gus­tus)?

La Hol­lan­de vaut bien un Saint! Zou za­lig­ver­kla­ring van Ari­ëns bij­voor­beeld niet een groot ver­schil kun­nen ma­ken voor het jaar­lijk­se aan­tal pries­ter­roe­pin­gen? Moe­ten we nou echt tot St.-Jut­te­mis blij­ven wach­ten op een won­der? Is dat in­mid­dels niet ach­ter­haald? Mo­gen we geen aan­toon­ba­re ge­beds­ver­ho­rin­gen gaan tel­len? Daar­van zijn er zon­der twij­fel meer dan ge­noeg (?) te vin­den. Th.A. Ari­ëns, Gors­sel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.