Ons moe­der zei al­tijd...

Katholiek Nieuwsblad - - KNCOLUMN - Al­bert van der Woerd

Op You­tu­be kun je hier en daar film­pjes zien op­dui­ken met con­fron­ta­ties tus­sen bo­ze stu­den­ten en hun le­ra­ren op Ame­ri­kaan­se uni­ver­si­tei­ten. Nu heb ik als le­raar vroe­ger ge­re­geld mee­ge­maakt dat de nieu­we ge­ne­ra­ties leer­lin­gen vaak al be­hoor­lijk fa­na­tie­ke ad­vo­caat­jes wa­ren, ar­gu­men­te­rend voor een be­ter cij­fer of een ex­tra uur vrij. Maar nooit dat een ge­deel­de epis­te­mo­lo­gie die het re­de­ne­ren zelf mo­ge­lijk maakt in twij­fel werd ge­trok­ken. Op een film­pje van Ever­green Sta­te Col­le­ge is een do­cent te zien die pro­beert te re­a­ge­ren op ac­ti­vis­ten die iets af wil­len dwin­gen. Daar­bij ges­ti­cu­leert de do­cent met zijn han­den, waar­op een stu­den­te zegt dat zij niet ge­diend is van zijn mi­cro­agres­sies. Prompt steekt de do­cent zijn han­den in de zak­ken. Maar het ge­val staat niet op zich­zelf. Op veel plaat­sen zie je zelfs ge­weld­da­di­ge pro­tes­ten te­gen spre­kers die een voor de stu­den­ten on­wel­ge­val­li­ge me­ning ver­kon­di­gen. En ze ei­sen sa­fe spa­ces op de uni­ver­si­teit, op­dat ze nooit het on­ge­mak zul­len voe­len van het on­eens te moe­ten zijn met ie­mand die ar­gu­men­ten heeft. Op zich kan ik het ver­lan­gen naar vei­lig­heid wel be­grij­pen en ook waar­de­ren. Maar het komt mij voor dat de­ze po­gin­gen om de we­reld naar ei­gen hand te zet- ten ge­doemd zijn te mis­luk­ken. De we­reld is geen vei­li­ge plek. Dat is hij ook nooit ge­weest. De pri­mai­re vei­li­ge plek voor een in­di­vi­du is… thuis. Van­uit de ge­bor­gen­heid van het ge­zin, en het zich ge­dra­gen we­ten door een lief­de die on­voor­waar­de­lijk is, kan men het ge­vecht aan met de we­reld zo­als die nu een­maal is: sur­vi­val of the fit­test, twee eeu­wen Rous­se­au ten spijt. En daar ligt vaak pre­cies het pro­bleem: hoe min­der goed ie- mand het kan uit­hou­den met zich­zelf, hoe har­der het ge­schreeuw en hoe dwin­gen­der de ei­sen. Te­gen­woor­dig hoor je vaak kri­tiek op die gro­te ka­tho­lie­ke ge­zin­nen van vroe­ger, waar men de eind­jes aan el­kaar moest zien te kno­pen. Maar toen ik tij­dens mijn va­kan­tie in Bra­bant op be­zoek was bij le­den van mijn vroe­ge­re jon­ge­ren­koor werd ik me be­wust van de kwa­li­teit van le­ven die die cul­tuur heeft voort­ge­bracht. De­ze ge­ne­ra­tie koor­le­den, die nu zelf kin­de­ren aan het krij­gen is, komt zelf niet uit zul­ke enorm gro­te ge­zin­nen voort. Maar het aan el­kaar toe­be­ho­ren lijkt wel in hun DNA te zijn ge­bak­ken. Het is niet al­leen “ons” oma en “ons” opa, maar ook ’s Ir­ma en ’s Jeroen. Ik zag vaak hoe van­zelf­spre­kend nieu­we le­den ver­wel­komd wer­den en hoe ou­de­re koor­le­den au­to­ma­tisch naar jon­ge­re zan­gers om­ke­ken als wa­ren het hun jon­ge­re broer­tjes of zus­jes. En ook nu nog zijn feest­jes een zoe­te in­val waar niet zo veel no­dig is om het ge­zel­lig te heb­ben met el­kaar. Wat noot­jes en een krat­je Ju­pi­ler zijn vol­doen­de. Als ik van­daag de dag ver­ha­len hoor van ac­ti­vis­ten die ou­de zee­hel­den van hun sok­kel wil­len trek­ken of in elk lied­je of film in­sti­tu­ti­o­neel ra­cis­me zien, vraag ik me wel eens af hoe vaak zij ge­woon een beet­je heb­ben kun­nen flau­we­kul­len met hun vrien­den en vrien­din­nen uit de club. En of ze in hun pri­véle­ven wel eens een aan­een­ge­slo­ten pe­ri­o­de van twee we­ken mee­ma­ken zon­der dra­ma. Maar die ge­dach­te kan men waar­schijn­lijk maar be­ter voor zich hou­den…

De pri­mai­re vei­li­ge plek voor een in­di­vi­du is...thuis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.