Paus­pa­rel­tje

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA - Bij het an­ge­lus­ge­bed van 12 au­gus­tus

“Het is niet ge­noeg om het slech­te niet te doen (...); het is nood­za­ke­lijk zich aan het goe­de te hech­ten en het goe­de te doen. (…) Vaak komt het voor dat som­mi­gen zeg­gen: ‘Ik doe nie­mand iets kwaad.’ En men denkt een hei­li­ge te zijn. Goed, maar doe je ook het goe­de? Hoe­veel men­sen doen geen kwaad, maar ook niet het goe­de. Hun le­ven gaat voor­bij in on­ver­schil­lig­heid, apa­thie, half­slach­tig­heid. De­ze hou­ding is te­gen­ge­steld aan het Evan­ge­lie, en gaat in te­gen de aard van jul­lie jon­ge­ren, die van na­tu­re dy­na­misch, ge­pas­si­o­neerd en moe­dig zijn. (…) ‘Het is goed om het kwa­de niet te doen, maar het is slecht het goe­de niet te doen’.“

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.