Aarts­bis­schop: ‘Stil­le oor­log Oe­kra­ï­ne wordt ver­ge­ten’

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De oor­log in Oe­kra­ï­ne is de “groot­ste hu­ma­ni­tai­re cri­sis op het Eu­ro­pe­se con­ti­nent sinds de Twee­de We­reld­oor­log”. Dat stelt mgr. Sv­ja­to­slav Sje­vtsjoek, het hoofd van de Oe­kra­ïen­se Grieks-ka­tho­lie­ke Kerk. Er is vol­gens hem spra­ke van een “stil­le, ver­ge­ten oor­log” waar­over nie­mand zich meer uit­spreekt. De groot­aarts­bis­schop van Kiev roept de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap en de ka­tho­lie­ke Kerk op om de cri­sis in Oe­kra­ï­ne niet te ne­ge­ren. Sje­vtsjoek deed dit vo­ri­ge week in de Ver­e­nig­de Sta­ten, tij­dens een con­fe­ren­tie van de ka­tho­lie­ke lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­tie Knights of Co­lum­bus. Sinds Rus­land in 2014 de Krim an­nexeer­de, kost­te het Oe­kra­ïen­se con­flict aan meer dan tien­dui­zend men­sen het le­ven. Ook zou­den vol­gens de VN 1,6 mil­joen men­sen hun woon­plaats nood­ge­dwon­gen heb­ben moe­ten ver­la­ten. “Naast al­le do­den, ge­won­den en men­se­lij­ke tra­ge­dies, schuilt er nog steeds een ver­bor­gen ge­vaar in de­ze oor­log”, al­dus Sje­v­tjsjoek. “De re­gio ris­keert een lang­du­ri­ge eco­lo­gi­sche ramp door de on­der­ge­lo­pen mij­nen en het ver­vuil­de drink­wa­ter, die ver­ge­lijk­baar is met de Ts­jer­no­byl-ramp in 1986.” Hoe­wel mo­men­teel een staakt-het-vu­ren van kracht is in Oe­kra­ï­ne, meldt de Or­ga­ni­sa­tie voor Vei­lig­heid en Sa­men­wer­king in Eu­ro­pa dat de wa­pen­stil­stand in ju­li twaalf­hon­derd keer is ge­schon­den. (CNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.