Agen­da

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

Ma­ria­be­de­vaart

Berg­ha­ren, zo 19 aug Gro­te Maas en Waal­se be­de­vaart naar Berg­ha­ren. Om 16.00 uur wordt op de Ka­pel­berg (Mo­len­weg 53) de hei­li­ge Mis ge­vierd. Daar wordt al eeu­wen O.-L.-Vrouw ter Nood Gods ver­eerd. www.ma­ria­ka­pel­berg­ha­ren.nl

Ber­nar­dus­da­gen

Hoe­ven, Ou­den­bosch, Oud Gas­tel, Wouw, zo 19 en 26 aug en 2 en 9 sep De pa­ro­chies van Oud Gas­tel, Wouw, Ou­den­bosch en Hoe­ven wa­ren eeu­wen­lang nauw ver­bon­den met cis­ter­ci­ën­zer kloos­ter, de Ber­nar­du­sab­dij. Tij­dens de Ber­nar­dus­da­gen wordt de­ze band her­dacht. Op de­ze zon­da­gen zijn in de pa­ro­chie­ker­ken al­le kunst­voor­wer­pen uit­ge­licht die aan de cis­ter­ci­ën­zers her­in­ne­ren. Ook is er een ten­toon­stel­ling in de ka­pel van groot­se­mi­na­rie Bo­vendonk. Toe­gang gra­tis. In­fo: www.ber­nar­dus­da­gen.nl

Be­de­vaar­ten Beau­raing

Beau­raing, di 21 en wo 22 aug Jaar­lijk­se gro­te be­de­vaarts­da­gen in Ma- ria­ver­schij­nings­plaats Beau­raing. Met ma­ri­a­le ge­beswa­ke, kaars­jespro­ces­sie, Eu­cha­ris­tie­vie­rin­gen en zie­ken­ze­ge­ning. Op 22 au­gus­tus om 11.00 uur plech­ti­ge in­ter­na­ti­o­na­le hoog­mis in de ba­si­liek (Rue de Au­be­pin), op­ge­dra­gen door kar­di­naal De Ke­sel. In­fo: 0032 8 271 12 18, nd­beau­[email protected]

Le­zing do­mi­ni­ca­nen

Dord­recht, di 28 aug Broe­der Mi­chael-Do­mi­ni­que Ma­giel­se o.p. spreekt van­af 20.00 uur in de Ti­tus Brands­ma Ge­dach­te­nis­ka­pel (No­lens- weg 8) over de hei­li­ge Do­mi­ni­cus en de do­mi­ni­caan­se spi­ri­tu­a­li­teit. Ma­giel­se heeft met en­ke­le me­de­broe­ders zijn in­trek ge­no­men in stads­kloos­ter Het Stei­ger in Rotterdam. Ook ver­telt hij over het kloos­ter en zijn ei­gen weg naar de do­mi­ni­ca­nen. Toe­gang gra­tis.

Le­zing kloos­ter­tui­nen

Utrecht, wo 29 aug Aan de hand van beeld­ma­te­ri­aal ver­telt Ti­ni Brug­ge over de over­een­kom­sten en ver­schil­len tus­sen tui­nen van kloos­ter­lin­gen die de re­gel van Au­gus­ti­nus, Be­ne­dic­tus of Fran­cis­cus vol­gen.

Aan­vang 14.00 uur in het au­di­to­ri­um van Mu­se­um Cat­ha­rij­ne­con­vent (Lan­ge Nieuwstraat 38). Gra­tis met gel­dig en­tree­be­wijs voor het mu­se­um (€ 14,-, stu­den­ten en kin­de­ren 6-17 jaar: € 7,-). In­fo/op­ga­ve: (030) 231 38 35, in­[email protected]­ha­rij­ne­con­vent.nl

Ab­dij­markt

Eg­mond-Bin­nen, za 1 sep Markt in de tui­nen van de Ab­dij van Eg­mond. In­gang: ab­dij­win­kel, (Ven­ne­wa­ters­weg 27a). Van 10.00 tot 16.00 uur. Met work­shops en rond­lei­din­gen. De broe­ders gaan in ge­sprek over het kloos­ter­le­ven. Om 11.00 uur en 14.30 uur houdt een broe­der een le­zing. In­fo/op­ga­ve: www.ab­dij­vanegmond.nl, (072) 506 27 86, op­ga­ve voor de le­zing: ab­dij­roe­[email protected]

Stil­le re­trai­te

Sit­tard, di 4 t/m za 8 sep Re­trai­te in be­zin­nings­huis Re­gi­na Car­me­li (Kol­len­berg 2) met als the­ma: ‘Spi­ri­tu­a­li­teit voor een moe­di­ge min­der­heid’. In on­ze stre­ken wordt de Kerk klei­ner. Wat is we­zen­lijk voor chris­te­lijk ge­loof, le­ven met Je­zus Chris­tus en ker­ke­lij­ke ver­bon­den­heid? Wat heb­ben mo­der­ne hei­li­gen - Edith Stein, Fré­dé­ric Oza­nam, Chi­a­ra Ba­da­no - ons hier­bij te zeg­gen? In­lei­der: Mgr. Jo­ris Schrö­der. Kos­ten: € 216,-. In­fo/op­ga­ve: (046) 888 95 93, re­gi­n­a­car­me­liz­[email protected]

Mee­leef­da­gen

Aar­le-Rix­tel, vr 7 t/m zo 9 sep Voor vrou­wen (18-40 jaar) die het kloos­ter­le­ven wil­len ont­dek­ken, bij de Mis­sie­zus­ters van het Kost­baar Bloed (Kloos­ter­dreef 7). Je werkt, bidt en eet met de zus­ters mee. Er is tijd voor ont­span­ning en uit­leg. Deel­na­me gra­tis. In­fo/op­ga­ve: zr­ma­de­lei­[email protected]­hoo.com, (0492) 46 13 24

Vie­ring in­wij­ding ba­si­liek

Ber­chem, vr 7 en za 8 sep Ge­meen­schap Che­min Neuf viert 140 jaar in­wij­ding van de Hei­lig Hart­ba­si­liek (De Mero­de­lei). Vrij­dag: 19.00 uur H. Mis; 20.00 uur ont­moe­ting/maal­tijd (ie­der­een neemt wat mee); 22.00 uur lof­prij­zing en stil­le aan­bid­ding. Za­ter­dag: 08.15 uur dank­mis. In­fo/op­ga­ve: 0032 486 31 87 20, ber­[email protected]­min-neuf.org, phi­lip­pe.van­ders­an­[email protected]­net.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.