Mis­bruik

Wat te den­ken van de jong­ste golf be­rich­ten over sek­su­eel mis­bruik?

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

“Het is moei­lijk te be­grij­pen hoe som­mi­ge lei­ders op de hoogte kon­den zijn van de­ze da­den van diep ver­raad, zon­der zo boos te zijn ge­wor­den dat zij ac­tie on­der­na­men om dit kwaad voor­goed uit on­ze Kerk te ban­nen. Dit raakt het duis­te­re hart van de­ze cri­sis: dat man­nen van de cle­rus zo gru­we­lijk zon­dig­den te­gen de meest weer­lo­ze le­den van hun kud­de, en dat man­nen van de cle­rus faal­den om ade­quaat te re­a­ge­ren. De sek­su­eel-mis­bruik­cri­sis was en is nog steeds uit­ein­de­lijk een cri­sis met be­trek­king tot de ver­ant­woor­de­lijk­he­den van ker­ke­lij­ke au­to­ri­tei­ten. Het fun­da­men­te­le wan­trou­wen je­gens in­sti­tu­ties – jus­ti­tie, we­ten­schap, on­der­wijs, over­heid – die on­ze sa­men­le­ving door­dringt, door­dringt ook de Kerk. Dit wan­trou­wen raakt de kern van de hi­ë­rar­chi­sche struc­tu­ren – dat die­ge­nen die de grootste ver­ant­woor­de­lijk­heid en in­vloed heb­ben ons te­leur­ge­steld heb­ben. “Zoekt het niet bij de gro­ten der aar­de”, zong de psal­mist. In­der­daad, veel ka­tho­lie­ken doen dat niet lan­ger. Te­ge­lij­ker­tijd moe­ten we niet al­le bis­schop­pen en pries­ters van­daag met de­zelf­de bor­stel be­schil­de­ren die som­mi­gen be­smeurd heeft. Steeds meer bis­schop­pen ont­moe­ten slacht­of­fers, hui­len met hen, ant­woor­den op hun no­den. Steeds meer pries­ters spre­ken zich on­om­won­den uit van­af de preek­stoel, be­noe­men het schan­daal, en moe­di­gen de­ge­nen die ge­kwetst zijn aan om hun ver­haal te doen.” Greg Er­land­son, hoofd­re­dac­teur CNS

“Van be­gin tot ein­de is de brief die paus Fran­cis­cus schreef naar aan­lei­ding van de ont­hul­lin­gen in Pen­n­syl­vania ge­vuld met tek­sten die we eer­der ge­hoord heb­ben, met hoog­uit wat mi­nie­me va­ri­a­ties op the­ma’s die cli­ché ge­wor­den zijn – wei­nig meer dan knip- en plak­werk. De paus moet in plaats daar­van met een con­creet plan ko­men om de cri­sis aan te pak­ken.” Chris­top­her Al­tie­ri in The Ca­tho­lic Herald “Wacht niet op de we­reld­lij­ke au­to­ri­tei­ten om schan­da­len uit het ver­le­den te ont­hul­len. De er­va­ring van de laat­ste 16 jaar leert dat het erg­ste uit­ein­de­lijk toch aan het licht komt. Zul­ke ont­hul­lin­gen moe­ten voor­zien en om­helsd wor­den, niet te­gen­ge­hou­den tot ze wor­den op­ge­dron­gen. Al­le bis­dom­men en re­li­gi­eu­ze ge­meen­schap­pen zou­den het voor­beeld moe­ten vol­gen van de­ge­nen die al­le hen be­ken­de be­schul­di­gin­gen open­baar ma­ken. Het is een van de wei­ni­ge over­ge­ble­ven ma­nie­ren waar­op de Kerk over­le­ven­den van sek­su­eel mis­bruik barm­har­tig­heid kan be­to­nen. Door zul­ke vrij­wil­li­ge ont­hul­lin­gen er­ken­nen wij de hei­li­ge waar­dig­heid van de slacht­of­fers als ho­ger dan de re­pu­ta­tie van de Kerk.” Com­men­taar van het je­zu­ïe­ten­tijd­schrift Ame­ri­ca

“Man­nen als aarts­bis­schop McCar­rick en Wein­stein den­ken dat zij recht heb­ben op seks. En bei­den had­den ge­noeg macht om te krij­gen wat zij wil­den. Het feit dat aarts­bis­schop McCar­rick fa­vo­rie­te seks­part­ners man­ne­lijk wa­ren die van Wein­stein vrou­we­lijk moet niet af­lei­den van het fun­da­men­te­le punt: bei­de man­nen le­ven vol­gens het Cre­do van de Sek­su­e­le Re­vo­lu­tie: Seks is een pri­va­te re­cre­a­tie­ve ac­ti­vi­teit zon­der mo­re­le of so­ci­a­le gevolgen. Ie­der­een heeft recht op het seks­le­ven dat hij wil, met een mi­ni­mum aan on­ge­mak. Ie­de­re sek­su­e­le han­de­ling is mo­reel aan­vaard­baar zo­lang de deel­ne­mers in­stem­men. (…) In de prak­tijk is dit na­tuur­lijk een got­spe. De rij­ke­re, de mach­ti­ger en de in­vloed­rij­ke kan de gren­zen van die ‘in­stem­ming’ ein­de­loos ma­ni­pu­le­ren. De ide­o­lo­gie van de Sek­su­e­le Re­vo­lu­tie biedt de ja­ger dek­king, voor­al de mach­ti­ge met zijn goe­de con­tac­ten.” Jen­ni­fer Ro­back Mor­se in The Na­ti­o­nal Ca­tho­lic Re­gis­ter

“Ter­wijl we af­tel­len naar wat wel eens de meest ze­nuw­slo­pen­de reis van het pon­ti­fi­caat van Fran­cis­cus kan wor­den (die naar Ier­land - red.), staat één ding als een paal bo­ven wa­ter: in hoe­ver­re hij er­in slaagt om de vra­gen te be­ant­woor­den die in de lucht han­gen rond de mis­bruik­cri­sis, is nu de vuur­proef ge­wor­den voor zijn suc­ces of fa­len.” Jo­hn L. Al­len Jr. op Crux

Mis­bruik­slacht­of­fers de­mon­streer­den de­ze week bij het kan­toor van het bis­dom Pitts­burgh.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.