Zus­ters Moe­der Te­re­sa re­a­ge­ren op ver­meen­de wei­ge­ring les­bi­sche asiel­zoek­ster

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

De Mis­si­o­na­ris­sen van Naas­ten­lief­de in Amsterdam heb­ben ge­re­a­geerd op de re­cent ont­sta­ne op­hef rond de ver­meen­de wei­ge­ring van on­der­dak aan een les­bi­sche Oe­gan­de­se asiel­zoek­ster, en het hoofd­re­dac­ti­o­neel com­men­taar in KN 32. De zus­ters gaan nu in op de uit­no­di­ging van KN om na­de­re toe­lich­ting te ge­ven op de zaak. Het is de eni­ge pu­blie­ke ver­kla­ring die zij over de kwes­tie zul­len doen, la­ten zij we­ten. De ori­gi­ne­le, En­gels­ta­li­ge ver­kla­ring is te le­zen op www.ka­tho­lieknieuws­blad.nl. +LDM

Op don­der­dag 2 au­gus­tus 2018 kre­gen wij een te­le­foon­tje van We­reld­huis, dat ons vroeg Jus­ti­ne Ki­zi­to Na­mau­ak­i­sa op te ne­men. We maak­ten de af­spraak om Jus­ti­ne op vrij­dag om 10.00 uur in ons huis te ont­moe­ten. Jus­ti­ne was op tijd en een van on­ze vrij­wil­li­gers open­de de deur voor haar en ver­wel­kom­de haar.

Tij­dens on­ze eerste ont­moe­ting leek Jus­ti­ne aar­ze­lend om over zich­zelf te spre­ken. Haar toe­stand res­pec­te­rend, gin­gen wij ver­der en leg­den haar de huis­re­gels uit. Ze leek daar­mee in te stem­men. Jus­ti­ne be­waar­de haar per­soon­lij­ke ei­gen­dom­men bij ons en ging rond 11.30 uur de stad in.

Jus­ti­ne kwam om 18.30 uur te­rug en ver­tel­de ons dat ze die spe­ci­fie­ke nacht geen on­der­dak no­dig zou heb­ben maar dat ze de vol­gen­de avond te­rug zou ko­men om­dat ze van plan was te hel­pen met de ver­sie­ring. De­ze ver­ras­sings­aan­kon­di­ging wees ons er­op dat haar nood aan on­der­dak niet zo ur­gent was als die was voor­ge­steld. Daar­naast maak­te Jus­ti­ne op dat mo­ment haar les­bi­sche orien­ta­tie aan ons be­kend.

Als Jus­ti­ne ons tij­dens het eerste in­ter­view ver­teld had over haar sta­tus als LGBT asiel­zoek­ster, zou­den wij haar heb­ben ge­ac­cep­teerd als een dak­lo­ze per­soon zon­der an­de­re mid­de­len die on­mid­del­lij­ke en ef­fec­tie­ve hulp no­dig had, en die de huis­re­gels in acht wil­de ne­men.

Wij be­treu­ren het als wij Jus­ti­ne op eni­ger­lei wij­ze ge­kwetst heb­ben.

Amsterdam, 15 au­gus­tus 2018 Zr. M. Mi­cha­la MC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.