Stok­paard­jes

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Woe­de en ver­bijs­te­ring door­trek­ken de re­ac­ties op het mis­bruikrap­port uit Pen­n­syl­vania dat vo­ri­ge week ver­scheen. We kun­nen en wil­len er niet om­heen de­ze week in on­ze krant (zie pa­gi­na’s 6 en 8-9), al kost­te het ons – dat mag u ge­rust we­ten – wel de no­di­ge moei­te om de juis­te toon en het juis­te even­wicht te vin­den in on­ze ver­slag­ge­ving. Je blijft een mens, die mis­se­lijk wordt van de gru­we­len die be­schre­ven wor­den in het rap­port. Je blijft een ka­tho­liek, die zich schaamt om zijn Kerk, te­leur­ge­steld is om de vaak zo wei­nig ade­qua­te res­pons van het in­sti­tuut. Je blijft een jour­na­list, die pro­beert kaf van ko­ren te schei­den, zin van on­zin, in de im­men­se stroom van be­rich­ten, ana­ly­ses, me­nin­gen. De be­lang­rijk­ste in­druk die over­blijft na het le­zen van zo ve­le com­men­ta­ren, is dat geen en­ke­le ver­kla­ring én geen en­ke­le op­los­sing echt over­tui­gend is. One­li­ners en swee­ping sta­te­ments doen de com­plexi­teit van het pro­bleem so­wie­so geen recht. Luie com­men­ta­to­ren die voor de zo­veel­ste keer hun li­be­ra­le stok­paard­je de sporen ge­ven en roe­pen dat de Kerk nu ein­de­lijk eens het ce­li­baat moet af­schaf­fen of vrou­wen pries­ter moe­ten wij­den, vlie­gen daar­mee gie­rend uit de bocht. Con­ser­va­tie­ve ver­kla­rin­gen die de schuld een­zij­dig in de schoe­nen van de sek­su­e­le re­vo­lu­tie schui­ven, ko­men even­goed te sim­plis­tisch over. Of wat te den­ken van de op­roe­pen die her en der klin­ken, dat de Ame­ri­kaan­se bis­schop­pen col­lec­tief af moe­ten tre­den? Het plei­dooi komt on­ge­twij­feld voort uit een op­recht en te­recht ge­voel van ver­ont­waar­di­ging, maar wat schie­ten we er uit­ein­de­lijk mee op? Dan treedt er een nieu­we lich­ting bis­schop­pen aan met on­ge­twij­feld de bes­te be­doe­lin­gen, maar of die dan de ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ne­men die hun af­ge­tre­den voor­gan­gers heb­ben la­ten lig­gen… Laat de hui­di­ge kerk lei­ding die ver­ant­woor­de­lijk­heid lie­ver ne­men, in gro­te ne­de­rig­heid en dienst­baar­heid. We­tend dat ze het in­de ogen van an­de­ren, van ons al­le­maal, nooit goed ge­noeg zul­len doen. Op ap­plaus hoe­ven ze niet te re­ke­nen. Ze zul­len net niet de juis­te maat­re­ge­len ne­men, net niet daad­krach­tig ge­noeg zijn, net niet de juis­te woor­den spre­ken. Wij – jour­na­lis­ten, com­men­ta­to­ren, maar uit­ein­de­lijk juist ook wij ge­woon be­zorgd kerk­volk – moe­ten dat al­les kri­tisch blij­ven vol­gen, be­grip heb­ben voor dat men­se­lij­ke on­ver­mo­gen maar er geen­een ge­noe­gen mee ne­men. En dat al-al­less niet pas­sief, als bo­ze toe­schou-toe­schou­wersers die schreeu­wen van­af de zij­lijn, lijn, maar ac­tief, als­me­de ver­ant­woor­de­lij­ken, n t woor­de­lijk en, me­de-bou-bou­wers ers die in stil­te hun be­schei­den steen­tje een­tje bij­dra­gen, me­de-rest au- res­tau­ra­teur steur s van het ge­ha­ven­de huis vanan God. Ge­luk­kig zijn dat soor­tort men­sen er ook heel veel,eel, on­der zo­wel gees­te­lij­ken­ken als le­ken. Ook omm hen kun­nen en wil­le­nil­len wij niet heen on­zen­ze krant. God-God­zij­dank.dank.

An­ton­n­ton de Wit, hoofd­re­dac­teur ofd­re­dac­teur a.de­[email protected]­tho­liek-ka­tho­lieknieuws­blad.eu­ws­blad.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.