‘Het is re­de­lijk om van een be­te­re we­reld te dro­men’

“De chris­ten kan niet op­hou­den met dro­men dat de we­reld ten goe­de ver­an­dert.” Dat laat de paus we­ten in een bood­schap aan de or­ga­ni­sa­tie van de Mee­ting in Ri­mi­ni.

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

De con­fe­ren­tie in de Ita­li­aan­se bad­plaats wordt jaar­lijks ge­or­ga­ni­seerd door de ka­tho­lie­ke le­ken­be­we­ging Co­mu­nio­ne e Li­be­r­a­zi- one ( CL). De Mee­ting, die maan­dag be­gon, wordt zon­dag af­ge­slo­ten. Het the­ma van de­ze 39e edi­tie is ‘De krach­ten die de ge­schie­de­nis be­we­gen zijn de­zelf­de die de mens ge­luk­kig ma­ken’. In een ver­kla­ring van de Va­ti­caan­se staats­se­cre­ta­ris Pie­tro Paro­lin ge­richt aan bis­schop Fran­ce­s­co Lam­bi­a­si van Ri­mi­ni, brengt de paus zijn “har­te­lij­ke groe­ten over aan de or­ga­ni­sa­to­ren, vrij­wil­li­gers en deel­ne­mers” van het jaar­lijk­se eve­ne­ment. “De ti­tel van de Mee­ting –‘De krach­ten die de ge­schie­de­nis be­we­gen zijn de­zelf­de die de mens ge­luk­kig ma­ken’ – ver­wijst naar een uit­druk­king van Don Gi­us­sa­ni (CL-stich­ter - red.) over de cru­ci­a­le om­slag die plaats­vond in de maat­schap­pij rond­om het jaar ‘68”, al­dus de ver­kla­ring. “De ef­fec­ten daar­van zijn vijf­tig jaar la­ter nog niet voor­bij”, stelt de paus. “Te­gen­woor­dig le­ven wij in een ver­an­de­rend tijd­perk, een ver­an­de­ring van tijd­perk.”. “Een au­then­tiek ge­loof im­pli­ceert al­tijd een diep ver­lan­gen om de we­reld te ver­an­de­ren, de ge­schie­de­nis te ver­an­de­ren”, al­dus Fran­cis­cus. “Ve­len zul­len zich af­vra­gen: is dit mo­ge­lijk? De chris­ten kan niet op­hou­den met dro­men dat de we­reld ten goe­de ver­an­dert. Het is re­de­lijk om dit te dro­men, om­dat aan de­ze ze­ker­heid de over­tui­ging ten grond­slag ligt dat Chris­tus het be­gin is van een nieu­we we­reld.” De Mee­ting wordt tra­di­tie­ge­trouw bij­ge­woond door veel jon­ge­ren en is een van de drukst be­zoch­te in­ter­na­ti­o­na­le ka­tho­lie­ke jon­ge­ren­bij­een­kom­sten.

Aan de jaar­lijk­se Mee­ting in Ri­mi­ni ne­men veel jon­ge­ren deel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.