Het ge­zin, ‘hart van de be­scha­ving van lief­de’

Dins­dag ging in Du­blin de ne­gen­de edi­tie van de We­reld­ge­zins­da­gen van start. Aan de wieg van het eve­ne­ment stond 24 jaar ge­le­den ‘ge­zins­paus’ Jo­han­nes-Pau­lus II.

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Dui­zen­den kop­pels luis­ter­den op 8 en 9 ok­to­ber 1993 in Ro­me naar de Pool­se paus, die het ge­zin “huis­kerk” noem­de, en “hart van de be­scha­ving van de lief­de”. Sinds­dien vond ie­de­re drie jaar een ont­moe­ting met de ge­zin­nen plaats. In 1997 is Rio de Jan­ei­ro aan de beurt. Jo­han­nes Pau­lus II strijdt op dat mo­ment te­gen zijn ziek­te, maar zet het con­gres­cen­trum in vuur en vlam door te spre­ken over “ge­zin: ge­schenk en in­zet, hoop voor de men­se­lijk­heid”. In 2000 keert het eve­ne­ment te­rug naar Ro­me, ter ge­le­gen­heid van het Hei­lig Jaar. Het the­ma is ‘kin­de­ren’, “len­te van het ge­zin en maat­schap­pij”. Jo­han­nes Pau­lus II spreekt over “de ve­le ge­bro­ken ge­zin­nen” en be­na­drukt dat de Kerk ge­roe­pen is “om in de won­den van ve­le men­se­lij­ke drama’s, het licht van het Woord Gods te plaat­sen”. In Ma­ni­la, in 2003, spreekt hij de me­nig­te in een vi­deo­bood­schap toe over het “chris­te­lijk ge­zin, blij­de bood­schap voor het der­de mil­le­ni­um”. Ook kon­digt hij de ont­moe­ting in Va­len­cia (2006) aan. Zijn op­vol­ger Be­ne­dic­tus XVI be­han­delt daar het the­ma “over­dracht van het ge­loof in het ge­zin”. Ter­wijl de paus naar Va­len­cia vliegt, be­ves­tigt hij het ‘nee’ van de Kerk te­gen het ge­re­gi­streerd part­ner­schap voor ho­mo’s, dat de Spaan­se wet goed­keurt. Pre­mier Za­pa­te­ro boy­cot daar­op de Mis. In 2009 is Mexi­co-Stad aan de beurt. De paus spreekt via een vi­deo­ver­bin­ding over “ge­zin, vor­mer van men­se­lij­ke en chris­te­lij­ke waar­den.” In Mil­aan (2012) is hij wel aan­we­zig en is het the­ma ‘Het ge­zin – werk en feest’. Een feest dat ook voel­baar is tij­dens de eerste ont­moe­ting met de ge­zin­nen van paus Fran­cis­cus, in Phi­l­a­delp­hia (2015). Fran­cis­cus spreekt over “het spring­le­ven­de ge­zin”, en er­kent de moed van ve­le kop­pels die on­danks ve­le be­proe­vin­gen “be­slui­ten om van hun le­ven een ge­zin te ma­ken”. (Mar­ta Pe­tro­sil­lo – Vert. FP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.