Aan­zet­ten tot her­vor­ming

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

Na het de­ba­cle rond de voor­ma­li­ge kar­di­naal McCar­rick en de pu­bli­ca­tie van het rap­port over de mis­stan­den on­der de cle­rus in Pen­n­syl­vania zijn er in de Ame­ri­kaan­se Kerk ver­schil­len­de aan­zet­ten tot her­vor­ming te mer­ken. Bis­schop Ro­bert Mor­li­no van Ma­di­son (Wis­con­sin) schreef op 18 au­gus­tus dat de ho­mo­sek­su­e­le cul­tuur die in de Ame­ri­kaan­se cle­rus heerst, gro­te scha­de aan de Kerk toe­brengt om­dat zij te veel is ont­aard in sek­su­e­le ex­ces­sen en, dien­ten­ge­vol­ge, in de on­der­mij­ning van de ka­tho­lie­ke leer in preek en ge­schrift. Hij schrijft ziek te zijn ge­wor­den van de ver­ha­len over het kle­ri­ka­le mis­bruik van min­der­ja­ri­gen in Pen­n­syl­vania en door McCar­rick, maar dat zijn sick­ness niets is ver­ge­le­ken bij het leed dat slacht­of­fers is aan­ge­daan. Hij ver­klaart McCar­rick schul­dig aan machts­mis­bruik “for the sa­ke of ho­mos­exu­al gra­ti­fi­ca­ti­on”. Wel­is­waar ver­geet de bis­schop in the heat of the mo­ment te mel­den dat er ook in Ame­ri­ka ho­mo­sek­su­e­le pries­ters zijn, die de voor­noem­de cul­tuur af­schrik­wek­kend vin­den, hun ce­li­baat zui­ver be­le­ven, en de Kerk tot ze­gen zijn. Maar zijn op­rech­te boos­heid en di­rect­heid in het spre­ken over fou­te col­le­ga­bis­schop­pen ben ik nog niet eer­der te­gen­ge­ko­men. Daar gaat een heil­za­me wer­king van uit. Een groep jon­ge ka­tho­lie­ke le­ken – jour­na­lis­ten, hoog­le­ra­ren, hoof­den van be­drij­ven en ka­tho­lie­ke or­ga­ni­sa­ties – schreef op first­things.com een open brief waar­in zij hun ver­bijs­te­ring ui­ten over de net­wer­ken van sek­su­eel ac­tie­ve pries­ters die el­kaar gun­sten toe­be­de­len en on­der­ge­schik­ten be­drei­gen als zij niet mee­doen. Zij plei­ten er even harts­toch­te­lijk als on­om­won­den voor dat der­ge­lij­ke net­wer­ken wor­den op­ge­rold, klok­ken­lui­ders moe­ten wor­den be­schermd en mis­bruik­ple­gers niet ge­spaard mo­gen wor­den. De ge­loof­waar­dig­heid van de Kerk staat op het spel. Ten slot­te is er een steeds lui­der wor­den­de roep om hel­der­heid over de se­lec­tie­cri­te­ria be­tref­fen­de toe­kom­sti­ge pries­ters en bis­schop­pen. Ie­mand noem­de het het grootste schan­daal van McCar­rick, dat Un­cle Ted über­haupt pries­ter en bis­schop kon wor­den ge­wijd en ver­vol­gens een zeer gro­te in­vloed op bis­schops­be­noe­min­gen had. Slie­pen de nun­tii, die de dos­siers van bis­schops­kan­di­da­ten voor­be­reid­den? Wil­den ze sla­pen? Werd hun een rad voor ogen ge­draaid? Waar­om zwe­gen gro­te groe­pen le­ken en gees­te­lij­ken die op de hoogte wa­ren van McCar­ricks aber­ra­ties toen hij kar­di­naal werd ge­cre­ëerd? En wat voor cul­tuur is het in een Kerk als slacht­of­fers niet (of: nu pas) uit de kast dur­ven ko­men? Juist de­ze laat­ste roep maakt dui­de­lijk dat de paus er niet aan ont­komt het an­te­ce­den­ten­on­der­zoek en de psy­cho­lo­gi­sche as­sess­ments van toe­kom­sti­ge pries­ters en bis­schop­pen tot zwaar­te­punt van zijn be­leid te ma­ken. Sym­bool­po­li­tiek is niet meer aan de or­de. Dat le­ren re­ac­ties van de Ame­ri­kaan­se in­tel­lec­tu­e­len, die in hun jeugd on­ge­twij­feld he­le goe­de, op­rech­te en au­then­tie­ke gees­te­lij­ken heb­ben ont­moet en daar­om be­trok­ken ka­tho­liek blij­ven. Dat blijkt maar weer uit hun schrij­ven.

Paul van Geest

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.