‘ Ver­rukt’ dat de paus komt: Ier­se broe­ders run­nen dak­lo­zen­op­vang

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

Het Ca­pu­chin Day Cen­ter for Ho­me­less Pe­o­p­le in het Ier­se Du­blin werd vijf­tig jaar ge­le­den op­ge­richt. De door ka­pu­cij­nen ge­run­de dag­op­vang voor dak­lo­zen ont­vangt za­ter­dag paus Fran­cis­cus. “Fan­tas­tisch dat hij zo veel van zijn kost­ba­re tijd aan dak­lo­zen schenkt.”

Bow Street, in het cen­trum van Du­blin, lijkt een dood­nor­ma­le straat. Toch werd juist hier bij­na vijf­tig jaar ge­le­den een dak­lo­zen­op­vang ge­o­pend die in­mid­dels is uit­ge­groeid tot re­fe­ren­tie­punt voor al­le ar­men van de stad. De ka­pu­cij­nen­broe­ders pro­be­ren het ge­dach­te­goed van Sint- Fran­cis­cus van As­si­si con­creet te ma­ken, door zich da­ge­lijks over ar­me men­sen te ont­fer­men. De dag­op­vang wil in de geest van de Ita­li­aan­se hei­li­ge “men­sen ver­wel­ko­men die voed­sel no­dig heb­ben, geen huis heb­ben of in so­ci­a­le zin uit­ge­slo­ten zijn, door hun waar­dig­heid te res­pec­te­ren”. Het cen­trum biedt zorg en pas­to­ra­le en ma­te­ri­ë­le hulp zon­der te oor­de­len over de men­sen die een be­roep op die hulp doen.

In de kloos­ter­tuin

Op za­ter­dag be­zoekt paus Fran­cis­cus het door ka­pu­cij­nen ge­run­de cen­trum, als on­der­deel van zijn twee­daag­se be­zoek aan Ier­land voor de We­reld­ge­zins­da­gen (zie pa­gi­na 4-5). Het be­zoek van Fran­cis­cus werd in de af­ge­lo­pen maan­den in al­le stil­te voor­be­reid, me­de door de aarts­bis­schop van Du­blin, Di­ar­m­uid Martin. In 1969 sticht­te broe­der Ke­vin Crow­ley het Ca­pu­chin Day Cen­ter for Ho­me­less Pe­o­p­le, dat eerst ge­le­gen was in de tuin van zijn kloos­ter. La­ter ver­huis­de de op­vang naar Bow Street. Bij­na vijf­tig jaar la­ter is het cen­trum uit­ge­groeid tot een ste­vi­ge or­ga­ni­sa­tie, die maar liefst ze­ven­hon­derd ar­men per dag voedt en we­ke­lijks vijf­tien­hon­derd voed­sel­pak­ket­ten ver­zorgt voor ar­men en dak­lo­zen in de Ier­se hoofd­stad.

Ex­plo­sie­ve stij­ging ar­moe­de

In de loop der ja­ren is het soort men­sen dat wordt op­ge­van­gen sterk ver­an­derd. In de ja­ren ze­ven­tig wa­ren er al veel ar­men. Hun aan­tal nam ex­plo­sief toe tij­dens de eco­no­mi­sche re­ces­sie van de ja­ren tach­tig, maar het was de in­ter­na­ti­o­na­le fi­nan­ci­ë­le cri­sis van 2008 die de em­mer wer­ke­lijk deed over­lo­pen. Sinds die cri­sis is het aan­tal ar­men in Ier­land ver­dub­beld. Het cen­trum be­reidt da­ge­lijks 250 ont­bij­ten voor, en het aan­tal maal­tij­den komt twee keer per week bo­ven de vijf­hon­derd uit. In de laat­ste tien jaar steeg het aan­tal voed­sel­pak­ket­ten die wor­den klaar­ge­maakt enorm: van drie- tot vier­hon­derd per week in 2008 tot 1800 per week in 2018. De kos­ten om de ar­men­op­vang draai­en­de te hou­den be­dra­gen jaar­lijks drie mil­joen eu­ro. Het cen- trum krijgt geen over­heids­sub­si­die en is vol­le­dig af­han­ke­lijk van gif­ten.

Ar­me kin­de­ren

Het Day Cen­ter biedt ook me­di­sche zorg, waar­on­der een voet­zorg­kli­niek, oog­zorg en een spreek­uur voor me­disch ad­vies. Drie da­gen per week zijn een ver­pleeg­ster en een dok­ter aan­we­zig, twee maal per week een tand­arts, en, eens per maand, een aan­tal kap­pers. Hoe­wel het cen­trum geen slaap­plaat­sen heeft, zijn er wel dou­ches en een was­se- rij. Het cen­trum biedt ook spe­ci­aal ruim­te aan ge­zin­nen, zo­dat ou­ders er met hun kin­de­ren kun­nen ko­men eten. Dat is hard no­dig, want ook het aan­tal ar­me kin­de­ren is toe­ge­no­men in Du­blin.

Tijd voor dak­lo­zen

Dit is de re­a­li­teit die paus Fran­cis­cus za­ter­dag zal be­zoe­ken. Het is een van zijn eerste af­spra­ken tij­dens zijn reis naar Ier­land. Broe­der Crow­ley ont­hul­de de paus vo­rig jaar al te heb­ben uit­ge­no­digd. Hij vindt het “fan­tas­tisch dat de paus zo­veel van zijn kost­ba­re tijd aan dak­lo­zen schenkt”. In een re­ac­tie aan web­si­te

Crux ver­telt pa­ter Sean Dono­hoe, die het cen­trum met Crow­ley runt, “ver­rukt” te zijn over het be­zoek van Fran­cis­cus. Hij wordt za­ter­dag­mid­dag rond kwart over vier in het cen­trum ver­wacht. De paus zal eerst een half uur door­bren­gen met een aan­tal ar­men. Daar­na is er geen of­fi­ci­eel draai­boek, ver­telt Dono­hoe. Hoe de ont­moe­ting ver­loopt, zal af­han­gen van wat de paus wil doen.

In de laat­ste tien jaar steeg het aan­tal voed­sel­pak­ket­ten van 300 naar 1800 per week

De dak­lo­zen­op­vang an­nex voed­sel­bank van de ka­pu­cij­nen in Du­blin.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.