Bij­voor­beeld Bid­den­de Moe­der

Katholiek Nieuwsblad - - KNINSPIRATIE -

“Dat ik nog leef, heb ik aan zus­ter Eu­phra­sia te dan­ken.” In 1997 voel­de Thomas Tha­ra­kan pijn in been en heup. Aan­van­ke­lijk be­steed­de hij er geen aan­dacht aan, tot hij nau­we­lijks nog zijn werk als tim­mer­man kon ver­rich­ten. Bot­kan­ker, con­sta­teer­den de art­sen in het zie­ken­huis. Er moest zo snel mo­ge­lijk een ope­ra­tie plaats­vin­den.

“Maar ik had geen geld, kon dat he­le­maal niet be­ta­len. Mijn zus ging naar het graf van zus­ter Eu­phra­sia en bad daar om een won­der. Ze zei dat ik ook zelf moest gaan. Nou, ik was zeer scep­tisch en kon mij niet voor­stel­len dat ze mij in de he­mel zou­den hel­pen. Maar ik had ook geen an­de­re op­los­sing. Bij het graf aan­ge­ko­men wil­de ik bid­den, maar ik huil­de al­leen maar.” De ope­ra­tie werd ge­pland op 4 de­cem­ber 1997. De dok­ter liet eerst een scan ma­ken om te kij­ken in hoe­ver­re de kan­ker zich had ver­spreid. Na de scan ren­de hij Thomas’ ka­mer bin­nen “en vroeg of ik soms an­de­re be­han­de­lin­gen had on­der­gaan. Ik ver­tel­de hoe ik bij zus­ter Eu­phra­sia had ge­be­den. Nou, zei hij, dan heeft God jou ge­ne­zen, want een ope­ra­tie is niet meer no­dig”.

Ro­sa Elu­vathing­al zag als doch­ter van rijke In­di­a­se boe­ren in 1877 het le­vens­licht. Ne­gen jaar oud be­loof­de zij moe­der Ma­ria dat zij zich he­le­maal aan haar Zoon zou ge­ven. Tot ver­driet van va­der, die haar wil­de uit­hu­we­lij­ken, maar de man zwicht­te en bracht zijn doch­ter naar de kar­me­lie­tes­sen in Koon­am­ma­vu, in de zuid­wes­te­lij­ke deel­staat Ker­ala. Ro­sa ont­vangt als kloos­ter­naam zus­ter Eu­phra­sia van het Hei­lig Hart van Je­zus.

Tij­dens het no­vi­ci­aat wordt zij ern­stig ziek, maar de Hei­li­ge Fa­mi­lie ver­schijnt aan haar en zij ge­neest. Na een aan­stel­ling als no­vi­ce­mees­te­res krijgt zus­ter Eu­phra­sia de lei­ding over het Ma­ria­k­loos­ter in Ol­lur. Daar valt zij op door haar vu­ri­ge lief­de voor Je­zus en moe­der Ma­ria: da­ge­lijks brengt zij meer dan tien uur door in de ka­pel. Niet voor niets noe­men de zus­ters haar “on­ze bid­den­de Moe­der”. En als God haar op 29 au­gus­tus 1952, 74 jaar oud, naar huis roept, be­gint op on­ver­klaar­ba­re wij­ze de bel van het kloos­ter van Cher­layam te lui­den.

Op 3 de­cem­ber 2006 ver­klaar­de paus Be­ne­dic­tus XVI Eu­phra­sia za­lig. Wat voor de In­di­a­se geen re­den bleek om uit te rus­ten. Want nog die­zelf­de maand, op Twee­de Kerst­dag, ge­nas op haar voor­spraak de zes­ja­ri­ge Je­wel Jen­son van een on­ge­nees­lij­ke kan­ker. Voor paus Fran­cis­cus was dit in 2014 re­den Moe­der Eu­phra­sia hei­lig te ver­kla­ren.

On­der­tus­sen fietst Thomas nog al­tijd el­ke dag tien ki­lo­me­ter om zus­ter Eu­phra­sia te be­dan­ken, want “aan haar heb ik mijn le­ven toe­ge­wijd”.

Mi­cha­ël As

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.