D66-rand­je

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

“On­ze Sen­e­ca”, noem­de kerk­va­der Ter­tul­lia­nus de­ze sto­ï­cijn­se fi­lo­soof (4 v.Chr. – 65 n.Chr.) naar ver­luidt. En paus Be­ne­dic­tus XVI ver­wees naar “sto­ï­cij­nen zo­als Sen­e­ca”, bij wie men “de hoog­ste waar­den van men­se­lijk­heid en wijs­heid” kan vin­den, “die na­tuur­lijk bin­nen het chris­ten­dom wer­den op­ge­no­men”. Je kunt aan­be­ve­lin­gen van min­de­re go­den krij­gen, en bla­de­rend in Le­vens­kunst be­grijp je waar­op ze doel­den. De prak­ti­sche wijs­heid van Lu­ci­us An­na­eus Sen­e­ca sluit op veel pun­ten be­hoor­lijk goed aan bij een chris­te­lij­ke le­vens­hou­ding. Denk aan het niet vre­zen van de dood, om­dat het le­ven daar niet op­houdt; aan een so­be­re le­vens­wan­del; aan het niet hij­ge­rig na­ja­gen van tij­de­lij­ke, aard­se ge­noe­gens; aan de on­mo­ge­lijk­heid van een ide­a­le aard­se staat. Niet al­les is na­tuur­lijk ho­san­na – Sen­e­ca blijft een pan­the­ïs­tisch hei­den. Zo heb­ben de pas­sa­ges over de ‘goe­de dood’ meer weg van een D66-par­tij­pro­gram­ma. De steek hier­over in Vin­cent Hu­ninks toe­lich­ting (“la­te­re chris­te­lij­ke ob­ses­sies op dit vlak”) is daar­bij meer dan flauw. Wie daar sto­ï­cijns on­der kan blij­ven, heeft ech­ter iets boei­ends in han­den, ook al om­dat Sen­e­ca een be­gaafd schrij­ver was. (Pe­ter Door­ak­kers) Sen­e­ca, Le­vens­kunst – Fi­lo­so­fi­sche es­says over le­ven en dood. Ver­ta­ling en toe­lich­ting Vin­cent Hu­nink. Uitg. Athe­na­e­um, 304 pp., geb., € 22,50, ISBN 978 90 253 0926 8

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.