Bar

Katholiek Nieuwsblad - - KNSTACCATO -

Een eeuw ge­le­den werd de Ame­ri­kaan­se com­po­nist en di­ri­gent Le­o­nard Bern­stein (19181990) ge­bo­ren werd. Een aan­tal la­bels grijpt de­ze ge­le­gen­heid aan om een – al dan niet on­be­ken­de – com­po­si­tie van Bern­stein uit te bren­gen. Bij Deut­sche Grammop­hon is dat Sym­fo­nie nr. 2, Age of Anxi­ety, voor pi­a­no en or­kest (1949). Het aar­di­ge van de­ze uit­ga­ve is dat er een his­to­risch ge­sprek te ho­ren is tus­sen Bern­stein en Krys­ti­an Zy­mer­man, die in de­ze op­na­me de pi­a­no­par­tij voor zijn re­ke­ning neemt. Bern­stein ver­telt dat het be­gin van de sym­fo­nie het best ge­ka­rak­te­ri­seerd wordt door het schil­de­rij Night­hawks van Ed­ward Hop­per. Daar­op zijn vier een­za­me men­sen af­ge­beeld in een Ame­ri­kaan­se bar. Toch was het niet de aan­lei­ding voor de sym­fo­nie. Dat was het ge­dicht Age of Anxi­ety van W.H. Au­den. De sym­fo­nie volgt het ge­dicht op de voet. Ook bij Au­den is spra­ke van vier hoofd­per­so­nen, die met el­kaar in ge­sprek ra­ken over een bon­te hoe­veel­heid the- ma’s. Bern­stein geeft aan de dis­cus­sies een mu­zi­kaal ge­zicht door de in­tro­duc­tie van een gro­te hoe­veel­heid va­ri­a­ties. Ver­bin­dend ele­ment is ech­ter niet een ge­meen­schap­pe­lijk the­ma. Wel spint el­ke va­ri­a­tie voort op het laat­ste deel van de vo­ri­ge. Zo gaat el­ke va­ri­a­tie (spre­ker) in op de vo­ri­ge va­ri­a­tie (spre­ker). (AH) Bern­stein, Sym­fo­nie nr. 2, Age of Anxi­ety. Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker o.l.v. Si­mon Ratt­le. Krys­ti­an Zi­mer­man ( pi­a­no) DEUT­SCHE GRAMMOP­HON 0028948355396

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.