Boek Bui­ten­ge­woon

Katholiek Nieuwsblad - - KNCULTUUR -

Tie­ners en ge­loof? Op die ver­hou­ding staat wel wat span­ning. Het Bij­bels dag­boek voor tie­ner­jon­ge­ren pro­beert de vonk te la­ten over­sprin­gen. Tien man­nen uit pro­tes­tant­se hoek bun­del­den hun in­spi­ra­tie. Met de ti­tel ge­ven ze al­vast aan wat tie­ner­jon­ge­ren wil­len zijn: Bui­ten­ge­woon. Of die tie­ner­jon­ge­ren door dit boek ook het ge­loof bui­ten­ge­woon gaan vin­den is na­tuur­lijk de vraag. Na de blit­se BMX-fiets die op de kaft te zien is, geeft het boek als in­put en­kel tekst: een da­ge­lijk­se dui­ding van een Schrift­pas­sa­ge, die de link legt naar het tie­ner­le­ven. Of dit me­di­um tie­ners van van­daag nog kan aan­spre­ken, is een eerste be­den­king die we kun­nen ma­ken de let­ters ogen toch veel saai­er dan de flit­sen­de beel­den die ze op hun mo­biel­tjes zien. In de taal die de au­teurs spre­ken, klinkt hier en daar wat vak­jar­gon van de he­den­daag­se tie­ner. Ze schrij­ven een­vou­dig, uit­da­gend, licht be­le­rend en raak. Je leest er af­wis­se­lend een tref­fend ge­tui­ge­nis, een stel­ling om over na te den­ken, een nieuw­tje van­uit on- der­zoek of we­ten­schap of een ver­haal over een chris­te­lij­ke spor­ter. An­der­zijds kan het ge­heel even­zeer droog over­ko­men. Zou dit een jon­ge­re echt ra­ken? Da­len de au­teurs vol­doen­de af tot bij de per­soon van de tie­ner zelf, die meer zelf be­luis­terd wil wor­den, dan het ge­zegd te krij­gen. Het de­vies van paus Fran­cis­cus aan de her­ders was toch om “meer tijd te ver­spil­len” aan on­ze jon­ge­ren. On­danks al­le con­cre­ti­se­rin­gen in het boek, blijft het op de­ze ma­nier ab­stract om te ver­tel­len dat Je­zus van je houdt. Is hun bood­schap echt re­le­vant voor tie­ners? De au­teurs schrij­ven over wat zij hun wil­len mee­ge­ven. Maar wor­den de tie­ners ook aan­ge­spro­ken in waar ze echt mee le­ven: hun ver­driet, angst of pijn, hun ver­liefd­heid en hun ont­goo­che­ling? En zijn de schrij­vers van dit boek per­so­nen naar wie on­ze tie­ners op­kij­ken, want een bood­schap zul­len ze en­kel aan­ne­men van ie­mand die ze eni­ge au­to­ri­teit toe­ken­nen? Dit zijn ze­ker en vast de ty­pi­sche be­den­kin­gen bij el­ke po­ging van ge­loofs­ver­kon­ding aan de­ze doel- groep. Het zal aan de ou­ders van de tie­ners zijn om in te schat­ten of zoon­lief over de ga­ve be­schikt om daad­wer­ke­lijk ie­de­re avond op zijn ka­mer ge­dis­ci­pli­neerd en braaf­jes zijn bij­bels dag­boek te be­stu­de­ren. (Pie­ter Der­deyn)

Bert Bos e.a., Bui­ten­ge­woon. Bij­bels dag­boek voor tie­ner­jon­ge­ren. Uitg. Co­lum­bus, 248 pp., pb., € 14,95, ISBN 978 90 85433 74 3

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.