Wij­ding nieu­we hulp­bis­schop Vlaams-Bra­bant en Mechelen

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Kar­di­naal Jo­zef De Ke­sel wijdt zon­dag in de Me­chel­se Sint-Rom­bouts­ka­the­draal mgr. Koen Van­hout­te tot bis­schop. Van­hout­te werd me­dio mei door paus Fran­cis­cus be­noemd tot hulp­bis­schop voor Vlaams-Bra­bant en Mechelen. Dat vi­ca­ri­aat van het aarts­bis­dom Mechelen-Brus­sel is qua op­per­vlak­te en in­wo­ners­aan­tal gro­ter dan enig an­der bis­dom in Vlaan­de­ren. Het wacht al meer dan een jaar op een nieu­we her­der; hulp­bis­schop Le­on Lem­mens viel in het na­jaar van 2016 ziek uit en over­leed be­gin ju­ni 2017. Van­hout­te komt uit het bis­dom Brug­ge, dat hij de fac­to sinds april 2010 mee­be­stuur­de. Als de bis­schops­ze- tel va­cant was, was hij di­o­ce­saan ad­mi­ni­stra­tor, ter­wijl hij vi­ca­ris-ge­ne­raal was on­der de bis­schop­pen De Ke­sel en Lo­de Aerts. Zelf werd mgr. Van­hout­te nooit lo­kaal be­noemd, maar hij kent de pa­ro­chie­pas­to­raal goed om­dat hij er als vi­ca­ris ver­ant­woor­de­lijk voor was. Ver­der was hij in Brug­ge ook se­mi­na­rie­pre­si­dent en do­ceer­de hij er li­tur­gie en sa­cra­men­ten. De nieu­we hulp­bis­schop koos als bis­sch­op­s­leu­ze ‘Kom, Hei­li­ge Geest’; lo­gisch ge­zien de pe­ri­o­de van zijn be­noe­ming. Maar, legt hij uit, “Pink­ste­ren mag nooit ver­le­den tijd wor­den. Pink­ste­ren is een werk­woord in de te­gen­woor­di­ge tijd: het ‘pink­stert’ tel­kens wan­neer we ons hart in ge­loof en ge­bed ope­nen voor het waai­en van de Geest”. (Benoit Lan­noo)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.