Chris­te­nen Tsjaad vre­zen ge­vol­gen grond­wets­wij­zi­ging

Katholiek Nieuwsblad - - KNVARIA -

Chris­te­nen in Tsjaad wor­den ge­ïn­ti­mi­deerd en uit­ge­slo­ten van pu­blie­ke func­ties nu er een nieu­we grond­wet van kracht is. Dat zegt een hoog­ge­plaatste Tsja­di­sche ka­tho­liek, die ano­niem wil blij­ven uit angst voor re­pre­sail­les. De man deed zijn uit­spra­ken na­dat de re­ge­ring van pre­si­dent Idriss De­by maan­dag de ge­wij­zig­de grond­wet, die al lan­ger van kracht was, be­gon te hand­ha­ven. Die geeft de pre­si­dent in het over­we­gend is­la­mi­ti­sche land meer macht en ver­plicht be­stuur­ders een re­li­gi­eu­ze eed af te leg­gen. Die eed “lijkt een nieu­we po­ging chris­te­nen uit te slui­ten van open­ba­re ver­ant­woor­de­lijk­he­den”, al­dus de bron. Hij vraagt zich ook af wat er zal wor­den van “de ve­le Tsja­di­ërs die noch mos­lim noch chris­ten zijn”. Vol­gens de bron vre­zen ka­tho­lie­ke lei­ders in het Afri­kaan­se land voor hun le­vens na­dat zij de grond­wets­wij­zi­ging be­kri­ti­seer­den. (CNS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.