Pas­toor ze­gent vel­den en tri­bu­ne van Utrecht­se voet­bal­club

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL -

On­der het toe­ziend oog van on­ge­veer drie­hon­derd men­sen ze­gen­de pas­toor Mar­tin Los zon­dag de vel­den en de tri­bu­ne van voet­bal­club PVCV in de Utrecht­se wijk Vleu­ten in.

“De in­ze­ge­ning is geen ma­gisch ge­baar of­zo”, be­na­drukt Los, die pas­toor is van de pa­ro­chie Licht van Chris­tus. “Dat je denkt: als ik mijn vel­den maar laat in­ze­ge­nen, dan win­nen we vast het kam­pi­oen­schap. Daar heeft het he­le­maal niets mee te ma­ken. Het gaat niet zo­zeer om de ze­ge­ning van het veld, maar voor­al om die van de men­sen. Het gaat om de in­ten­ties van de voet­bal­lers. Voet­bal gaat niet al­leen over tech­niek of om met de el­len­bo­gen ver­der te ko­men. Voet­bal is een team­sport. Je leert sa­men­wer­ken. El­kaar be­ter ma­ken. El­kaar steu­nen. Dat is goed voor je he­le le­ven.” De van oor­sprong ka­tho­lie­ke Pa­tro­naats Voet­bal­club Vleu­ten werd in de ja­ren der­tig van de vo­ri­ge eeuw op­ge­richt. “In 1935 zijn de vel­den al in­ge­ze­gend door de toen­ma­li­ge pas­toor”, ver­telt Los. “Daar is nog een mooie zwart­wit foto van. Sinds kort heeft de club een nieuw be­stuur en zij zei­den: ‘Mis­schien is het wel mooi om weer stil te staan bij de iden­ti­teit. Dat het bij ons niet al­leen om het kam­pi­oen­schap gaat, maar ook om de chris­te­lij­ke waar­den in en om het veld.’” De eni­ge zorg van het be­stuur was of de men­sen wel res­pect­vol en stil zou­den zijn tij­dens de in­ze­ge­ning. Het viel de pas­toor al­les mee. “De men­sen wa­ren ge­boeid en zelfs de voet­bal­ler­tjes die naast mij ston­den, wa­ren on­der de in­druk van de toe­spraak en het ri­tu­eel. De be­spren­ke­ling met wa­ter heeft iets ver­nieu­wends en rei­ni­gends. Ie­der­een be­grijpt zo’n ri­tu­eel.” Ook voor Los zelf was het in­spi­re­rend. “Als pas­toor wil je niets lie­ver dan het ge­loof in het da­ge­lijks le­ven la­ten zien. Als Kerk zit­ten we toch een beet­je op­ge­slo­ten bin­nen on­ze kerk­mu­ren en er ko­men steeds min­der men­sen op af. In mijn pa­ro­chie valt dat ge­luk­kig mee. Wij zit­ten in een bij­zon­de­re si­tu­a­tie. Mijn stel­ling is toch een beet­je: als het op het voet­bal­veld niet lukt, dan lukt het daar bui­ten ook niet.” (Es­ther Raaij­ma­kers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.