Wes­pen­nest

Katholiek Nieuwsblad - - KNACTUEEL - An­ton­n­ton de Wit, hoofd­re­dac­teur ofd­re­dac­teur a. de­[email protected]­tho-ka­tho­lieknieuws­blad.knieuws­blad.nl

Het is vaak er­ger­lijk, maar een be­lang­rij­ke les die paus Fran­cis­cus ui­ten­treu­ren her­haalt: kijk niet naar mij, neem zelf je ver­ant­woor­de­lijk­heid. Nu zei hij het te­gen jour­na­lis­ten, in re­ac­tie op de aan­tij­gin­gen van oud-nun­ti­us Car­lo Ma­ria Vi­ganò aan zijn adres. Die be­schul­di­gin­gen – kort ge­zegd: dat Fran­cis­cus kar­di­naal McCar­rick in be­scher­ming nam ter­wijl hij op de hoogte was van diens re­pu­ta­tie als se­ri­eel mis­brui­ker van se­mi­na­ris­ten – sloe­gen in als een bom in de in­ter­na­ti­o­na­le ka­tho­lie­ke ge­meen­schap. Ve­len von­den het daar­om on­be­grij­pe­lijk dat de Hei­li­ge Va­der niet ge­woon in­hou­de­lijk in­ging op de be­schul­di­gin­gen, maar kortweg zei: jour­na­lis­ten, doe je werk. Lees de brief van Vi­ganò goed en oor­deel zelf. Ik vind het voor­al con­se­quent en moe­dig van hem, en trek me de op­roep ook graag aan. Mijn eer­ste in­druk na een aan­dach­ti­ge le­zing van de brief: Vi­ganò in­si­nu­eert veel en be­wijst wei­nig, zijn aan­klacht po­li­ti­seert en po­la­ri­seert, hij veegt veel op één gro­te hoop, wast in­tus­sen zijn ei­gen han­den in on­schuld. Toch, on­danks dat al­les, blijft er een aan­klacht over die se­ri­eus te ne­men is en die zon­der twij­fel een smet op het bla­zoen van paus Fran­cis­cus is – op pagina 8 leest u er meer over. Wij heb­ben bij KN al vaak het ver­wijt ge­kre­gen dat we te kri­tisch over paus Fran­cis­cus schrij­ven. Aan de an­de­re kant klinkt vaak het ver­wijt dat we niet kri­tisch ge­noeg zijn. Zo­lang die te­gen­strij­di­ge ver­wij­ten een beet­je in even­wicht zijn, lig ik er niet wak­ker van. Wij zijn een on­be­schaamd ka­tho­lie­ke krant, wij voe­len ons in lief­de en loy­a­li­teit ver­bon­den met paus, tra­di­tie en we­reld­kerk, en pre­cies die loy­a­li­teit brengt de ver­ant­woor­de­lijk­heid met zich mee waar­aan de paus ons on­langs her­in­ner­de: om in­te­ger en pro­fes­si­o­neel te zijn in ons jour­na­lis­tie­ke werk, naar waar­heid te zoe­ken, ook wan­neer dat kri­tiek op de paus zelf met zich mee­brengt. Nee, paus Fran­cis­cus doet het niet al­leen maar goed, hij is niet de su­per­hel­den­paus die ve­len van hem ge­maakt heb­ben. Juist in het mis­bruik­dos­sier treedt hij aar­ze­lend op waar hij daad­kracht be­loof­de. Dat hij de no­di­ge ‘fou­te vrien­den’ heeft, is ook wel dui­de­lijk. Maar die had paus Be­ne­dic­tus ook, dat blijkt ook uit de brief van Vi­ganò – het ver­schil is dat de aarts­bis­schop de paus-eme­ri­tus con­se­quent het voor­deel van de twij­fel geeft, en de hui­di­ge paus het na­deel. Vi­ganò laat zien hoe­zeer de Ro­mein­se cu­rie een wes­pen­nes­tes­pen­nest is, maar hij is zelf één vanan de wes­pen. Juist daar­om is dee ge­woon­te van Fran­cis­cus omm de ver­ant­woor­de­lijk­heid steed­s­eeds maar te­rug te ge­ven aan ge­wo­neewo­ne ge­lo­vi­gen, hoe er­ger-er­ger­lijkk soms ook, zo no­dig van-van­daag.aag. Niet el­kaar be­schul­di­gen-be­schul­di­gen­dee pre­la­ten zul­len de Kerk zui­ve­ren.ui­ve­ren. Wij al­len zijn de Kerk,erk, of vrij naar Au-Au­gus­ti­nus:us­ti­nus: zo wij zijn, zoo zal de Kerk zijn. Wij zijn aan zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.